Now showing items 46-65 of 190

  • Faktorer som påvirker artianernes studievalg. En oppfølgingsundersøkelse av artiumskullet 1963 

   Østby, Anne-Lise (NAVF-melding;1969-1, Report, 1969-06)
   Denne melding er et ledd i et forskningsprogram som har til hensikt å analysere faktorer som påvirker rekruttering av artianere og studenter. Meldingen sammenlikner data om studietilbøyeligheten for artiumskullet i 1963 ...
  • Folkeskolens andel av kandidater med lærerprøve noen regneeksempler for perioden 1975-1985 

   Hove, Ragnvald (NAVF-melding;1968-4, Report, 1968-02)
   Denne utredningen supplerer en tidligere utredning om kandidater med eksamen fra de alminnelige lærerskolene (se Melding nr. 3/1968 i samme serie). I denne utredningen har vi trukket inn først og fremst folkeskolesektoren ...
  • Forskerrekruttering i Norge - Stipendiat og Universitet 

   Skoie, Hans; Scobie, Marrigje; Torgersen, Ulf (NAVF-melding;1970-3, Report, 1970-11)
   Denne undersøkelsen tar sikte på å belyse karrieren til et utvalg som har innehatt universitetsstipend eller forskningsstipend fra NAVF. Dessuten ønsker vi å studere hvordan denne gruppen ser på de arbeidsforhold som møtte ...
  • Forskning og utredningsvirksomhet ved sykehus utenfor universitetssektoren 

   Sandvand, Ole Johan (NAVF-melding;1979-2, Report, 1979-05)
   Det har i de siste årene skjedd en viss utvidelse av forskning og utredningsvirksomhet til nye institusjoner og til institusjoner utenom det etablerte forsknings- og universitetssystem. Utredningsinstituttet har i økende ...
  • Forskningspolitiske spørsmål i norsk biologi - en seminarrapport 

   Roll-Hansen, Nils; Skoie, Hans (NAVF-melding;1974-5, Report, 1974-09)
   NAVF's utredningsinstitutt arrangerte høstsemesteret 1973 og vårsemesteret 1974 en seminarserie om "Forskningspolitiske spørsmål i norsk biologi". Instituttet har tidligere gjennomført en kartlegging av ressurser, organisasjon ...
  • Forskningspolitiske spørsmål i norsk medisin - En seminarrapport 

   Sandvand, Ole Johan (NAVF-melding;1977-9, Report, 1977-12)
   Medisinsk forskning representerer et sentralt forskningsområde. Forskningspolitisk står man overfor store prioriteringsoppgaver, som ikke blir mindre i et lite land og i en situasjon med betydelig langsommere vekst i de ...
  • Fra skolegang til poengsamling 

   Eeg-Henriksen, Fride (NAVF-melding;1983-7, Report, 1983-12)
   NAVF's utredningsinstitutt presenterer her resultater av en undersøkelse av elevers utdannings- og yrkesplaner, motiver for disse planene og hindringer som oppleves for å realisere dem. Spesielt tar vi opp forholdet mellom ...
  • Fremtidens jobber - En perspektivanalyse i grenselandet mellom sosiologi og makroøkonomi 

   Colbjørnsen, Tom; Larsen, Knut Arild (NAVF-melding;1985-1, Report, 1984-12)
   Denne rapporten presenterer en eksperimentell analyse av utviklingstrekk på det norske arbeidsmarked. Den gir et supplement til instituttets utdanningsprognoser ved å trekke inn andre typer arbeidsmarkedsvariable og den ...
  • Grunnforskning og anvendt forskning ved universitetene 

   Maus, Kirsten Wille; Roll-Hansen, Nils (NAVF-melding;1985-4, Report, 1985-07)
   NAVF's utredningsinstitutt har under arbeid et prosjekt om forskning ved universitetene. Prosjektet tar sikte på å belyse en rekke sider ved universitetet som forskningsinstitusjon med vekt på personalets situasjon, bl.a. ...
  • Høyere utdanning og arbeidsmarked - En seminarrapport 

   Eriksen, Knut; Meier, Knut (NAVF-melding;1975-3, Report, 1975-02)
   NAVF's utredningsinstitutt arrangerte i november 1974 et to-dagers seminar om "Høyere utdanning og arbeidsmarked" med deltakelse fra myndigheter, forskningsinstitusjoner og interesserte organisasjoner. Hensikten med seminaret ...
  • Ideal og realitet i norsk forskningspolitikk - En studie av Hovedkomitéen for norsk forskning 

   Steine, Arild Oma (NAVF-melding;1976-1, Report, 1976-01)
   Denne meldingen er en studie av Hovedkomiteens bidrag til utformingen av norsk forskningspolitikk i perioden 1965-74. Den drøfter også noen av de problemer komiteen har stått overfor i dette arbeidet.
  • Instituttsektoren - Katalog over forskningsenhetene 

   Unknown author (NAVF-melding;1989-1, Report, 1989-01)
   NAVFs utredningsinstitutt har, etter oppdrag fra Kultur- og vitenskapsdepartementet og Forskningspolitisk råd, revidert og ajourført Katalog over forskningsenhetene i instituttsektoren fra 1985 (melding 1985:7). Instituttsektoren ...
  • Instituttsektoren - Katalog over forskningsenhetene 

   Bjørnstad, Jan Henrik; Selmer, Elisabeth (NAVF-melding;1985-7, Report, 1985-12)
   NAVF's utredningsinstitutt har under arbeid et utredningsprogram om instituttsektoren, dvs. forskningsenheter utenom universiteter, høyskoler og næringslivets laboratorier. Programmet utføres på oppdrag av Kultur- og ...
  • Instituttsektorens finansiering: mellom marked og byråkrati 

   Bjørnstad, Jan Henrik (NAVF-melding;1986-3, Report, 1986-04)
   NAVF's utredningsinstitutt startet i september 1983 et utredningsprogram om instituttsektoren. Hovedhensikten med programmet har vært å skaffe til veie data og frambringe analyser som samlet vil gi et oversiktlig bilde av ...
  • Instituttstørrelse, administrativ belastning og kostnader ved universitetene 

   Kyvik, Svein; Olsen, Terje Bruen (NAVF-melding;1986-2, Report, 1986-02)
   NAVF's utredningsinstitutt har under arbeid et prosjekt om forskning ved universitetene. Prosjektet tar sikte på å belyse en rekke sider ved universitetet som forskningsinstitusjon med vekt på personalets situasjon, bl.a. ...
  • Internasjonal kontakt blant universitetsforskere 

   Bie, Karen Nossum (NAVF-melding;1985-6, Report, 1985-12)
   I den foreliggende rapporten analyseres bl.a. det faste vitenskapelige personalets internasjonale kontakter, betydningen av lengre faglige utenlandsopphold, det geografisk kontaktmønsteret og forholdet mellom internasjonal ...
  • Kandidatene fra universitetet i oslo årene 1935-1958 fordelt etter fagstudium, artiumslinje og-hovedkarakter til artium. 

   Vangsnes, Sigmund (NAVF-melding;1958-2, Report, 1958)
   Som innledning til en mer inngående kvalitativ analyse av rekrutteringen til de akademiske yrker har NAVF foretatt en undersøkelse av hvordan kandidatene fra Universitetet i Oslo årene 1935-1958 var fordelt på fagstudier, ...
  • Kandidater fra enkelte samfunnsvitenskapelige studier og deres yrker 

   Edvardsen, Rolf (NAVF-melding;1968-6, Report, 1968-05)
   Denne melding gir en oversikt over hvordan kandidater i en del av de samfunnsvitenskapelige fag er fordelt på næringssektorer og arbeidsfunksjoner. Meldingen bygger på en spørreskjemaundersøkelse til følgende kandidatgrupper: ...
  • Kandidater med lærerprøve med noen regneeksempler for perioden 1970-1975 

   Hove, Ragnvald (NAVF-melding;1968-3, Report, 1968-02)
   Denne utredningen bygger delvis kandidater som avla lærerprøven på materiale fra en tidligere utredning om i perioden 1905-1965 (se Melding nr. 2/1968 i samme serie). På grunnlag av eksamenskullenes fordeling på kjønn og ...
  • Kandidater som avla lærerprøven i perioden 1905-1965 

   Hove, Ragnvald (NAVF-melding;1968-2, Report, 1968-01)
   For å skaffe grunnlag for noen beregninger om det framtidige antall personer med norsk lærerprøve som utdanning, samlet NAVF1s utredningsavdeling våren 1966 visse data om de kandidater som ble uteksaminert fra lærerskolene ...