• An analysis of some background factors affecting the recruitment and achievement of students enrolled for examen artium in Norway 

   Vangsnes, Sigmund (NAVF-melding;1967-1, Report, 1967)
   This report presents some findings from a statistical/sociological investigation of students leaving the Gymnas in Norway. The Norwegian Gymnas is a secondary school where the students work towards the examen artium, the ...
  • Antall studenter og kandidater, akademikerbestand og driftsutgifter ved universitet og høgskoler. En del regneeksempler for perioden 1970-1990 utført ved hjelp av en simuleringsmodell 

   Birkeland, Eva (NAVF-melding;1971-2, Report, 1971-05)
   Denne meldingen gir en del regneeksempler for studenttall, akademikertilgang og -bestand samt driftsutgifter ved universiteter og høgskoler for perioden 1970-1990. Hensikten med disse regneeksempler er ikke å forutsi en ...
  • Arbeidsmaknaden eit halvt år etter eksamen 

   Hæreid, Ole-Christen (NAVF-melding;1980-3, Report, 1980-10)
   Frå 1972 har NAVF's utredningsinstitutt gjennom spørjeskjemaundersøkingar søkt å kartleggja korleis kandidatane frå universitet og høgskolar tilpassar seg på arbeidsmarknaden. Undersøkingane har vorte gjennomførde omtrent ...
  • Arbeidsmarkedet 3 år etter eksamen for akademikere fra vårkullet 1974 

   Tamsfoss, Steinar; Skårberg, Kristi (NAVF-melding;1978-3, Report, 1978-08)
   Fra 1972 har NAVF's utredningsinstitutt foretatt undersøkelser for å kartlegge hvorledes kandidatene fra våre universitet og høgskoler tilpasser seg arbeidsmarkedet i løpet av det første halvår etter eksamen. Instituttet ...
  • Arbeidsmarkedet et halvt år etter eksamen 

   Bie, Karen Nossum (NAVF-melding;1983-1, Report, 1983-02)
   Siden 1972 har NAVF's utredningsinstitutt gjennom spørreskjemaundersøkelser kartlagt hvordan nyuteksaminerte kandidater fra universiteter og distriktshøgskoler tilpasser seg arbeidsmarkedet det første halve året etter ...
  • Arbeidsmarkedet et halvt år etter eksamen 

   Skårberg, Kristi (NAVF-melding;1978-5, Report, 1978-10)
   Fra 1972 har NAVF's utredningsinstitutt foretatt undersøkelser for å kartlegge hvorledes kandidatene fra våre universitet og høgskoler tilpasser seg arbeidsmarkedet i løpet av det første halvår etter eksamen. I årene 1972 ...
  • Arbeidsmarkedet et halvt år etter eksamen 

   Skårberg, Kristi (NAVF-melding;1979-3, Report, 1979-08)
   Fra 1972 har NAVF's utredningsinstitutt foretatt undersøkelser for å kartlegge hvorledes kandidatene fra våre universitet og høgskoler tilpasser seg arbeidsmarkedet i løpet av det første halvår etter eksamen. I årene 1972 ...
  • Arbeidsmarkedet et halvt år etter eksamen 

   Bie, Karen Nossum (NAVF-melding;1984-1, Report, 1984-02)
   Siden 1972 har NAVF's utredningsinstitutt gjennom spørreskjemaundersøkelser kartlagt hvordan nyuteksaminerte kandidater fra universiteter og distriktshøgskoler tilpasser seg arbeidsmarkedet det første halve året etter ...
  • Arbeidsmarkedet for nye akademikere 

   Kobberstad, Tor; Meier, Knut (NAVF-melding;1973-5, Report, 1973-08)
   I denne meldingen presenterer NAVF's utredningsinstitutt resultatene av en spørreskjemaundersøkelse blant en rekke kandidatgrupper fra universitet og høgskoler som tok eksamen våren 1972. Hensikten med undersøkelsen er å ...
  • Arbeidsmarkedet for nye akademikere høsten 1973 og våren 1974 

   Meier, Knut (NAVF-melding;1974-8, Report, 1974-12)
   Fra og med det kull av kandidater som ble uteksaminert fra våre universiteter og høgskoler våren 1972 har NAVF's utredningsinstitutt foretatt undersøkelser for å kartlegge hvorledes kandidatene tilpasser seg arbeidsmarkedet ...
  • Arbeidsmarkedet for nye akademikere høsten 1974 

   Skårberg, Kristi (NAVF-melding;1975-7, Report, 1975)
   Fra og med det kull av kandidater som ble uteksaminert fra våre universiteter og høgskoler våren 1972 har NAVF's utredningsinstitutt foretatt undersøkelser for å kartlegge hvorledes kandidatene tilpasser seg arbeidsmarkedet ...
  • Arbeidsmarkedet for nye akademikere høsten 1975 

   Skårberg, Kristi (NAVF-melding;1976-10, Report, 1976-08)
   Fra og med det kull av kandidater som ble uteksaminert fra våre universitet og høgskoler våren 1972 har NAVF's utredningsinstitutt foretatt undersøkelser for å kartlegge hvorledes kandidatene tilpasser seg arbeidsmarkedet ...
  • Arbeidsmarkedet for nye akademikere høsten 1976 

   Skårberg, Kristi (NAVF-melding;1977-4, Report, 1977-08)
   Fra og med det kull av kandidater som ble uteksaminert fra våre universitet og høgskoler våren 1972 har NAVF's utredningsinstitutt foretatt undersøkelser for å kartlegge hvorledes kandidatene tilpasser seg arbeidsmarkedet ...
  • Arbeidsmarkedet for nye akademikere våren 1973 

   Meier, Knut (NAVF-melding;1974-1, Report, 1974-05)
   I denne meldingen presenterer NAVF's utredningsinstitutt resultatene fra en undersøkelse for å kartlegge hvordan nyuteksaminerte kandidater fra våre universiteter og høgskoler tilpasser seg arbeidsmarkedet i løpet av det ...
  • Arbeidsmarkedet for nye akademikere våren 1975 

   Skårberg, Kristi (NAVF-melding;1976-3, Report, 1976-01)
   Fra og med det kull av kandidater som ble uteksaminert fra våre universitet og høgskoler våren 1972 har NAVF's utredningsinstitutt foretatt undersøkelser fur å kartlegge hvorledes kandidatene tilpasser seg arbeidsmarkedet ...
  • Arbeidsmarkedet for nye akademikere våren 1976 

   Skårberg, Kristi (NAVF-melding;1977-1, Report, 1977-01)
   Fra og med det kull av kandidater som ble uteksaminert fra våre universitet og høgskoler våren 1972 har NAVF's utredningsinstitutt foretatt undersøkelser for å kartlegge hvorledes kandidatene tilpasser seg arbeidsmarkedet ...
  • Arbeidsmarkedsprognoser i Sverige, Danmark og Norge 

   Eriksen, Knut; Grefsrud, Reidun (NAVF-melding;1983-6, Report, 1983-11)
   Denne rapporten presenterer en del hovedresultater fra prosjektet ''Analyser og prognoser vedrørende tilbud av og etterspørsel etter arbeidskraft i de nordiske land".
  • Arbeidsmiljøforskning 

   Rausdal, Ivar (NAVF-melding;1974-6, Report, 1974-10)
   Den foreliggende katalog gir en oversikt over forskning og utredningsvirksomhet som spesielt belyser spørsmål i tilknytning til miljøet på arbeidsplassene. Oversikten er basert på en spørreskjemaundersøkelse blant ...
  • Arbeidsmuligheter for filologer - Noen regneeksempler over framtidig behov og tilgang 

   Kobberstad, Tor; Edvardsen, Rolf; Ivås, Anne Marie (NAVF-melding;1976-5, Report, 1976-04)
   NAVF's utredningsinstitutt har i de seneste år arbeidet med behovsanalyser for kandidater med universitet- og høgskoleutdanning, bl.a. for jurister, kandidater med samfunnsvitenskapelig utdanning og filologer. I denne ...
  • Arbeidsmuligheter for kandidater med juridisk og samfunnsvitenskapelig utdanning. Sammenfatning og konklusjoner 

   Kobberstad, Tor (NAVF-melding;1975-2, Report, 1975-02)
   NAVF's utredningsinstitutt har i de seneste år arbeidet med behovsanalyser for jurister og kandidater med samfunnsvitenskapelig utdanning for tidsrommet fram til 1985. Ifølge våre analyser vil det i de kommende 5-10 år bli ...