Now showing items 134-153 of 190

  • Samfunnsvitenskapelig forskning i Norge: Personale, finansiering og rekruttering 

   Sandvand, Ole Johan; Skoie, Hans (NAVF-melding;1976-11, Report, 1976-12)
   I den sterke utbyggingen av samfunnsvitenskapen som har funnet sted de siste 10-15 årene, har tiltakene for å få fram kvalifiserte forskere stått sentralt. Det har etter hvert blitt klart at rekrutteringspolitikken må ...
  • Sammenheng mellom studieresultat, artiumskarakterer og en del andre faktorer. En undersøkelse av fire universitetsstudier 

   Birkeland, Eva (NAVF-melding;1967-4, Report, 1967-11)
   Meldingen refererer en undersøkelse av sammenhengen mellom studieresultat og visse kriterier som er av betydning for dette, bl.a. karakterer til examen artium og prøver tidlig i studiet. Undersøkelsen gjør ikke krav på å ...
  • Sammenlikning mellom prognose og faktisk tilgang på kandidater i de åpne studier ved universitetene i Bergen og Oslo for årene 1956-1958. 

   Vangsnes, Sigmund (NAVF-melding;1959-3, Report, 1959)
   Meldingen gjelder de prognoser for tidsrommet 1956-1965 som er utarbeidet av forskningsrådene og gjengitt i "Om tilgangen på og behovet for akademisk arbeidskraft", Forskningsrådenes fellesutvalg 1957. For de fleste ...
  • Sammenlikning mellom prognose og faktisk tilgang på kandidater i de åpne studier ved universitetene i Bergen og Oslo for årene 1956-1959. 

   Vangsnes, Sigmund (NAVF-melding;1960-2, Report, 1960-03)
   Meldingen gjelder de prognoser for tidsrommet 1956-1965 som er utarbeidet av forskningsrådene og gjengitt i "Om tilgangen på og behovet for akademisk arbeidskraft", Forskningsrådenes fellesutvalg 1957. For de fleste ...
  • Sammenlikning mellom prognose og faktisk tilgang på Kandidater i de åpne studier ved universitetene i Oslo og Bergen for årene 1956 og 1957. 

   Vangsnes, Sigmund (NAVF-melding;1958-1, Report, 1958)
   Meldingen gjelder de prognoser for tidsrommet 1956 - 1965 som er utarbeidet av forskningsrådene og gjengitt i "Om tilgangen på og behovet for akademisk arbeidskraft", Forskningsrådenes fellesutvalg 1957. For de fleste ...
  • Science Policy Research - Its current state and future priorities 

   Blume, Stuart (NAVF-melding;1978-1, Report, 1978-05)
   This report was originally written for the British Social Science Research Council in 1975. Few changes have been made. The review was intended to focus upon that in science policy research which is relevant to the ...
  • Scientific Expertise and the Public 

   Skoie, Hans (NAVF-melding;1979-5, Report, 1979-09)
   "Scientific Expertise and the Public" was the topic of an international conference sponsored by the International Council for Science Policy Studies and our institute at Voksenåsen, Qslo, June 20-22 this year. The conference ...
  • Skandinavisk naturvitenskap og teknologi omkring år 1900 - En seminarrapport 

   Roll-Hansen, Nils (NAVF-melding;1980-4, Report, 1980-11)
   Sammen med seminaret i vitenskapsteori ved Universitetet i Oslo arrangerte NAVF' s utredningsinstitutt 30.-31. mai et seminar om "Skandinavisk naturvitenskap og teknologi omkring år 1900" med foredragsholdere og deltakere ...
  • Social Processes of Utilization of Scientific Knowledge 

   Stankiewicz, Rikard (NAVF-melding;1979-8, Report, 1979-12)
   In this study the focus is on the absorption capacity of the users with respect to scientific information. It is suggested that lack of scientific competence at the top level of management is at present a main bottleneck ...
  • Some Notes on Norwegian Social Science 

   Skoie, Hans; Steine, Arild Oma (NAVF-melding;1975-8, Report, 1975-08)
   This essay is the result of an invitation to submit a paper as a contribution to the current OECD project on "the development and utilization of the social sciences". OECD wanted material illuminating the Scandinavian ...
  • Sosialpersonell fram til år 2000 

   Tamsfoss, Steinar (NAVF-melding;1981-2, Report, 1981-04)
   Denne meldingen analyserer de personellmessige følgene av alternative utviklingslinjer for sosialsektoren (medregnet somatiske sykehjem og hjemmesykepleie) fram til år 2000. Hovedvekten i meldingen er lagt på etterspørse ...
  • Studenter, kandidater og ressursforbruk ved universiteter og høgskoler fram til 1990 

   Kobberstad, Tor (NAVF-melding;1972-5, Report, 1972-08)
   I denne meldingen presenteres en del betingede prognoser for studenttall, tilgang av nye akademikere og driftsutgifter ved universiteter og høgskoler i perioden fram til 1990. Avslutningsvis har en forsøkt å se det fremtidige ...
  • Substitusjon på arbeidsmarkedet 

   Eriksen, Knut; Johansen, Roy (NAVF-melding;1982-3, Report, 1982-03)
   Denne rapporten fremlegger resultater fra en systematisk registrering av stillingsannonser som gjelder arbeidskraft med høyere utdanning. Registreringen fant sted i perioden 1972-1979 og omfattet annonser i Aftenposten og ...
  • Sur nedbør - et storprosjekt i norsk miljøforskning 

   Roll-Hansen, Nils (NAVF-melding;1986-4, Report, 1986-08)
   Prosjektorganisering er karakteristisk for mye forskning i dag, og analyse og evaluering av denne organisasjonsformen er forskningspolitisk viktig. Med denne studien av prosjektet "Sur nedbørs virkning på skog og fisk" ...
  • Søkningen til allmennutdannende skoler, fag- og yrkesskoler og lukkede studier ved universitetet og høgskoler høsten 1963 

   Vangsnes, Sigmund (NAVF-melding;1965-3, Report, 1965-04-02)
   Denne undersøkelse tar sikte på å gi et tallmessig uttrykk for søkerpress og skoletilbud i skoleverket høsten 1963. Undersøkelsen er utført etter oppdrag fra Kirke- og undervisningsdepartementet som i brev av 14. mai 1963 ...
  • The Norwegian Regional Colleges 

   Kyvik, Svein (NAVF-melding;1981-1, Report, 1981-02)
   This essay deals with the implementation of a reform in higher education: the establishment of the Norwegian Regional Colleges. The study is part of an international project conducted by Ladislav Cerych at the Institute ...
  • Ti år etter eksamen 

   Edvardsen, Rolf (NAVF-melding;1986-5, Report, 1986-10)
   NAVF's utredningsinstitutt har siden 1972 utført spørreskjemaundersøkelser for å kartlegge arbeidsmarkedet for nyuteksaminerte kandidater fra universiteter og distriktshøgskoler. For vårkullet 1974 har det i tillegg blitt ...
  • Tilgang på artianere 

   Andersen, Tone Holter (NAVF-melding;1977-8, Report, 1977-11)
   Denne meldingen gir oversikter over antall artianere i 1976 sannnenlignet med tidligere år og elevtall i første klasse i den videregående skole, studieretning for allmenne fag. Den inneholder opplysninger om artianer ...
  • Tilgang på artianere og nye elever til gymnaset 

   Holter, Tone (NAVF-melding;1970-4, Report, 1971-01)
   Denne melding gir oversikter over elevtall i første klasse i gymnaset og antall uteksaminerte fra gymnaset i 1969 sammenliknet med tidligere år. Den inneholder opplysninger om elevfrekvens og artianerfrekvens for hele ...
  • Tilgang på artianere og nye elever til gymnaset 

   Andersen, Tone Holter (NAVF-melding;1975-9, Report, 1975-11)
   Denne meldingen gir oversikter over elevtall i første klasse i gymnaset og antall uteksaminerte fra gymnaset i 1974 sammenlignet med tidligere år. Den inneholder opplysninger om elevfrekvens og artianerfrekvens for hele ...