Now showing items 62-81 of 190

  • Kandidatene fra universitetet i oslo årene 1935-1958 fordelt etter fagstudium, artiumslinje og-hovedkarakter til artium. 

   Vangsnes, Sigmund (NAVF-melding;1958-2, Report, 1958)
   Som innledning til en mer inngående kvalitativ analyse av rekrutteringen til de akademiske yrker har NAVF foretatt en undersøkelse av hvordan kandidatene fra Universitetet i Oslo årene 1935-1958 var fordelt på fagstudier, ...
  • Kandidater fra enkelte samfunnsvitenskapelige studier og deres yrker 

   Edvardsen, Rolf (NAVF-melding;1968-6, Report, 1968-05)
   Denne melding gir en oversikt over hvordan kandidater i en del av de samfunnsvitenskapelige fag er fordelt på næringssektorer og arbeidsfunksjoner. Meldingen bygger på en spørreskjemaundersøkelse til følgende kandidatgrupper: ...
  • Kandidater med lærerprøve med noen regneeksempler for perioden 1970-1975 

   Hove, Ragnvald (NAVF-melding;1968-3, Report, 1968-02)
   Denne utredningen bygger delvis kandidater som avla lærerprøven på materiale fra en tidligere utredning om i perioden 1905-1965 (se Melding nr. 2/1968 i samme serie). På grunnlag av eksamenskullenes fordeling på kjønn og ...
  • Kandidater som avla lærerprøven i perioden 1905-1965 

   Hove, Ragnvald (NAVF-melding;1968-2, Report, 1968-01)
   For å skaffe grunnlag for noen beregninger om det framtidige antall personer med norsk lærerprøve som utdanning, samlet NAVF1s utredningsavdeling våren 1966 visse data om de kandidater som ble uteksaminert fra lærerskolene ...
  • Lønnsutvikling og etterspørsel etter ulike typer arbeidskraft 

   Eriksen, Knut; Kjølberg, Torgrim (NAVF-melding;1981-5, Report, 1981-06)
   Denne rapporten er resultatet av et arbeid som er ett av flere prosjekter under hovedtittelen "Analyser og prognoser vedrørende etterspørselen etter ulike typer arbeidskraft". Prosjektet har hovedsakelig vært metodeorientert, ...
  • Mellom akademia og marked - Styring av forskning i instituttsektoren 

   Mathisen, Werner Christie (NAVF-melding;1989-2, Report, 1989-03)
   Rapporten handler om styring av forskning i den norske instituttsektoren. Den begynner med å gjengi toneangivende synspunkter fra norsk forskningspolitisk debatt på 80-tallet. Hvordan tenker man seg at instituttforskningens ...
  • Mellom næringsliv og grunnforskning 

   Bjørnstad, Jan Henrik; Tvede, Olaf (NAVF-melding;1985-5, Report, 1985-10)
   NAVF's utredningsinstitutt har under arbeid et utredningsprogram om instituttsektoren, dvs. forskningsenheter utenom universiteter, høyskoler og næringslivets laboratorier. Det skal skaffe til veie data og frambringe ...
  • Miljøforskning mellom vitenskap og politikk - En studie av forskningspolitikken omkring andre fase av storprosjektet "Sur nedbørs virkning på skog og fisk" (SNSF), 1976-1980 

   Roll-Hansen, Nils; Hestmark, Geir (NAVF-melding;1990-2, Report, 1990-02)
   Med denne studien av annen fase i prosjektet "Sur nedbØrs virkning på skog og fisk" (SNSF) følger NAVFs utredningsinstitutt opp sitt arbeid med storprosjekter i norsk forskning. Tidligere er bl.a. publisert en studie av ...
  • Motivasjon, studium, yrke 

   Eriksen, Knut (NAVF-melding;1982-4, Report, 1982-09)
   NAVF's utredningsinstitutt presenterer her resultatet av en undersøkelse av motivasjonen for studievalg og yrkesplaner blant personer som har begynt på et universitetsstudium. Undersøkelsen tar også opp ulike informasjonskilders ...
  • Norsk forskningsorganisasjon i etterkrigstiden 

   Skoie, Hans (NAVF-melding;1984-8, Report, 1984-12)
   Utredningen retter søkelyset mot hovedtrekk i utviklingen av en norsk forskningsorganisasjon i etterkrigstiden. Med forskningsorganisasjon menes her den offentlige forskningsorganisasjon som skal være et redskap for ...
  • Norsk forskningspolitikk i lys av Regjeringens forskningsmelding - En konferanserapport 

   Sandvand, Ole Johan; Steine, Arild Oma; Skoie, Hans (NAVF-melding;1976-4, Report, 1976-02)
   NAVF's utredningsinstitutt arrangerte 9.-10. februar 1976 en konferanse på Voksenåsen ved Oslo om "Norsk forskningspolitikk i lys av forskningsmeldingen". Denne rapporten inneholder de foredrag som ble holdt ved konferansen ...
  • Norske doctores kreert i tidsrommet 1920-1964. Fagområde, alder og tidsavstand fra embetseksamen til doktorgrad 

   Nørstebø, Guttorm; Skoie, Hans (NAVF-melding;1965-4, Report, 1965-11)
   Denne meldingen viser hvor mange doktorgrader som er meddelt innenfor hvert fagområde i Norge i tidsrommet 1920-64. Videre er doktorenes alder ved oppnådd doktorgrad analysert, samt den tid som medgår fra embetseksamen ...
  • Norske forskere i 1960-årene - rekruttering og mobilitet 

   Baklien, Bergljot; Maus, Kirsten Wille; Skoie, Hans (NAVF-melding;1975-4, Report, 1975-05)
   I denne meldingen gjengir vi en studie av utviklingen av det norske forskersamfunnet i 1960-årene - en periode som var preget av institusjonsbygging og en betydelig vekst i tallet på forskere. Ved siden av å beskrive ...
  • Norske forskere i 1970-årene - rekruttering og mobilitet 

   Berge, Elisabeth (NAVF-melding;1981-7, Report, 1981-12)
   I denne melding presenterer vi en studie av rekruttering til og avansement og mobilitet innen norsk forskning i tidsrommet 1969-77. Undersøkelsen omfatter universitetene og instituttene. Industriens forskere er ikke inkludert.
  • Norske legers arbeidstid 

   Olsen, Singulf (NAVF-melding;1970-2, Report, 1970-10)
   Denne melding gir resultatene av en begrenset bearbeiding av tidligere registrerte opplysninger om legers arbeidstid i uken 24.-30. april 1966 og deres behov for kontor- og laboratoriehjelp.
  • Norske studentar og kandidatar i 1976 

   Andersen, Tone Holter (NAVF-melding;1977-3, Report, 1977-07)
   Denne meldinga legg fram statistikk over norske studentar ved universitet og vitskapelege høgskolar i tida 1960-1976. Her er oppgåver over det samla talet på studentar etter fagstudium og kjønn, og tilsvarande opplysningar ...
  • Norske studentar og kandidatar i 1977 

   Andersen, Tone Holter (NAVF-melding;1978-2, Report, 1978-08)
   Denne meldinga legg fram statistikk over norske studentar ved universitet og vitskapelege høgskolar i tida 1960-1977. Her er oppgåver over det samla talet på studentar etter fagstudium og kjønn, og tilsvarande opplysningar ...
  • Norske studentar og kandidatar i 1978 

   Andersen, Tone Holter (NAVF-melding;1979-1, Report, 1979-06)
   Denne meldinga legg fram statistikk over norske studentar ved universitet og vitskapelege høgskolar i tida 1960-1978. Her er oppgåver over det samla talet på studentar etter fagstudium og kjønn, og tilsvarande opplysningar ...
  • Norske studentar og kandidatar i 1979 

   Eeg-Henriksen, Fride (NAVF-melding;1980-1, Report, 1980-06)
   Denne meldinga legg fram statistikk over norske studentar ved universitet og tilsvarande institusjonar i tida 1960-1979. Her er oppgåver over nye studentar og samla tal på studentar etter fagstudium og kjønn. Meldinga ...
  • Norske studenter og kandidater i 1980 

   Plyhn, Einar (NAVF-melding;1981-6, Report, 1981-09)
   Denne meldingen gir statistikk over norske studenter ved universitet og tilsvarende institusjoner for tidsrommet 1960 - 1980. Den inneholder opplysninger over nye studenter og samlet antall studenter etter fagstudium og ...