Now showing items 92-111 of 190

  • Offentlege innkjøp som industripolitikk - Telekommunikasjonssektoren 

   Søgnen, Randi (NAVF-melding;1984-2, Report, 1984-03)
   Denne utgreiinga rettar søkjelyset mot statens innkjøpspolitikk på telekommunikasjonssektoren. Føremålet med utgreiinga er å kaste lys over eit innovasjonspolitisk verkemiddel som har fått relativt lite merksemd. Siktemålet ...
  • Om tilgangen på og behovet for akademisk arbeidskraft 

   Unknown author (Research report, 1957)
   Forskningsrådenes fellesutvalg utga denne rapporten i 1957.
  • Omstillings- og styringsproblemer i høyere utdanning 

   Eeg-Henriksen, Fride (NAVF-melding;1984-6, Report, 1984-11)
   I denne rapporten legger NAVF's utredningsinstitutt fram hovedinnlegg, panelinnlegg og debatter fra en konferanse om omstillings- og styringsproblemer i høyere utdanning. Konferansen ble avviklet i Ingeniørenes Hus, Oslo, ...
  • Oppdragsforskning og ekstern finansiering - trussel eller glede for universitetene? 

   Ødegård, Einar (NAVF-melding;1988-3, Report, 1988-11)
   I denne rapporten beskrives utviklingen som har foregått de senere år med hensyn til ekstern finansierings betydning for forskningen i U&H-sektoren. Siktemålet med rapporten er også å gi et bilde av hvordan forskerne ved ...
  • Oseanografisk forskning i Norge - En oversikt over aktiviteter og ressurser 

   Hauge, Torleif M. (NAVF-melding;1972-7, Report, 1972-12)
   Denne rapport forsøker å gi en oversikt over endel viktige forhold innen norsk oseanografisk forskning. Den omfatter en beskrivelse av personale, økonomiske ressurser, forskningsvirksomheten og samarbeidsprosjekter. Del I ...
  • Oversikter og prognoser for kandidater med magistergrad (mag.art.) 

   Vangsnes, Sigmund (NAVF-melding;1957-5, Report, 1957)
   Fra utredningsarbeidet vedrørende magistergradsstudiet (mag.art.) foreligger foreløpig: 1) Oversikt over tilgangen på kandidater med eksamen mag. art. for årene 1945 - 1956 fordelt på gruppene pedagogikk, sosiologi, ...
  • Prestenes arbeidsforhold 

   Edvardsen, Rolf (NAVF-melding;1981-4, Report, 1981-09)
   Denne rapporten presenterer resultatene av en undersøkelse av prestenes arbeidsforhold. Den tar også opp andre forhold som har betydning for prestenes trivsel, som f.eks. boforholdene og ektefellens situasjon.
  • Privatister til examen artium og realskoleeksamen 

   Andersen, Kaare (NAVF-melding;1964-1, Report, 1964-03)
   Denne melding gir en del tallmessige opplysninger om privatistene til examen artium og realskoleeksamen. De følgende oversikter viser utviklingen av antallet privatister etter siste krig og privatistenes fordeling med ...
  • Profesjonalisering - samfunnsbehov eller gruppeinteresse? 

   Ivås, Anne Marie; Tamsfoss, Steinar (NAVF-melding;1977-7, Report, 1977-10)
   NAVF's utredningsinstitutt arrangerte 28.-30. april 1977 en konferanse på Lysebu ved Oslo over emnet profesjonalisering. Denne rapport inneholder de foredrag som ble holdt på konferansen og en noe forkortet gjengivelse av ...
  • Prognose over antall artianere fram til 1975 med anslag over fordeling etter poengsum til examen artium 

   Seip, Ellen Bonnevie (NAVF-melding;1964-2, Report, 1964-06-22)
   Da opptak til det medisinske studium skjer på grunnlag av artiumskarakterene, er det av interesse å få anslag over hvor mange artianere i de høyere poenggrupper som vil være tilbøyelig til å studere medisin i årene fremover. ...
  • Prognose over tilgangen på artianere og elever i den høgre skolen årene 1959-1970 

   Vangsnes, Sigmund (NAVF-melding;1959-1, Report, 1959)
   I den prognosen som ble utarbeidet av NAVF i 1956 og gjengitt i vedlegg til Stortingsmelding nr. 72 (1957) ble det regnet med en sterk økning i tallet på artianere og elever i den høgre skolen fram til midten av 1960 årene. ...
  • Prognose over tilgangen på juridiske kandidater årene 1960-1975 

   Unknown author (NAVF-melding;1961-2, Report, 1961)
   Denne oversikt inneholder en analyse av det juridiske studiet og en prognose over tilgangen på juridiske kandidater fram til 1975. Den er vesentlig en korrigering og videreføring av de oversikter og prognoser som ble ...
  • Prognose over tilgangen på leger i tiden fram til 1980 

   Hove, Ragnvald; Vangsnes, Sigmund (NAVF-melding;1963-3, Report, 1963-10)
   Meldingen inneholder prognoser over tilgang på nye leger og avgang fra den eksisterende legemasse i tidsrommet fram til 1980. Prognosene er utarbeidet i 12 alternativer, som bygger på ulike forutsetninger om tilgang til ...
  • Prognose over tilgangen på leger i tiden fram til 1980 og noen foreløpige betraktninger for tiåret 1981-1990 

   Hove, Ragnvald (NAVF-melding;1964-5, Report, 1964-09-12)
   I utredningsavdelingens Melding nr. 3 1963 er det bl.a. stilt opp prognoser over legetilgangen i Norge i tiden fram til 1980. For opptakskapasiteten ved de medisinske læresteder i Norge er det regnet med tre hovedalternativer, ...
  • Prognose over tilgangen på nye studenter og samlet antall studenter ved universitet og høgskoler i Norge årene 1959-1970 

   Vangsnes, Sigmund (NAVF-melding;1959-2, Report, 1959)
   Som følge av studieordningene og den måten studentene registreres på i de åpne studier er det vanskelig å gi helt sikre opplysninger om samlet studenttall og om den årlige tilgangen på nye studenter. I tabell 1 og figur I ...
  • Prognose over tilgangen på og behovet for arkitekter 

   Andersen, Kaare; Vangsnes, Sigmund (NAVF-melding;1964-3, Report, 1964-06)
   Kirke- og undervisningsdepartementet anmodet i brev av 19. september 1962 Norges allmennvitenskapelige forskningsråd om å utarbeide en ny prognose over behovet for arkitekter. Dette arbeidet ble tatt opp av Rådets ...
  • Prognose over tilgangen på og behovet for filologer årene 1960-1975. 

   Andersen, Kaare; Vangsnes, Sigmund (NAVF-melding;1960-5, Report, 1960)
   Denne melding inneholder en analyse av behovet for og tilgangen på filologer for tidsrommet fram til 1975. Den er dels en ajourføring og dels en utvidelse av de oversikter og prognoser som ble utarbeidet ved Norges ...
  • Prognose over tilgangen på sosialøkonomer årene 1961-1975 

   Bergersen, Kirsten (NAVF-melding;1961-3, Report, 1961-11)
   Denne oversikt over det sosialøkonomiske studiet behandler tilgangen til studiet, frafallet under studietiden og studietidens lengde - og gir en prognose over kandidattilgangen fram til 1975. Som mål for tilgangen til ...
  • Prognose over tilgangen på tannleger i tiden fram til 1985 

   Hove, Ragnvald; Seip, Ellen Bonnevie (NAVF-melding;1965-2, Report, 1965-07-02)
   Denne melding gir prognoser over tilgang på tannleger fram til 1985, under bestemte forutsetninger om tilgang til tannlegestudiet i Norge og utlandet. Den gir prognoser over tilgangen på nye tannleger, avgang fra yrket på ...
  • Prognose over tilgangen på teologer årene 1961-1975 

   Andersen, Kaare (NAVF-melding;1961-4, Report, 1961-12)
   Denne melding inneholder en analyse av tilgangen på teologer for tidsrommet fram til 1975. Den er dels en ajourføring og dels en utvidelse av de oversikter og prognoser som ble utarbeidet ved Norges almenvitenskapelige ...