Now showing items 21-40 of 920

  • Evaluering av maritim høyskoleutdanning : En pilotstudie 

   Stensaker, Bjørn (NIFU skriftserie;1997:10, Research report, 1997-03)
   Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet satte høsten 1996 ned et evalueringsutvalg med mandat å gjennomgå forsøksordningen med norsk maritim høgskoleutdanning. Dette utvalget ba i sin tur NIFU vurdere hvordan man ...
  • Publisering og sitering innen medisinsk forskning: En bibliometrisk analyse 

   Olsen, Terje Bruen; Kaloudis, Aris (NIFU skriftserie;1997:9, Research report, 1997-03)
   I denne rapporten presenteres en bibliometrisk undersøkelse av vitenskapelig publisering i norsk medisin. Undersøkelsen består av to deler som gir ulike perspektiver på dette temaet. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra ...
  • Det faglige personalet ved de statlige høgskolene - stillingsstruktur og kompetanseprofil 

   Skodvin, Ole-Jacob (NIFU skriftserie;1997:11, Research report, 1997-04)
   Foreliggende rapport er utarbeidet av Norsk institutt for studier av forskning og høyere utdanning (NIFU) på oppdrag fra Område for strategi i Norges forskningsråd. I denne rapporten vil vi rette søkelyset på det faglige ...
  • Publication and Citation within Norwegian Chemical Research: A bibliometrical analysis 

   Olsen, Terje Bruen; Kaloudis, Aris (NIFU skriftserie;1997:12, Research report, 1997-04)
   This report presents a bibliometric analysis of scientific publishing withinNorwegian chemical research. The report is in two sections which use differentperspectives on the topic.
  • Kandidatundersøkelsen 1995 

   Arnesen, Clara Åse (NIFU skriftserie;1997:19, Research report, 1997-04)
   Innenfor studiet av høyere utdanning er det en sentral oppgave for Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU) å overvåke hva som skjer med de ferdige kandidatene etter eksamen. Kandidatundersøkelsen ...
  • Om OECD Halden Reactor Project 

   Godø, Helge (NIFU skriftserie;1997:17, Research report, 1997-06)
   Denne rapporten presenterer et vurderingsgrunnlag (faktagrunnlag) for norsk deltakelse i det som på engelsk kalles OECD Halden Reactor Project (heretter forkortet til OECD HRP). Rapporten inngår som en delutredning i en ...
  • Om norsk deltakelse i europeisk big science - CERN, ESA, EMBL, ESRF og OECD Halden Reactor Project 

   Godø, Helge (NIFU skriftserie;1997:18, Research report, 1997-06)
   Denne rapporten foretar en forskningsstrategisk utredning av norsk deltakelse i de internasjonale forskningsorganisasjonene CERN1, ESA2, EMBL3 og ESRF4, samt OECD Halden Reactor Project (også kalt "Haldenprosjektet", eller ...
  • Om norsk deltakelse i EMBL - European Molecular Biology Laboratory 

   Mørland, Berit (NIFU skriftserie;1997:13, Research report, 1997-06)
   Denne rapporten presenterer et vurderingsgrunnlag (faktagrunnlag) for norsk deltakelse i EMBL. Rapporten inngår som en delutredning i en utredning om norsk deltakelse i de store internasjonale forskningsorganisasjonene ...
  • Om norsk deltakelse i ESRF - European Synchrotron Radiation Facility 

   Kaloudis, Aris (NIFU skriftserie;1997:15, Research report, 1997-06)
   Denne rapporten presenterer et vurderingsgrunnlag (faktagrunnlag) for norsk deltakelse i European Synchrotron Radiation Facility (ESRF). Rapporten inngår som en delutredning i en utredning om norsk deltakelse i de store ...
  • Om norsk deltakelse i CERN 

   Godø, Helge (NIFU skriftserie;1997:14, Research report, 1997-06)
   Denne rapporten presenterer et vurderingsgrunnlag (faktagrunnlag) for norsk deltakelse i CERN. Rapporten inngår som en delutredning i en utredning om norskdeltakelse i de store internasjonale forskningsorganisasjonene ESA, ...
  • Studenter i utlandet: Innblikk i eksisterende teori og empiri 

   Berg, Lisbet; Stensaker, Bjørn (NIFU skriftserie;1997:20, Research report, 1997-06)
   Kirke-, utdannings og forskningsdepartementet initierte i 1996 en studie av norske studenter i utlandet: Norsk videregående utdanning i et internasjonalt perspektiv. Hensikten med prosjektet er å øke kunnskapen om de norske ...
  • Om norsk deltakelse i ESA - European Space Agency 

   Godø, Helge (NIFU skriftserie;1997:16, Research report, 1997-06)
   Denne rapporten presenterer et vurderingsgrunnlag (faktagrunnlag) for norsk deltakelse i ESA, dvs. ESAs obligatoriske vitenskapsprogrammer. Rapporten inngår som en delutredning i en utredning om norsk deltakelse i de store ...
  • Rekruttering av kvinnelige forskere : Endringer og karriereveier de siste 20 år 

   Pedersen, Kjersti Røsvik (NIFU skriftserie;1997:21, Research report, 1997-07)
   Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU) fikk i 1996 i oppdrag av Sekretariatet for kvinneforskning i Norges forskningsråd (SKF) å kartlegge kvinner og likestilling i forskningen. Hensikten med kartleggingen ...
  • Studievaner blant allmennlærer- og ingeniørstudenter 

   Teigen, Katrine (NIFU skriftserie;1997:22, Research report, 1997-07)
   På initiativ fra Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet har NIFU gjennomført en spørreskjemaundersøkelse blant allmennlærer- og ingeniørstudenter. Hensikten med prosjektet har vært å bedre kunnskapen om studievaner ...
  • Hva er forskningskvalitet? En intervjustudie blant norske forskere 

   Gulbrandsen, Magnus; Langfeldt, Liv (NIFU-rapport;1997-9, Research report, 1997-08)
   De senere årene har det vært fokusert sterkt på forskningskvalitet gjennom evalueringer og andre mekanismer som er ment å sikre og forbedre kvaliteten. Begrepet selv har imidlertid sjelden stått i fokus. For å få en fruktbar ...
  • Forsking og andre faglege aktivitetar i statlege høgskular i 1995: Tidsbruk, utgifter, finansiering og profil 

   Remme, Jan Are; Fjeldstad, Kirsti; Sarpebakken, Bo; Skodvin, Ole-Jacob (NIFU skriftserie;1997:23, Research report, 1997-08)
   Denne rapporten er utarbeidd på oppdrag frå Norges forskningsråd, Område for strategi, og skildrar omfanget av og innretninga på forsking og andre faglege aktivitetar ved dei statlege høgskulane i 1995. Forholdet mellom ...
  • Norges internasjonale forskningssamarbeid – en oversikt for 1997 

   Sundnes, Susanne Lehmann (NIFU skriftserie;1997:24, Research report, 1997-09)
   NIFU har på oppdrag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet gjennomført en kartlegging av omfanget av det internasjonaleforskningssamarbeidet Norge deltar i. Tilsvarende oversikter er laget for årene 1992 til 1996.
  • IT-utdanning: kapasitetsbehov og utbyggingsplaner 

   Arnesen, Clara Åse; Brandt, Ellen; Hovland, Grethe (NIFU skriftserie;1997:25, Research report, 1997-10)
   NIFU har på oppdrag fra Telenor AS i april–mai 1997 gjennomført en utredning om behovet for IT-/telematikk-kompetanse.Bakgrunnen for oppdraget var at næringslivet og forvaltningen opplever en akutt underdekning av IT-personell. ...
  • Internasjonalisering av forskerutdanning i naturvitenskap og teknologi 

   Karseth, Berit (NIFU skriftserie;1997:26, Research report, 1997-10)
   Foreliggende rapport er utarbeidet av Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU) på oppdrag fra Område for naturvitenskap og teknologi (NT) i Norges forskningsråd.
  • Overgang fra utdanning til arbeid - en vanskelig og tidkrevende prosess? 

   Arnesen, Clara Åse (NIFU skriftserie;1997:28, Research report, 1997-11)
   NIFU har siden 1972 gjennomført undersøkelser av nyutdannede kandidater. Denne rapporten inneholder en del resultater fra Kandidatundersøkelsen 1996.Formålet med rapporten er å studere overgangsfasen mellom utdanning og ...