Nye registreringer

 • Utdanning og arbeidsmarked 1994 

  Vibe, Nils; Nygaard, Thomas (Utdanning og arbeidsmarked;1994, Report, 1994-10)
  «Utdanning og arbeidsmarked» er en årlig rapport fra Utredningsinstituttet for forskning og høyere utdanning skrevet med særlig tanke på å gi informasjon til utdanningsplanleggere, studie- og yrkesveiledere og andre rådgivere ...
 • Utdanning og arbeidsmarked 1995 

  Baekken, Jane; Nygaard, Thomas (Utdanning og arbeidsmarked;1995, Report, 1995-10)
  «Utdanning og arbeidsmarked» er en årlig rapport fra Utredningsinstituttet for forskning og høyere utdanning, skrevet med særlig tanke på å gi informasjon til utdanningsplanleggere, studie- og yrkesveiledere og andre ...
 • Utdanning og arbeidsmarked 1993 

  Brandt, Ellen (Utdanning og arbeidsmarked;1993, Report, 1993-10)
  Utdanning og kompetanseheving er helt sentralt for å kunne løse mange av de problemene vårt samfunn står overfor. Rapportserien "Utdanning og arbeidsmarked" fra Utredningsinstituttet utgis årlig og har som formål å gi et ...
 • Utdanning og arbeidsmarked 1992 

  Arnesen, Clara Åse; Egge, Marit (Utdanning og arbeidsmarked;1992, Report, 1992-09)
  Utdanning og kompetanseheving er helt sentralt for å kunne løse mange av de problemene vårt samfunn står overfor. Rapportserien "Utdanning og arbeidsmarked" fra NAVFs utredningsinstitutt utgis årlig og har som formål å gi ...
 • Innsatsområdene som forskningspolitisk virkemiddel 

  Brofoss, Karl Erik (NAVF-rapport;1993-4, Report, 1993-04)
  St.meld. nr. 60 (1984-85) lanserte regjeringen innsatsområdene som et forskningspolitisk virkemiddel. Gjennom disse ønsket regjeringen å få til en konsentrasjon av forskningsinnsatsen rundt brede tverrgående temaer av stor ...
 • Forskerutdanning i landbruksforskning - En evaluering 

  Skodvin, Ole-Jacob (NAVF-rapport;1993-1, Report, 1993-01)
  Denne rapporten kartlegger forskerutdanningen i landbruksforskning. Spørsmål som står i fokus er derfor knyttet til gjennomføring av doktorgraden, faglig kvalitet, veiledningsforhold, forskningsvilkår og organiseringen av ...
 • Framtid i forskningen? - En undersøkelse av kvinnelige og mannlige forskerrekrutters situasjon og karriereveier 

  Teigen, Mari; Tvede, Olaf (NAVF-rapport;1993-6, Report, 1993-05)
  Tradisjonelt har universitetet vært en institusjon som har vært sterkt preget av mannlig rekruttering, og hvor det som oftest har vært menn som har gjort karriere. Sterkere enn før er det nå uttrykt ønsker om at flere ...
 • Kandidatundersøkelsen 1991 - Universitetskandidater, ingeniører, førskolelærere, barnevernpedagoger og sosionomer. 

  Ukjent forfatter (NAVF-rapport;1993-2, Report, 1993-02)
  Nyutdannede kandidater med høyere utdanning er ikke lenger sikret arbeid. Samtidig er søkningen til høyere utdanning større enn noensinne. Kompetansekravene og konkurransen om jobbene vil øke, men det er store forskjeller ...
 • Å organisere kvalitet? - En studie av selvevalueringsprosessen i økonomisk-administrativ utdanning 

  Karlsen, Rita; Stensaker, Bjørn (NAVF-rapport;1993-9, Report, 1993-09)
  I rapportens generelle del diskuteres ulike sider av studiekvalitetsbegrepet i høyere utdanning, ulike evalueringsformer og prosedyrer, samt hvilke prosedyrer den norske evalueringsmodellen inkluderer; selvevaluering og ...
 • EFs forsknings- og teknologisamarbeid - en generell oversikt og noen erfaringer fra tre små medlemsland 

  Skoie, Hans; Østtveiten, Helge Strand (NAVF-rapport;1993-5, Report, 1993-09)
  I den første delen av denne utredningen søker vi å gi en generell oversikt over EFs forsknings- og teknologisamarbeid. Oversikten inneholder et kort historisk tilbakeblikk, en beskrivelse av dagens engasjement med vekt på ...
 • Yrkeskarriere og mobilitet blant sosionomer og barnevernpedagoger 

  Arnesen, Clara Åse; Baekken, Jane (NAVF-rapport;1993-10, Report, 1993-09)
  Denne rapporten tar opp ulike sider ved sosionomer og barnevernpedagogers yrkes- og kompetanseløp. Rapporten tar blant annet opp gruppenes deltakelse på arbeidsmarkedet og hva slags typer jobber de går inn i de første årene ...
 • Nye styringsformer på instituttnivå - Universitetspersonalets vurderinger av reformer og endringsforslag 

  Kyvik, Svein; Larsen, Ingvild Marheim (NAVF-rapport;1993-8, Report, 1993-08)
  Rapporten retter søkelyset mot universitetspersonalets vurderinger av nye styringsformer på instituttnivå. Framstillingen er konsentrert om følgende hovedtemaer: - Virksomhetsplanlegging - Sammenslåing av institutter - ...
 • Organisasjonsevaluering av Miljø- og utviklingsprogrammet i NAVF (SMU) 

  Wisted, Bjørn; Mathisen, Werner Christie (NAVF-rapport;1993-3, Report, 1993-03)
  NAVFs utredningsinstitutt gjennomførte høsten 1992 en prosessevaluering av Styringsgruppen for forskning om miljø og utvikling (SMU) på oppdrag fra NAVF/RSF. Evalueringen gjennomgår forhistorie og virksomhet frem til ...
 • Den korporative kanal i forskningspolitikken - En drøfting av interesseorganisasjoners deltakelse og innflytelse i norsk forskning 

  Søgnen, Randi (Utredningsinstituttet-rapport;1995-10, Report, 1995-11)
  Rapporten drøfter interesseorganisasjoners deltakelse og mulig innflytelse i norsk forskning. Hittil har en visst lite om disse organisasjonene som forskningspolitiske aktører. Brorparten av forskningspolitiske studier har ...
 • Forskerrekruttering og forskerutdanning: fortsatt vekst? 

  Tvede, Olaf (NAVF-rapport;1992-6, Report, 1992-04)
  Det siste tiåret har spørsmål knyttet til forskerrekruttering stått sentralt i norsk forskningspolitisk debatt. Spørsmålene har dels vært kvantitativt, dels kvalitativt orientert. De kvantitative spørsmålene dreier seg ...
 • Strategisk forskning - Kommentarer til et forskningspolitisk begrep 

  Kallerud, Egil (NAVF-rapport;1992-5, Report, 1992-03)
  I denne rapporten gjennomgås og analyseres sentrale deler av den internasjonale litteraturen som behandler klassifisering av forskningsinnsats på ulike hovedkategorier. Strategisk forskning er en slik kategori som bl.a. ...
 • Begynnerstudenten 

  Berg, Lisbet (NAVF-rapport;1992-8, Report, 1992-10)
  Hvordan er det å være fersk student på Blindern? Universitetet i Oslo er stort, og i begynnelsen temmelig uoversiktelig. I 1991 var mer enn 30 000 studenter tilknyttet Universitetet i Oslo. Dette er nesten dobbelt så mange ...
 • Forskning i de regionale høyskolene - noen prinsipielle spørsmål 

  Roll-Hansen, Nils (NAVF-rapport;1992-12, Report, 1992-12)
  Bidragene i denne rapporten er med ett unntak hentet fra utredningsinstituttets konferanse på Lysebu 03.06.92. Konferansen tok for seg «Forskning og høyere utdanning i det regionale kunnskapssystemet» og rettet spesielt ...
 • Norske universitetsforskere - kosmopolitter i forskningen? - Faglig internasjonal kontakt blant vitenskapelig ansatte ved universitetene 

  Larsen, Ingvild Marheim (NAVF-rapport;1992-11, Report, 1992-12)
  Denne rapporten er basert på en spørreskjemaundersøkelse blant fast vitenskapelig personale ved våre fire universiteter. Undersøkelsen ble foretatt våren 1992 og tar sikte på å belyse en rekke forhold knyttet til forskning ...
 • Forskerrekruttering til det matematisk-naturvitenskapelige fagområdet - Status og perspektiver mot år 2010 

  Skodvin, Ole-Jacob (NAVF-rapport;1992-4, Report, 1992-03)
  I denne rapporten belyser vi den kvantitative rekrutteringssituasjonen fram mot år 2010 for det matematisk-naturvitenskapelige fagområdet. Forskjellige sider ved situasjonen i naturvitenskapelig forskning blir beskrevet: 1) ...

Vis flere