This Collection contains:

 • ISSN 1892-2597 (NIFU Reports 2011-)
 • ISSN 1504-1824 (NIFU STEP Reports 2004-2010)
 • ISSN 1504-1832 (NIFU STEP Skriftserie 2004-2010)
 • ISSN 0807-3635 (NIFU Reports 1996-2004)
 • ISSN 0808-4572 (NIFU Skriftserie 1996-2004)

Recent Submissions

 • Betydning av utdanning, praksis, veiledning og autorisasjonsordninger for økt kvalitet i yrkesutøvelsen i barnevernet : En litteraturgjennomgang 

  Wollscheid, Sabine; Røsdal, Trude (NIFU-rapport;2019:5, Research report, 2019-03)
  På oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har NIFU utført en forenklet systematisk kunnskapsoppsummering av forskning på hvorvidt kompetansehevende tiltak for barnevernsansatte har betydning for kvaliteten på ...
 • Evaluering av Tett på realfag. Implementeringen. Delrapport 2 

  Lødding, Berit; Tellmann, Silje Maria; Bungum, Berit; Vennerød-Diesen, Frida Felicia; Sølberg, Jan; Røsdal, Trude; Jarness, Vegard; Larsen, Even Hellan (NIFU-rapport;2019-1, Report, 2019-03-03)
  På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet evaluerer NIFU den nasjonale strategien Tett på realfag. Strategien skal bidra til økt kompetanse i realfag for barnehage og grunnopplæring i perioden 2015–2019. Foreliggende rapport, ...
 • Utdanning for arbeidslivet : Arbeidsgivers forventninger til og erfaringer med nyutdannede fra universiteter, høgskoler og fagskoler 

  Støren, Liv Anne; Reiling, Rune Borgan; Skjelbred, Siv-Elisabeth; Ulvestad, Marte Eline; Carlsten, Tone Cecilie; Olsen, Dorothy Sutherland (NIFU-rapport;2019:3, Research report, 2019-03)
  Denne rapporten er sluttrapporten fra et treårig prosjekt som kartlegger arbeidsgiveres vurdering av nyansatte relativt kort tid etter at de er ferdige med masterutdanninger, bachelorutdanninger, fireårig lærerutdanning ...
 • Sluttrapport fra evalueringen av virkemidlene i satsingen Ungdomstrinn i utvikling 

  Lødding, Berit; Gjerustad, Cay; Rønsen, Ester; Bubikova-Moan, Jarmila; Jarness, Vegard; Røsdal, Trude (NIFU-rapport;2018:32, Research report, 2018-12)
  Ungdomstrinn i utvikling 2012–2017 har vært en omfattende satsing hvor hovedmålet har vært «motivasjon og mestring for bedre læring gjennom mer praktisk og variert undervisning». I denne sluttrapporten fra evalueringen av ...
 • Spørsmål til Skole-Norge : Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere høsten 2018 

  Rogde, Kristin; Federici, Roger André; Vaagland, Karin; Wollscheid, Sabine (NIFU-rapport;2018:34, Research report, 2019-02)
  Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har en treårig rammeavtale for 2017–2019 med Utdanningsdirektoratet om å gjennomføre halvårlige spørreundersøkelser rettet mot skoler og skoleeiere. ...
 • Er NTNU på rett vei? Følgeevaluering av fusjonen. Delrapport 2 

  Borlaug, Siri Brorstad; Tellmann, Silje Maria; Melin, Göran; Hovdhaugen, Elisabeth; Vabø, Agnete (NIFU-rapport;2018:31, Research report, 2019-01)
  1.januar 2016 ble Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, slått sammen med høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag. Styringsgruppen for fusjonen bestemte at det skal gjennomføres en forskningsbasert ...
 • Karriere og arbeidsvilkår i norsk akademia : Resultater fra en survey blant vitenskapelig ansatte 

  Tellmann, Silje Maria; Ulvestad, Marte Eline; Reymert, Ingvild; Gunnes, Hebe; Larsen, Even Hellan (NIFU-rapport;2019:2, Research report, 2019-01)
  Denne rapporten belyser hvordan vitenskapelig ansatte i universiteter og høgskoler og forskningsinstitutter opplever noen sentrale aspekter ved egen arbeidssituasjon og oppgaver, karrierestruktur og organisering og styring ...
 • Evaluering av vekslingsmodeller i fag- og yrkesopplæringen. Sluttrapport 

  Bjørnset, Mathilde; Høst, Håkon; Nyen, Torgeir; Reegård, Kaja; Tønder, Anna Hagen (NIFU-rapport;2018:33, Research report, 2018-12)
  I denne sluttrapporten presenterer Fafo og NIFU en felles evaluering av forsøket med vekslingsmodeller i fag- og yrkesopplæringen. Vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen innebærer hyppigere pendling mellom skolebasert ...
 • Organisering av etter- og videreutdanningstilbudet ved NTNU 

  Lyby, Lars; Fevolden, Arne Martin; Tømte, Cathrine (NIFU-rapport;2018:30, Research report, 2018-10)
  På oppdrag fra NTNU har NIFU studert hva som fungerer godt og hva som er til hinder for NTNUs arbeid med å styrke satsingen på etter- og videreutdanning, EVU. Rapporten inngår som kunnskapsgrunnlag i lærestedets interne ...
 • Strategisk utvikling av studieporteføljen ved Høgskulen i Volda : Et kunnskapsgrunnlag 

  Næss, Terje; Røsdal, Trude (NIFU-rapport;2018:24, Research report, 2018-08)
  På oppdrag fra Høgskulen i Volda (HVO) har NIFU gjennomført en kartlegging av høgskolens studieportefølje. Høgskolens profil kjennetegnes blant annet av en medieutdanning med stor nasjonal synlighet og rekruttering og et ...
 • Digital læring i askerskolen : Midtveisrapport fra følgeforskning 

  Tømte, Cathrine; Wollscheid, Sabine; Bugge, Markus M.; Vennerød-Diesen, Frida Felicia (NIFU-rapport;2018:29, Research report, 2018-10)
  I perioden 2017-2019 gjennomfører Asker kommune prosjektet «Digital læring i askerskolen». Prosjektet omfatter implementering av 1:1 dekning av Chromebooks for alle kommunens skoler og herunder et større kompetanseløft for ...
 • Rekruttering til forskning i sykepleie : En kartlegging av rekrutteringsbehov, rekrutteringsgrunnlag og stipendiatenes karriereplaner 

  Aamodt, Per Olaf; Nesje, Kjersti; Olsen, Bjørn Magne (NIFU-rapport;2018:28, Research report, 2018-10)
  Formålet med denne rapporten er å belyse i hvilken grad behovet for forskningskompetanse i sykepleierfaget blir ivaretatt gjennom å kartlegge antall stipendiater som er sykepleiere og deres karriereambisjoner. Dette ses i ...
 • Deltakerundersøkelsen for lærere 2018 

  Gjerustad, Cay; Ulriksen, Robin (NIFU-rapport;2018-26, Report, 2018-10-18)
  Resultater fra en spørreundersøkelse blant ansatte i skolen som har tatt videreutdanning innenfor strategien «Kompetanse for kvalitet». Denne rapporten presenterer resultater fra Deltakerundersøkelsen 2018. Undersøkelsen ...
 • Årsaker til og tiltak mot kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner : En kunnskapsoversikt 

  Wollscheid, Sabine; Hjetland, Hanne Næss; Rogde, Kristin; Skjelbred, Siv-Elisabeth (NIFU-rapport;2018:25, Research report, 2018-09)
  På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har NIFU laget en systematisk kunnskapsoversikt over internasjonal og nasjonal forskning om årsaker til og tiltak mot kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Rapporten presenterer og ...
 • Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2017: Hovedresultater og dokumentasjon 

  Wiig, Ole; Olsen, Bjørn Magne (NIFU-rapport;2018:27, Research report, 2018-09)
  NIFU har siden 2006 gjennomført årlige målinger av ressursbruken til forskning i spesialisthelsetjenesten. I prinsippet registreres all ressursbruk til forskning, uavhengig av finansieringskilde. Målingen dekker ...
 • Videreutvikling av Campus Kristiansund : En kartlegging 

  Røsdal, Trude; Næss, Terje; Capasso, Marco; Solberg, Espen (NIFU-rapport;2018:17, Research report, 2018-05)
  På oppdrag fra Møre og Romsdal fylkeskommune har NIFU gjennomført en kartlegging med formål å synliggjøre mulige faglige satsningsområder for et framtidig Campus Kristiansund. Kartleggingen er gjort med utgangspunkt i ...
 • Spørsmål til Skole-Norge : Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere våren 2018 

  Waagene, Erica; Vaagland, Karin; Larsen, Even Hellan; Federici, Roger André (NIFU-rapport;2018:19, Research report, 2018-06)
  NIFU har en treårig rammeavtale for 2017–2019 med Utdanningsdirektoratet om å gjennomføre halvårlige spørreundersøkelser rettet mot skoler og skoleeiere. Undersøkelsene er kjent som Utdanningsdirektoratets spørringer. ...
 • Byråkratisering av universitetene? Dokumentasion og analyse av administrativ endring 

  Gornitzka, Åse; Kyvik, Svein; Larsen, Ingvild Marheim (NIFU-rapport;1996-3, Report, 1996-06)
  I denne rapporten stilles det spørsmål ved om universitetene gjennomgår en byråkratiseringsprosess. Formålet er å undersøke om det har vært en økning i det vitenskapelige personalets administrative byrder, og å klarlegge ...
 • NHOs Kompetansebarometer 2018 

  Rørstad, Kristoffer; Børing, Pål; Solberg, Espen; Carlsten, Tone Cecilie (NIFU-rapport;2018-23, Report, 2018-10-18)
  Denne rapporten presenterer hovedresultatene fra NHOs kompetansebarometer for 2018. Kompetansebarometeret er en spørreundersøkelse blant alle bedrifter som er medlem i NHO og dekker alle landsforeninger og regioner. NHOs ...
 • Hvordan er gjennomføringen i fagskoleutdanningene? En undersøkelse av særtrekk ved helsefag, kreative fag og tekniske fag 

  Høst, Håkon; Skjelbred, Siv-Elisabeth; Røsdal, Trude (NIFU-rapport;2018:21, Research report, 2018-06)
  Tema for denne rapporten er studentenes gjennomføring i fagskoleutdanninger innenfor tre områder: Kreative utdanninger, helsefagutdanninger og tekniske fagskoleutdanninger. De sentrale problemstillingene i prosjektet har ...

View more