Now showing items 166-185 of 190

  • Undersøkelser av akademisk arbeidskraft. Avvisning av søkere til den høgre skolen høsten 1958 

   Vangsnes, Sigmund (NAVF-melding;1959-4, Report, 1959)
   Avvisningsprosenten for gymnaset er over 30 % for Trøndelags-fylkene og for Vestlandsfylkene Møre og Romsdal, Hordaland og Bergen. Dernest kommer fylkene Nordland, Aust Agder, Rogaland, Troms og Oppland som alle har en ...
  • Undersøkelser av akademisk utdannet arbeidskraft. Prognose over tilgangen på leger for årene 1960-1970. 

   Vangsnes, Sigmund (NAVF-melding;1960-1, Report, 1960-03)
   Norges allmennvitenskapelig forskningsråd har for tiden i gang et utredningsarbeid om tilgangen på og behovet for leger. Dette er en videreføring av den utredning som ble foretatt i 1956 og publisert i "Forskningsrådenes ...
  • Undersøkelser av akademisk utdannet arbeidskraft. Tilgangen til akademiske studier høsten 1958. 

   Vangsnes, Sigmund (NAVF-melding;1958-3, Report, 1958)
   Når en skal gjøre seg opp en mening om den aktuelle rekrutteringen til studiene, moter en på store vansker ved registreringen av tilgangen til de åpne studier. Dette kommer delvis av studieordningene, og delvis har det ...
  • Universitetsinstituttene i fokus - Styrings-, ledelses- og størrelsesforholds betydning for faglig virksomhet 

   Kyvik, Svein; Tvede, Olaf; Ødegård, Einar (NAVF-melding;1989-4, Report, 1989-08)
   Spørsmålet om styring, ledelse og størrelse på universitetsinstitutter har fått økt aktualitet den senere tid. Universitets- og høyskoleutvalget har framsatt en rekke forslag om organiseringen av instituttene, og ved flere ...
  • Utdanning og arbeidsmarked 1985 

   Larsen, Knut Arild (NAVF-melding;1985-2, Report, 1985-02)
   Denne rapporten gir en oversikt over aktuelle tendenser på arbeidsmarkedet for personer med høyere utdanning og perspektiver for utviklingen fremover. Den erstatter meldingen om "arbeidsmarkedet et halvt år etter eksamen", ...
  • Utdanning og arbeidsmarked 1986 - Tendenser og perspektiver 

   Thorkildsen, Fridtjov (NAVF-melding;1986-1, Report, 1986-03)
   Denne rapporten gir en oversikt over aktuelle tendenser på arbeidsmarkedet for personer med høyere utdanning og perspektiver for utviklingen framover.
  • Utdanning og arbeidsmarked 1987 - Tendenser og perspektiver 

   Edvardsen, Rolf (NAVF-melding;1987-2, Report, 1987-10)
   Denne rapporten gir en oversikt over aktuelle tendenser på arbeidsmarkedet for personer med høyere utdanning og perspektiver for utviklingen framover. Utredningsinstituttet planlegger å utgi en slik rapport hvert år, og ...
  • Utdanning og arbeidsmarked 1988 - Tendenser og perspektiver 

   Arnesen, Clara Åse (NAVF-melding;1988-1, Report, 1988-09)
   Denne rapporten gir en oversikt over aktuelle tendenser på arbeidsmarkedet for personer med høyere utdanning og perspektiver for utviklingen framover. Utredningsinstituttet planlegger å utgi en slik rapport hvert år, og ...
  • Utdanning og arbeidsmarked 1989 - Tendenser og perspektiver 

   Smeby, Jens-Christian (NAVF-melding;1989-5, Report, 1989-11)
   Denne rapporten gir en oversikt over aktuelle tendenser på arbeidsmarkedet for personer med høyere utdanning foruten tendenser i rekrutteringen til høgere utdanning. Rapporten tar også opp perspektiver for utviklingen ...
  • Utdanning og arbeidsmarked mot år 2000 - Del 1 

   Eeg-Henriksen, Fride; Hernæs, Erik; Larsen, Knut Arild (NAVF-melding;1984-4, Report, 1984-04)
   Denne meldingen er første del av rapporteringen fra prosjektet "Utdanning og arbeidsmarked mot år 2000", som har pågått ved Utredningsinstituttet siden 1980. Meldingen har til formål å gi en innføring i prosjektets ...
  • Utholdenhetsprøven - Om opptak til lukkede utdanninger 

   Tamsfoss, Steinar (NAVF-melding;1984-5, Report, 1984-09)
   Det er nå omkring 10 år siden opptaksreglene til høyere utdanning ble underkastet nokså store forandringer. Bl.a. fikk ikke-artianere adgang i større grad enn tidligere, og det ble innført et system med tilleggspoeng for ...
  • Utstyr for eksperimentell forskning - situasjonen i norsk medisin og naturvitenskap 

   Hertel-Aas, Eilif (NAVF-melding;1983-4, Report, 1983-05)
   Denne utredning er laget etter initiativ fra Rådene for medisinsk og naturvitenskapelig forskning i NAVF. Utredningen søker å få fram materiale som illustrerer utstyrssituasjonen og utstyrsbehovene i de norske medisinske ...
  • Utstyr for forskning - Situasjonen innen humaniora og samfunnsvitenskap 

   Mathisen, Werner Christie; Hertel-Aas, Eilif (NAVF-melding;1985-3, Report, 1985-05)
   Utredningens hovedsiktemål er å få fram materiale som illustrerer utstyrssituasjonen og utstyrsbehovene i de humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag.
  • "Vi satser på kompetanse" - Opplæringspolitikk i tolv høyteknologi- og servicebedrifter 

   Brandt, Ellen (NAVF-melding;1989-7, Report, 1989-10)
   NAVFs utredningsinstitutt har i de senere årene blitt mer opptatt av kompetanseutvikling i arbeidslivet, særlig for høyere utdannede. Vi har tidligere sett på dette fra individenes side. Denne rapporten ser det fra bedriftenes ...
  • Vitenskapelig publisering blant kvinnelige og mannlige universitetsforskere 

   Kyvik, Svein (NAVF-melding;1988-2, Report, 1988-10)
   Rapporten gir en oversikt over vitenskapelig publisering og produktivitet ved universitetene og forsøker å forklare hvorfor kvinner er mindre produktive enn menn. Undersøkelsen bygger på en spørreskjemaundersøkelse blant ...
  • Yrkeskarriere og samfunnsengasjement 

   Borgersen, Anne Marie; Edvardsen, Rolf (NAVF-melding;1983-5, Report, 1983-11)
   Denne rapporten presenterer resultatene av en undersøkelse av yrkeskarriere og samfunnsengasjement for universitetsutdannede fra fire artiumskull. Undersøkelsen er en oppfølging av tidligere undersøkelser av artianere fra ...
  • Yrkesretting; retorikk eller realitet? - Om arbeidslivets påvirkning av universitetsstudiers innhold 

   Berg, Lisbet (NAVF-melding;1989-6, Report, 1989-10)
   Mye av universitetsdebatten på 1980-tallet har dreiet seg om hvordan universitetene kan bli mer nyttige for samfunnet. Det er reist krav om at utdanningene i større grad skal tilpasses behovene i arbeidslivet. På den annen ...
  • Yrkesundersøkelse for filologer i 1973 

   Ivås, Anne Marie (NAVF-melding;1975-6, Report, 1975-07)
   Denne melding gir en oversikt over hvordan kandidater med filologisk embetseksamen og magistergrad fordeler seg etter næring, yrke og arbeidsfunksjon, samt over mobilitet mellom næringssektorer og yrker i perioden 1968 - 1973.
  • Yrkesundersøkelse for jurister i 1970 

   Edvardsen, Rolf (NAVF-melding;1972-1, Report, 1972-04)
   I denne meldingen presenteres resultatene av en spørreskjemaundersøkelse blant kandidater med juridisk embetseksamen som NAVF's utredningsinstitutt foretok i 1970. Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge juristenes ...
  • Yrkesundersøkelse for psykologer i 1976 

   Ivås, Anne Marie (NAVF-melding;1977-5, Report, 1977-09)
   Denne meldingen gir en oversikt over den norske psykologbestand og bygger på en spørreskjemaundersøkelse som ble foretatt i 1976. Den viser hvordan psykologene var fordelt mellom ulike næringer og yrker, og hvordan de ...