This Collection contains ISSN 2704-0771.

Recent Submissions

 • Statsbudsjettet 2024. Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2024 

  Solberg, Espen; Kallerud, Egil; Ramberg, Inge; Sarpebakken, Bo (NIFU Innsikt;2023-9, Others, 2023-11-24)
  Etter flere år med realnedgang i FoU-bevilgningene viser budsjettforslaget for 2024 en realvekst på drøyt fem prosent. Denne veksten er i all hovedsak knyttet til økte kontingenter og byggeprosjekter.
 • Kompetanse for hva og hvem? Kompetansehevingens rolle i pedagogisk bruk av digital teknologi i høyere utdanning 

  Korseberg, Lene; Slette, Aslaug Louise; Fossum, Lone Wanderås (NIFU Innsikt;2023-8, Others, 2023-11-14)
  Manglende kompetanse blant undervisere blir ofte trukket frem som en av de mest sentrale barrierene for å styrke den pedagogiske bruken av digital teknologi i høyere utdanning. I dette notatet belyser vi hvordan begrepet ...
 • Pandemiens virkninger på forskningen 2022: Ser vi nedgang i publiseringsaktiviteten? 

  Aksnes, Dag W. (NIFU Innsikt;2023-7, Others, 2023-10-25)
  Hvilke effekter har pandemien hatt for norsk forskning? I dette notatet belyses én dimensjon av dette spørsmålet, nemlig om forskerne publiserer færre vitenskapelige artikler enn før. Slik publisering er en viktig del av ...
 • Betydningen av bosted for utdanningsvalg 

  Fidjeland, Andreas; Knutsen, Tora; Stubhaug, Magnus Eliasson (NIFU Innsikt;2023-6, Others, 2023-09-28)
  Det store flertallet av førstegangssøkerne til høyere utdanning har et lærested nær bostedet sitt. Likevel har majoriteten et lærested i en annen region som sitt førstevalg når de søker høyere utdanning. Vår analyse av ...
 • Framtidslaboratorium om den norske lakseoppdrettsnæringen 

  Svartefoss, Silje Marie; Koch, Per (NIFU Innsikt;2023-5, Others, 2023-09-09)
  I dette notatet gir vi en kort oppsummering fra et heldags framtidslaboratorium om oppdrettsnæringen arrangert innenfor rammene av AFINO-senteret for ansvarlig forskning og innovasjon. Øvelsen ble gjennomført den 7. september ...
 • Utbredelsen av digital undervisning i norsk høyere utdanning 

  Fidjeland, Andreas; Wiborg, Vegard (NIFU Innsikt;2023-4, Others, 2023-08-20)
  Undervisning i digitale formater har blitt vanlig i mange studieprogrammer. Vi viser i dette notatet at 1 av 5 studenter oppgir å ofte ha undervisning i et digitalt format, men finner samtidig store forskjeller mellom ulike ...
 • Evalueringen av fagfornyelsen yrkesfag, andre syntese 

  Skåholt, Asgeir; Aakernes, Nina; Andresen, Silje; Aspøy, Tove Mogstad; Dahlback, Jorunn; Høst, Håkon; Johannesen, Hedvig Skonhoft; Lillebø, Otto Sevaldson; Lyckander, Rønnaug Haugland; Lysvik, Rebekka Ravn; Nyen, Torgeir; Vagle, Inger (NIFU Innsikt 2023-3, Others, 2023-08)
  I dette syntesenotatet vil vi se på implementeringen av nye læreplaner og ny struktur på vg2 som følge av fagfornyelsen. Vi ser også på analyser av overganger fra vg1 til vg2, overganger fra vg2 til vg3, hvordan fagfornyelsen ...
 • Bruk av digital teknologi i høyere utdanning – en kunnskapsoppsummering 

  Flobakk-Sitter, Fride; Fossum, Lone Wanderås (NIFU Innsikt;2023-2, Others, 2023-03-31)
  Gjennom en systematisk kunnskapsoppsummering har vi sett nærmere på hvordan digital teknologi brukes i høyere utdanning. Vi ser på ordinære undervisningssituasjoner, med fokus på studenter og undervisere. Kunnskapsoppsummeringen ...
 • Pandemiens virkninger på forskningen 2021: Ser vi nedgang i publiseringsaktiviteten? 

  Aksnes, Dag W. (NIFU-innsikt;2023-1, Others, 2023-02-10)
  Hvilke effekter har pandemien hatt for norsk forskning? I dette notatet belyses én dimensjon av dette spørsmålet, nemlig om forskerne publiserer færre vitenskapelige artikler enn før. Slik publisering er en viktig del av ...
 • FoU i statlige forvaltningsorganer 

  Schwach, Vera; Svartefoss, Silje Marie; Karlstrøm, Henrik (NIFU Innsikt;2022:11, Others, 2022-11)
  Offentlig forvaltning anses primært som bruker av forskning. Men det er klare indikasjoner på at forvaltningens interne analyse- og utredningsarbeid har økt. I dette notatet undersøker vi i hvilken grad forvaltningsorganer ...
 • Statsbudsjettet 2023 

  Solberg, Espen; Kallerud, Egil; Ramberg, Inge; Sarpebakken, Bo (NIFU Innsikt;2022:10, Others, 2022-11)
 • Konsekvenser av strukturreformen: Tilfredshet blant kandidatene 

  Wiborg, Vegard Sjurseike; Fidjeland, Andreas Østbø; Eide, Thea; Holtermann, Helge; Skjelbred, Siv-Elisabeth; Frølich, Nicoline (NIFU Innsikt;2022-9, Others, 2022-08-18)
  Et av målene med sammenslåingene av høyskoler og universiteter som fulgte av Strukturmeldingen i 2015, var å bedre utdanningskvaliteten. På tross av dette finner vi ingen tegn til at nyutdannede fra fusjonerte læresteder ...
 • Framtidslaboratorium om kunstig intelligens 

  Ingeborgrud, Lina; Koch, Per; Svartefoss, Silje Marie (NIFU Innsikt;2022:8, Others, 2022-07)
  I dette notatet gir vi en kort oppsummering fra et halvdags fremtidslaboratorium om kunstig intelligens arrangert innenfor rammene av AFINO-senteret for ansvarlig forskning og innovasjon. Øvelsen ble gjennomført den 4. ...
 • Bærekraft og grønn omstilling i universitets- og høyskolesektoren 

  Flobakk-Sitter, Fride; Elken, Mari (NIFU Innsikt;2022:6, Others, 2022-06)
  En gjennomgang av sentrale strategidokumenter for universiteter og høyskoler i Norge viser at det er store variasjoner i hvilken grad lærestedene vektlegger og arbeider med bærekraftig omstilling. Selv om noen universiteter ...
 • Virkemiddelapparatet, stiavhengighet og grønn omstilling 

  Mark, Michael Spjelkavik; Klitkou, Antje (NIFU Innsikt;2022-7, Others, 2022-06-10)
  Norge har ambisiøse forpliktelser i klimapolitikken; i henhold til Parisavtalen må utslippene reduseres med minst 50 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990-nivået. Til sammenligning klarte Norge å redusere utslippene med ...
 • Lettere overgang til arbeidslivet med fersk mastergrad 

  Holtermann, Helge; Skjelbred, Siv-Elisabeth; Wiborg, Vegard; Fidjeland, Andreas (NIFU Innsikt;2022-5, Others, 2022-06-02)
  Overgangen fra utdanning til arbeidsmarked for nylig masterutdannede var i november 2021 klart lettere enn året før. Andelen som var arbeidsledig, undersysselsatt eller hadde en jobb som samsvarte dårlig med utdanningen, ...
 • Tverrfaglig forskning – en litteraturgjennomgang 

  Svartefoss, Silje Marie; Borlaug, Siri Brorstad (NIFU Innsikt;2022-4, Others, 2022-04-25)
  Hva menes med tverrfaglig forskning? Hvilken betydning har institusjonelle forhold for å legge til rette for og styrke den tverrfaglige forskningen?
 • Evalueringen av fagfornyelsen yrkesfag, første syntese 

  Skålholt, Asgeir; Høst, Håkon; Dahlback, Jorunn; Tønder, Anna Hagen (NIFU Innsikt;2022:3, Others, 2022-04)
  Denne utgaven av NIFU Innsikt bygger på første underveisrapport fra evalueringen av fagfornyelsen yrkesfag. Den omhandler bakgrunnen og prosessen bak læreplan- og strukturendringene i fagfornyelsen yrkesfag. I tillegg gis ...
 • The impact of the structural reform: what do academics think and do? 

  Huisman, Jeroen; Eide, Thea; Daenekindt, Stijn; Frølich, Nicoline (NIFU Innsikt;2022-1, Others, 2022-02-24)
  In 2015 a large-scale structural reform was introduced in Norway, aiming at improving the quality of higher education. Through mergers between institutions, reform objectives such as high-quality education and research, ...
 • Organisational features of Norwegian higher education institutions: perceptions on organisational change 

  Huisman, Jeroen; Eide, Thea; Soppe, Karlijn; Frølich, Nicoline (NIFU Innsikt;2022-2, Others, 2022-02-24)
  In 2015 a large-scale re-structuring of the Norwegian higher education sector was launched, resulting in a number of merger processes leading to more comprehensive institutions than before. The merger processes are complex ...

View more