Now showing items 55-74 of 190

  • Høyere utdanning og arbeidsmarked - En seminarrapport 

   Eriksen, Knut; Meier, Knut (NAVF-melding;1975-3, Report, 1975-02)
   NAVF's utredningsinstitutt arrangerte i november 1974 et to-dagers seminar om "Høyere utdanning og arbeidsmarked" med deltakelse fra myndigheter, forskningsinstitusjoner og interesserte organisasjoner. Hensikten med seminaret ...
  • Ideal og realitet i norsk forskningspolitikk - En studie av Hovedkomitéen for norsk forskning 

   Steine, Arild Oma (NAVF-melding;1976-1, Report, 1976-01)
   Denne meldingen er en studie av Hovedkomiteens bidrag til utformingen av norsk forskningspolitikk i perioden 1965-74. Den drøfter også noen av de problemer komiteen har stått overfor i dette arbeidet.
  • Instituttsektoren - Katalog over forskningsenhetene 

   Unknown author (NAVF-melding;1989-1, Report, 1989-01)
   NAVFs utredningsinstitutt har, etter oppdrag fra Kultur- og vitenskapsdepartementet og Forskningspolitisk råd, revidert og ajourført Katalog over forskningsenhetene i instituttsektoren fra 1985 (melding 1985:7). Instituttsektoren ...
  • Instituttsektoren - Katalog over forskningsenhetene 

   Bjørnstad, Jan Henrik; Selmer, Elisabeth (NAVF-melding;1985-7, Report, 1985-12)
   NAVF's utredningsinstitutt har under arbeid et utredningsprogram om instituttsektoren, dvs. forskningsenheter utenom universiteter, høyskoler og næringslivets laboratorier. Programmet utføres på oppdrag av Kultur- og ...
  • Instituttsektorens finansiering: mellom marked og byråkrati 

   Bjørnstad, Jan Henrik (NAVF-melding;1986-3, Report, 1986-04)
   NAVF's utredningsinstitutt startet i september 1983 et utredningsprogram om instituttsektoren. Hovedhensikten med programmet har vært å skaffe til veie data og frambringe analyser som samlet vil gi et oversiktlig bilde av ...
  • Instituttstørrelse, administrativ belastning og kostnader ved universitetene 

   Kyvik, Svein; Olsen, Terje Bruen (NAVF-melding;1986-2, Report, 1986-02)
   NAVF's utredningsinstitutt har under arbeid et prosjekt om forskning ved universitetene. Prosjektet tar sikte på å belyse en rekke sider ved universitetet som forskningsinstitusjon med vekt på personalets situasjon, bl.a. ...
  • Internasjonal kontakt blant universitetsforskere 

   Bie, Karen Nossum (NAVF-melding;1985-6, Report, 1985-12)
   I den foreliggende rapporten analyseres bl.a. det faste vitenskapelige personalets internasjonale kontakter, betydningen av lengre faglige utenlandsopphold, det geografisk kontaktmønsteret og forholdet mellom internasjonal ...
  • Kandidatene fra universitetet i oslo årene 1935-1958 fordelt etter fagstudium, artiumslinje og-hovedkarakter til artium. 

   Vangsnes, Sigmund (NAVF-melding;1958-2, Report, 1958)
   Som innledning til en mer inngående kvalitativ analyse av rekrutteringen til de akademiske yrker har NAVF foretatt en undersøkelse av hvordan kandidatene fra Universitetet i Oslo årene 1935-1958 var fordelt på fagstudier, ...
  • Kandidater fra enkelte samfunnsvitenskapelige studier og deres yrker 

   Edvardsen, Rolf (NAVF-melding;1968-6, Report, 1968-05)
   Denne melding gir en oversikt over hvordan kandidater i en del av de samfunnsvitenskapelige fag er fordelt på næringssektorer og arbeidsfunksjoner. Meldingen bygger på en spørreskjemaundersøkelse til følgende kandidatgrupper: ...
  • Kandidater med lærerprøve med noen regneeksempler for perioden 1970-1975 

   Hove, Ragnvald (NAVF-melding;1968-3, Report, 1968-02)
   Denne utredningen bygger delvis kandidater som avla lærerprøven på materiale fra en tidligere utredning om i perioden 1905-1965 (se Melding nr. 2/1968 i samme serie). På grunnlag av eksamenskullenes fordeling på kjønn og ...
  • Kandidater som avla lærerprøven i perioden 1905-1965 

   Hove, Ragnvald (NAVF-melding;1968-2, Report, 1968-01)
   For å skaffe grunnlag for noen beregninger om det framtidige antall personer med norsk lærerprøve som utdanning, samlet NAVF1s utredningsavdeling våren 1966 visse data om de kandidater som ble uteksaminert fra lærerskolene ...
  • Lønnsutvikling og etterspørsel etter ulike typer arbeidskraft 

   Eriksen, Knut; Kjølberg, Torgrim (NAVF-melding;1981-5, Report, 1981-06)
   Denne rapporten er resultatet av et arbeid som er ett av flere prosjekter under hovedtittelen "Analyser og prognoser vedrørende etterspørselen etter ulike typer arbeidskraft". Prosjektet har hovedsakelig vært metodeorientert, ...
  • Mellom akademia og marked - Styring av forskning i instituttsektoren 

   Mathisen, Werner Christie (NAVF-melding;1989-2, Report, 1989-03)
   Rapporten handler om styring av forskning i den norske instituttsektoren. Den begynner med å gjengi toneangivende synspunkter fra norsk forskningspolitisk debatt på 80-tallet. Hvordan tenker man seg at instituttforskningens ...
  • Mellom næringsliv og grunnforskning 

   Bjørnstad, Jan Henrik; Tvede, Olaf (NAVF-melding;1985-5, Report, 1985-10)
   NAVF's utredningsinstitutt har under arbeid et utredningsprogram om instituttsektoren, dvs. forskningsenheter utenom universiteter, høyskoler og næringslivets laboratorier. Det skal skaffe til veie data og frambringe ...
  • Miljøforskning mellom vitenskap og politikk - En studie av forskningspolitikken omkring andre fase av storprosjektet "Sur nedbørs virkning på skog og fisk" (SNSF), 1976-1980 

   Roll-Hansen, Nils; Hestmark, Geir (NAVF-melding;1990-2, Report, 1990-02)
   Med denne studien av annen fase i prosjektet "Sur nedbØrs virkning på skog og fisk" (SNSF) følger NAVFs utredningsinstitutt opp sitt arbeid med storprosjekter i norsk forskning. Tidligere er bl.a. publisert en studie av ...
  • Motivasjon, studium, yrke 

   Eriksen, Knut (NAVF-melding;1982-4, Report, 1982-09)
   NAVF's utredningsinstitutt presenterer her resultatet av en undersøkelse av motivasjonen for studievalg og yrkesplaner blant personer som har begynt på et universitetsstudium. Undersøkelsen tar også opp ulike informasjonskilders ...
  • Norsk forskningsorganisasjon i etterkrigstiden 

   Skoie, Hans (NAVF-melding;1984-8, Report, 1984-12)
   Utredningen retter søkelyset mot hovedtrekk i utviklingen av en norsk forskningsorganisasjon i etterkrigstiden. Med forskningsorganisasjon menes her den offentlige forskningsorganisasjon som skal være et redskap for ...
  • Norsk forskningspolitikk i lys av Regjeringens forskningsmelding - En konferanserapport 

   Sandvand, Ole Johan; Steine, Arild Oma; Skoie, Hans (NAVF-melding;1976-4, Report, 1976-02)
   NAVF's utredningsinstitutt arrangerte 9.-10. februar 1976 en konferanse på Voksenåsen ved Oslo om "Norsk forskningspolitikk i lys av forskningsmeldingen". Denne rapporten inneholder de foredrag som ble holdt ved konferansen ...
  • Norske doctores kreert i tidsrommet 1920-1964. Fagområde, alder og tidsavstand fra embetseksamen til doktorgrad 

   Nørstebø, Guttorm; Skoie, Hans (NAVF-melding;1965-4, Report, 1965-11)
   Denne meldingen viser hvor mange doktorgrader som er meddelt innenfor hvert fagområde i Norge i tidsrommet 1920-64. Videre er doktorenes alder ved oppnådd doktorgrad analysert, samt den tid som medgår fra embetseksamen ...
  • Norske forskere i 1960-årene - rekruttering og mobilitet 

   Baklien, Bergljot; Maus, Kirsten Wille; Skoie, Hans (NAVF-melding;1975-4, Report, 1975-05)
   I denne meldingen gjengir vi en studie av utviklingen av det norske forskersamfunnet i 1960-årene - en periode som var preget av institusjonsbygging og en betydelig vekst i tallet på forskere. Ved siden av å beskrive ...