• Arbeidsgiveres vurderinger av kompetanse fra høyere utdanning 

   Brandt, Ellen (NIFU skriftserie;2003-12, Research report, 2003-05)
   Rapporten tar opp følgende temaer: Arbeidsgiveres strategier og kriterier ved rekruttering av høyere utdannede. Svak eller sterk kobling mellom utdanning og jobb? Viktig kompetanse, kandidatenes kompetanse og kompetanseutvikling. ...
  • Avkorting av studier på grunnlag av realkompetanse 

   Brandt, Ellen (Skriftserie;2005-5, Research report, 2005-03)
   Studenter fikk fra 2001 muligheten til å få avkortet studiet, ved å søke om å få fritak for eksamen eller prøve på grunnlag av dokumentert realkompetanse. Utdanningspolitisk er det viktig å undersøke i hvilken grad studentene ...
  • Continuing Education for Managers and Engineers - From a Study of Norwegian Firms and Course Providers 

   Brandt, Ellen (NAVF-rapport;1991-2, Report, 1991-03)
   This report reviews continuing education courses for managers and engineers in Norway. The main themes are the division of labour and the cooperation between different providers of continuing education. Special focus is ...
  • ”En utdanning du kommer langt med” – maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler 

   Brandt, Ellen (NIFU STEP-rapport;2008-18, Research report, 2008-04)
   NIFU STEP fikk høsten 2007 i oppdrag av Nærings- og handelsdepartementet, og i samarbeid med Kunnskapsdepartementet, å utrede norsk maritim utdanning på alle nivåer (videregående opplæring, fagskoler, høyskoler). Utredningen ...
  • Etter- og videreutdanning ved UH: en internasjonal studie 

   Brandt, Ellen (NIFU skriftserie;2000:17, Research report, 2000-12)
   Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Utvalget for utredning om norsk høgre utdanning etter år 2000 (Mjøs-utvalget). Den tar for seg høyere utdanningsinstitusjoners strategier for etter- og videreutdanning i ulike europeiske ...
  • Etter- og videreutdanning ved universitetene 1998-2002: Omfang, målgruppe, finansiering og opplegg 

   Brandt, Ellen (NIFU skriftserie;2003-31, Research report, 2003-12)
  • Etter- og videreutdanning ved universitetene 1998-2002: Omfang, målgruppe, finansiering og opplegg 

   Brandt, Ellen (NIFU skriftserie;2003-31, Research report, 2003-12)
   Med Kompetansereformen i 1998 var det forventninger om at flere yrkesaktive skulle ta etter- og videreutdanning, også tilbud fra universitetene. Å delta i slik utdanning er imidlertid avhengig av blant annat betalingsevnen ...
  • Evaluering av etter- og videreutdanning ved NTNU: Erfaringer og vurderinger ved instituttene 

   Brandt, Ellen; Aamodt, Per Olaf (NIFU skriftserie;2002-17, Research report, 2002-09)
   NTNU har de siste årene foretatt en omorganisering av sin etter- og videreutdanningsvirksomhet, og er i ferd med å utarbeide en ny strategiplan. I denne sammenheng skal det sentrale utvalget for etter- og videreutdanning ...
  • Evaluering av Studiesenteret Finnsnes 

   Brandt, Ellen (NIFU Skriftserie;2001-5, Research report, 2001-04)
   NIFU har på oppdrag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Avdeling for voksenopplæring og studiefinansiering, foretatt en begrenset evaluering av effektene av virksomheten ved Studiesenteret Finnsnes. Følgende ...
  • Evaluering av tre-termins studieordning 

   Brandt, Ellen (U-notat;1995-24, Working paper, 1995-04)
   Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet ba i juli 1992 NAVFs utredningsinstitutt om å foreta en ekstern evaluering av de prøveprosjekter med tre-termins studieordning som var satt i gang. Evalueringen gjaldt først ...
  • Høgskolenes erfaringer med realkompetansestudenter fra forsøksordningene i 1999 og 2000 

   Brandt, Ellen (NIFU skriftserie;2002-11, Research report, 2002-05)
   NIFU har på oppdrag fra VOX Prosjektstyret for realkompetanseprosjektet foretatt en undersøkelse av høgskolenes erfaringer med studenter opptatt på grunnlag av realkompetanse i forsøksordningene i 1999 og 2000. Følgende ...
  • I spennet mellom kvalitet og krav til likestilling. En pilotstudie av forskningsmiljøer med relativt høye andeler kvinner 

   Schwach, Vera; Brandt, Ellen; Vabø, Agnete (NIFU STEP-arbeidsnotat;2004:8, Working Paper, 2004-11)
   NIFU STEP fikk sommeren 2004 i oppdrag fra Universitets- og høyskoleavdelingen i Utdannings og forskningsdepartementet å avdekke faktorer av betydning for å rekruttere og holde på kvinner i vitenskapelige stillinger. Lykkes ...
  • Internasjonale sensorordninger i høyere utdanning. Er erfaringer fra Sverige, Danmark og England relevante for Norge? 

   Brandt, Ellen; Stensaker, Bjørn (NIFU STEP-arbeidsnotat;2005:39, Working Paper, 2005-11)
   Tradisjonelt har man ved eksamen i norsk høyere utdanning alltid brukt eksterne sensorer. I etterkant av Kvalitetsrefomen har imidlertid dette blitt endret. På lavere grad (bachelornivået) er det i dag lærestedene selv som ...
  • IT-utdanning: kapasitetsbehov og utbyggingsplaner 

   Arnesen, Clara Åse; Brandt, Ellen; Hovland, Grethe (NIFU skriftserie;1997:25, Research report, 1997-10)
   NIFU har på oppdrag fra Telenor AS i april–mai 1997 gjennomført en utredning om behovet for IT-/telematikk-kompetanse.Bakgrunnen for oppdraget var at næringslivet og forvaltningen opplever en akutt underdekning av IT-personell. ...
  • IT-utdanning: kapasitetsbehov og utbyggingsplaner 

   Arnesen, Clara Åse; Brandt, Ellen; Hovland, Grethe (U-notat;1997-11, Report, 1997)
   Denne rapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Telenor for å belyse behovet for IT-kompetanse. Opprinnelig var ambisjonene at prosjektet skulle presentere og drøfte de prognoser som måtte være laget for dette kompetanseområdet. ...
  • Kartlegging av praksisbasert høyere utdanning 

   Brandt, Ellen (NIFU STEP skriftserie;8-2005, Research report, 2005-05)
   På oppdrag for Avdeling Kompetanse og FoU, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har NIFU STEP gjort en undersøkelse «Kartlegging av praksisbasert høyere utdanning», som presenteres i denne rapporten. Fokus i kartleggingen ...
  • Kjønn og forskning i Norge 

   Brandt, Ellen; Olsen, Terje Bruen; Vabø, Agnete (NIFU skriftserie;2002-15, Research report, 2002-08)
   Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU) fikk høsten 2001 i oppdrag av Strategiavdelingen i Norges forskningsråd å gi en situasjonsbeskrivelse av kjønnssammensetningen i hele forskningssektoren, å ...
  • Kompetanse i norsk næringsliv: En utfordring for Innovasjon Norge? 

   Thune, Taran; Brandt, Ellen; Kaloudis, Aris; Spilling, Olav R. (NIFU STEP rapport;2009-30, Research report, 2009-06)
   Denne rapporten oppsummerer arbeidet med et kompetanseprosjekt for Innovasjon Norge. Formålet med arbeidet har vært å gjennomgå kompetansebegrepet, å oppsummere kunnskapsgrunnlaget på dette området, og å diskutere Innovasjon ...
  • Opplæringstilbud på mellomnivå 

   Kårstein, Asbjørn; Brandt, Ellen (NIFU skriftserie;1999:3, Research report, 1999-10)
   NIFU gir i denne rapporten en oversikt over ulike opplæringstilbud som ikke går inn under opplæringsloven, universitets- og høgskoleloven eller privathøgskoleloven. Det er altså opplæring i «rommet» mellom disse lovene som ...
  • Organisasjon og styring av studieforbundene i Norge – en analyse for Tron-utvalget 

   Ramberg, Inge; Brandt, Ellen (NIFU STEP-rapport;27-2007, Research report, 2007-08)
   I oktober 2006 oppnevnte Kunnskapsdepartementet Tron-utvalget for å ”videreutvikle og styrke studieforbundenes rolle som utdannings- og opplæringsaktører og bidragsytere i det frivillige Norge”. Departementet utlyste to ...