• Innovative learners at work: Results from the BRAIN project – the sub-project ‘Training, skills and innovation’ 

   Støren, Liv Anne (NIFU-rapport;2015-23, Research report, 20-08)
   This report constitutes a part of the BRAIN project where a central objective is the application of PIAAC data to conduct international comparisons on different aspects of adult learning. Four countries participating in ...
  • Byråkratisering av universitetene? Dokumentasion og analyse av administrativ endring 

   Gornitzka, Åse; Kyvik, Svein; Larsen, Ingvild Marheim (NIFU-rapport;1996-3, Report, 1996-06)
   I denne rapporten stilles det spørsmål ved om universitetene gjennomgår en byråkratiseringsprosess. Formålet er å undersøke om det har vært en økning i det vitenskapelige personalets administrative byrder, og å klarlegge ...
  • Doktorgradsstipendiater i utlandet : En undersøkelse av forskningsrådsstipendiater i naturvitenskap og teknologi i perioden 1989-1992 

   Karseth, Berit (NIFU skriftserie;1997:3, Research report, 1996-11)
   I denne undersøkelsen retter vi oppmerksomheten mot dem som har fått stipend innen naturvitenskap og teknologi for å ta doktorgraden i utlandet. Det er stipendiatenes syn som legges til grunn for framstillingen. ...
  • Kandidatundersøkelsen 1996 

   Arnesen, Clara Åse (NIFU skriftserie;1997:27, Research report, 1996-11)
   Innenfor studiet av høyere utdanning er det en sentral oppgave for Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU) å overvåke hva som skjer med de ferdige kandidatene fra universiteter og høgskoler etter ...
  • FoU i norsk legemiddelindustri 

   Godø, Helge (NIFU skriftserie;1997:1, Research report, 1997-01)
   Denne rapporten, som er utarbeidet på oppdrag av Norges forskningsråd - område Medisin og helse, viser at i 1995 ble det utført FoU for ca. 1 580 millioner kr i norsk legemiddelindustri. Dette tallet omfatter også FoU som ...
  • Forkurs for ingeniørutdanning : Opptak, gjennomføring og overgang til ingeniørutdanning 

   Hovland, Grethe (NIFU skriftserie;1997:2, Research report, 1997-01)
   Forkurs for ingeniørutdanning gir muligheter for ungdom uten generell eller spesiell studiekompetanse til å kunne få adgang til ingeniørstudier, realfagsstudier eller annen høyere utdanning. Spesielt siden det i dag er ...
  • Det forskningspolitiske sektoransvar 

   Kallerud, Egil (NIFU skriftserie;1997:4, Research report, 1997-02)
   I sin nye strategiplan, «Forskning for framtiden», har Norges forskningsråd bl.a. reist en del spørsmål omkring departementenes finansiering og organisering av sin forskning, herunder departementenes samarbeid med ...
  • Selvforståelse, motivasjon og mestring i studiekarrieren 

   Neset, Tore (NIFU skriftserie;1997:5, Research report, 1997-02)
   Spørsmålet om studiekvalitet og studieeffektivitet er blitt mer sentralt på 90-tallet,ikke minst på bakgrunn av den sterke økningen i studenttallet. NIFU ser det som en viktig oppgave å øke forståelsen omkring hvilke ...
  • Ressursinnsatsen i medisinsk forskning i 1993: Utdrag av FoU-statistikken 

   Sundnes, Susanne Lehmann; Maus, Kirsten Wille (NIFU skriftserie;1997:7, Research report, 1997-02)
   Denne rapporten, som er utarbeidet på oppdrag fra Norges forskningsråd – område for Medisin og helse, belyser ressursinnsatsen innen medisinsk forskning og utviklingsarbeid (FoU) i 1993, på bakgrunn av den nasjonale ...
  • Forskningsforholdene ved universitetssykehusene 1996 

   Sundnes, Susanne Lehmann; Mørland, Berit (NIFU skriftserie;1997:8, Research report, 1997-02)
   Foreliggende rapport omhandler forholdene for forskningen ved universitetssykehusene og er resultatet av en spørreskjemaundersøkelse utført våren 1996.
  • Status for samfunnsfaglig FoU i Norge - ressurser og struktur : Underlagsmateriale til Norges forskningsråd i forbindelse med strateginotat for samfunnsfaglig forskning 

   Wiig, Ole (NIFU skriftserie;1997:6, Research report, 1997-02)
   Samlet ble det brukt 1,3 milliarder kroner til samfunnsvitenskapelig FoU i Norge i 1993, utenom næringslivet. I dette notatet gir vi en beskrivelse av ressurser og struktur i samfunnsforskningen, basert på tilgjengelige ...
  • Publisering og sitering innen medisinsk forskning: En bibliometrisk analyse 

   Olsen, Terje Bruen; Kaloudis, Aris (NIFU skriftserie;1997:9, Research report, 1997-03)
   I denne rapporten presenteres en bibliometrisk undersøkelse av vitenskapelig publisering i norsk medisin. Undersøkelsen består av to deler som gir ulike perspektiver på dette temaet. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra ...
  • Evaluering av maritim høyskoleutdanning : En pilotstudie 

   Stensaker, Bjørn (NIFU skriftserie;1997:10, Research report, 1997-03)
   Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet satte høsten 1996 ned et evalueringsutvalg med mandat å gjennomgå forsøksordningen med norsk maritim høgskoleutdanning. Dette utvalget ba i sin tur NIFU vurdere hvordan man ...
  • Kandidatundersøkelsen 1995 

   Arnesen, Clara Åse (NIFU skriftserie;1997:19, Research report, 1997-04)
   Innenfor studiet av høyere utdanning er det en sentral oppgave for Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU) å overvåke hva som skjer med de ferdige kandidatene etter eksamen. Kandidatundersøkelsen ...
  • Publication and Citation within Norwegian Chemical Research: A bibliometrical analysis 

   Olsen, Terje Bruen; Kaloudis, Aris (NIFU skriftserie;1997:12, Research report, 1997-04)
   This report presents a bibliometric analysis of scientific publishing withinNorwegian chemical research. The report is in two sections which use differentperspectives on the topic.
  • Det faglige personalet ved de statlige høgskolene - stillingsstruktur og kompetanseprofil 

   Skodvin, Ole-Jacob (NIFU skriftserie;1997:11, Research report, 1997-04)
   Foreliggende rapport er utarbeidet av Norsk institutt for studier av forskning og høyere utdanning (NIFU) på oppdrag fra Område for strategi i Norges forskningsråd. I denne rapporten vil vi rette søkelyset på det faglige ...
  • Om OECD Halden Reactor Project 

   Godø, Helge (NIFU skriftserie;1997:17, Research report, 1997-06)
   Denne rapporten presenterer et vurderingsgrunnlag (faktagrunnlag) for norsk deltakelse i det som på engelsk kalles OECD Halden Reactor Project (heretter forkortet til OECD HRP). Rapporten inngår som en delutredning i en ...
  • Om norsk deltakelse i CERN 

   Godø, Helge (NIFU skriftserie;1997:14, Research report, 1997-06)
   Denne rapporten presenterer et vurderingsgrunnlag (faktagrunnlag) for norsk deltakelse i CERN. Rapporten inngår som en delutredning i en utredning om norskdeltakelse i de store internasjonale forskningsorganisasjonene ESA, ...
  • Om norsk deltakelse i ESRF - European Synchrotron Radiation Facility 

   Kaloudis, Aris (NIFU skriftserie;1997:15, Research report, 1997-06)
   Denne rapporten presenterer et vurderingsgrunnlag (faktagrunnlag) for norsk deltakelse i European Synchrotron Radiation Facility (ESRF). Rapporten inngår som en delutredning i en utredning om norsk deltakelse i de store ...
  • Om norsk deltakelse i EMBL - European Molecular Biology Laboratory 

   Mørland, Berit (NIFU skriftserie;1997:13, Research report, 1997-06)
   Denne rapporten presenterer et vurderingsgrunnlag (faktagrunnlag) for norsk deltakelse i EMBL. Rapporten inngår som en delutredning i en utredning om norsk deltakelse i de store internasjonale forskningsorganisasjonene ...