Now showing items 128-147 of 190

  • Rapport fra en konferanse 21.mars 1983 

   Skoie, Hans; Guenin, Michèle; Løkke, Sveinung; Rydland, Anne; Søgnen, Randi (NAVF-melding;1983-2, Report, 1983-04)
   I denne rapporten legger NAVFs utredningsinstitutt fram innlegg og debatter ved en konferanse om norsk forskningspolitikk 21. mars i Ingeniørenes Hus i Oslo.
  • Rekruttering til forskning 

   Kyvik, Svein; Voje, Kirsten (NAVF-melding;1984-3, Report, 1984-03)
   NAVF's utredningsinstitutt har under arbeid et prosjekt om forskning ved universitetene. Den foreliggende delrapporten gir en oversikt over veiledningsforhold, forskningsvilkår, faglig virksomhet og framtidsplaner blant ...
  • Rekruttering til norsk forskning 

   Vibe, Nils (NAVF-melding;1987-1, Report, 1987-07)
   Norges allmennvitenskapelige forskningsråd ga vinteren 1985-86 NAVFs utredningsinstitutt i oppdrag å utarbeide en idéskisse til et eget notat om rekrutteringssituasjonen i norsk forskning. Dette resulterte i at det fra ...
  • Rekrutteringen til den høgre skolen i de enkelte fylker i tidsrommet 1950-1959. 

   Vangsnes, Sigmund (NAVF-melding;1959-5, Report, 1959)
   I denne utredningen har vi forsøkt å beregne hvordan elevhyppigheten i realskole og gymnas har utviklet seg i de enkelte fylker de senere årene. Det er vanskelig å skaffe eksakte tall, da det vanligvis ikke gis særskilte ...
  • Rekrutteringspersonalet i matematisk-naturvitenskapelige fag 

   Andersen, Birgit; Baklien, Bergljot (NAVF-melding;1979-4, Report, 1979-09)
   Denne rapporten gir resultatene fra en spørreskjema-undersøkelse blant rekrutteringspersonalet i matematisk-naturvitenskapelig fag ved norske universiteter og vitenskapelige høgskoler. Siktepunktet har først og fremst vært ...
  • Research relevant to Developing Countries 

   Rusdal, Ivar (NAVF-melding;1975-1, Report, 1975-01)
   The present report is an attempt to describe the extent and contents of Norwegian research and development projects concerning developing countries, and is based on a questionnaire survey performed in the autumn of 1974.
  • Samfunnsvitenskapelig forskning i Norge: Personale, finansiering og rekruttering 

   Sandvand, Ole Johan; Skoie, Hans (NAVF-melding;1976-11, Report, 1976-12)
   I den sterke utbyggingen av samfunnsvitenskapen som har funnet sted de siste 10-15 årene, har tiltakene for å få fram kvalifiserte forskere stått sentralt. Det har etter hvert blitt klart at rekrutteringspolitikken må ...
  • Sammenheng mellom studieresultat, artiumskarakterer og en del andre faktorer. En undersøkelse av fire universitetsstudier 

   Birkeland, Eva (NAVF-melding;1967-4, Report, 1967-11)
   Meldingen refererer en undersøkelse av sammenhengen mellom studieresultat og visse kriterier som er av betydning for dette, bl.a. karakterer til examen artium og prøver tidlig i studiet. Undersøkelsen gjør ikke krav på å ...
  • Sammenlikning mellom prognose og faktisk tilgang på kandidater i de åpne studier ved universitetene i Bergen og Oslo for årene 1956-1958. 

   Vangsnes, Sigmund (NAVF-melding;1959-3, Report, 1959)
   Meldingen gjelder de prognoser for tidsrommet 1956-1965 som er utarbeidet av forskningsrådene og gjengitt i "Om tilgangen på og behovet for akademisk arbeidskraft", Forskningsrådenes fellesutvalg 1957. For de fleste ...
  • Sammenlikning mellom prognose og faktisk tilgang på kandidater i de åpne studier ved universitetene i Bergen og Oslo for årene 1956-1959. 

   Vangsnes, Sigmund (NAVF-melding;1960-2, Report, 1960-03)
   Meldingen gjelder de prognoser for tidsrommet 1956-1965 som er utarbeidet av forskningsrådene og gjengitt i "Om tilgangen på og behovet for akademisk arbeidskraft", Forskningsrådenes fellesutvalg 1957. For de fleste ...
  • Sammenlikning mellom prognose og faktisk tilgang på Kandidater i de åpne studier ved universitetene i Oslo og Bergen for årene 1956 og 1957. 

   Vangsnes, Sigmund (NAVF-melding;1958-1, Report, 1958)
   Meldingen gjelder de prognoser for tidsrommet 1956 - 1965 som er utarbeidet av forskningsrådene og gjengitt i "Om tilgangen på og behovet for akademisk arbeidskraft", Forskningsrådenes fellesutvalg 1957. For de fleste ...
  • Science Policy Research - Its current state and future priorities 

   Blume, Stuart (NAVF-melding;1978-1, Report, 1978-05)
   This report was originally written for the British Social Science Research Council in 1975. Few changes have been made. The review was intended to focus upon that in science policy research which is relevant to the ...
  • Scientific Expertise and the Public 

   Skoie, Hans (NAVF-melding;1979-5, Report, 1979-09)
   "Scientific Expertise and the Public" was the topic of an international conference sponsored by the International Council for Science Policy Studies and our institute at Voksenåsen, Qslo, June 20-22 this year. The conference ...
  • Skandinavisk naturvitenskap og teknologi omkring år 1900 - En seminarrapport 

   Roll-Hansen, Nils (NAVF-melding;1980-4, Report, 1980-11)
   Sammen med seminaret i vitenskapsteori ved Universitetet i Oslo arrangerte NAVF' s utredningsinstitutt 30.-31. mai et seminar om "Skandinavisk naturvitenskap og teknologi omkring år 1900" med foredragsholdere og deltakere ...
  • Social Processes of Utilization of Scientific Knowledge 

   Stankiewicz, Rikard (NAVF-melding;1979-8, Report, 1979-12)
   In this study the focus is on the absorption capacity of the users with respect to scientific information. It is suggested that lack of scientific competence at the top level of management is at present a main bottleneck ...
  • Some Notes on Norwegian Social Science 

   Skoie, Hans; Steine, Arild Oma (NAVF-melding;1975-8, Report, 1975-08)
   This essay is the result of an invitation to submit a paper as a contribution to the current OECD project on "the development and utilization of the social sciences". OECD wanted material illuminating the Scandinavian ...
  • Sosialpersonell fram til år 2000 

   Tamsfoss, Steinar (NAVF-melding;1981-2, Report, 1981-04)
   Denne meldingen analyserer de personellmessige følgene av alternative utviklingslinjer for sosialsektoren (medregnet somatiske sykehjem og hjemmesykepleie) fram til år 2000. Hovedvekten i meldingen er lagt på etterspørse ...
  • Studenter, kandidater og ressursforbruk ved universiteter og høgskoler fram til 1990 

   Kobberstad, Tor (NAVF-melding;1972-5, Report, 1972-08)
   I denne meldingen presenteres en del betingede prognoser for studenttall, tilgang av nye akademikere og driftsutgifter ved universiteter og høgskoler i perioden fram til 1990. Avslutningsvis har en forsøkt å se det fremtidige ...
  • Substitusjon på arbeidsmarkedet 

   Eriksen, Knut; Johansen, Roy (NAVF-melding;1982-3, Report, 1982-03)
   Denne rapporten fremlegger resultater fra en systematisk registrering av stillingsannonser som gjelder arbeidskraft med høyere utdanning. Registreringen fant sted i perioden 1972-1979 og omfattet annonser i Aftenposten og ...
  • Sur nedbør - et storprosjekt i norsk miljøforskning 

   Roll-Hansen, Nils (NAVF-melding;1986-4, Report, 1986-08)
   Prosjektorganisering er karakteristisk for mye forskning i dag, og analyse og evaluering av denne organisasjonsformen er forskningspolitisk viktig. Med denne studien av prosjektet "Sur nedbørs virkning på skog og fisk" ...