Now showing items 385-404 of 432

  • Undersøkelser av akademisk arbeidskraft. Avvisning av søkere til den høgre skolen høsten 1958 

   Vangsnes, Sigmund (NAVF-melding;1959-4, Report, 1959)
   Avvisningsprosenten for gymnaset er over 30 % for Trøndelags-fylkene og for Vestlandsfylkene Møre og Romsdal, Hordaland og Bergen. Dernest kommer fylkene Nordland, Aust Agder, Rogaland, Troms og Oppland som alle har en ...
  • Undersøkelser av akademisk utdannet arbeidskraft. Prognose over tilgangen på leger for årene 1960-1970. 

   Vangsnes, Sigmund (NAVF-melding;1960-1, Report, 1960-03)
   Norges allmennvitenskapelig forskningsråd har for tiden i gang et utredningsarbeid om tilgangen på og behovet for leger. Dette er en videreføring av den utredning som ble foretatt i 1956 og publisert i "Forskningsrådenes ...
  • Undersøkelser av akademisk utdannet arbeidskraft. Tilgangen til akademiske studier høsten 1958. 

   Vangsnes, Sigmund (NAVF-melding;1958-3, Report, 1958)
   Når en skal gjøre seg opp en mening om den aktuelle rekrutteringen til studiene, moter en på store vansker ved registreringen av tilgangen til de åpne studier. Dette kommer delvis av studieordningene, og delvis har det ...
  • Ungdoms utdannings- og yrkesplaner - Noen sentrale resultater fra en undersøkelse om 16- og 18-åringers utdannings- og yrkesplaner i 1991 

   Rolf, Edvardsen (Utredningsinstituttet-rapport;1993-13, Report, 1993-12)
   Antallet studenter har økt raskt de siste årene. Er dette et resultat av økt arbeidsledighet blant unge, skyldes det tilbud om flere studieplasser, eller økende interesse for langvarige studier blant de unge? Årsakene ...
  • Ungdoms utdannings- og yrkesplaner 1993 - Noen sentrale resultater fra en oppfølgingsundersøkelse av unges utdannings- og yrkesplaner fra 1991 til 1993 

   Edvardsen, Rolf (U-notat;1996-1, Working paper, 1996-03)
   Rapport 13/93 "Ungdoms utdannings- og yrkesplaner" og Rapport 4/95 "Yrkesvalgmotiver" gir sentrale resultater fra undersøkelsen i 1991. Dette U-notatet gir en oversikt over de viktigste resultatene i 1993, samt en sammenligning ...
  • Universitetenes forskningspolitikk 

   Larsen, Ingvild Marheim (Utredningsinstituttet-rapport;1995-7, Report, 1995-10)
   Rapporten kartlegger og analyserer universitetenes arbeid med å utvikle en institusjonell politikk for forskningen. Studien belyser politikkens innhold så vel som de strukturelle ordningene som er etablert for å utvikle ...
  • Universitetsforskeres problemvalg - akademisk autonomi og styring gjennom forskningsprogrammer 

   Mathisen, Werner Christie (Utredningsinstituttet-rapport;1994-7, Report, 1994-10)
   Rapporten gir først en vitenskapssosiologisk drøfting av hvordan universitetsforskeres problemvalg reguleres, med utgangspunkt i foreliggende litteratur og ulike teoretiske tilnærminger. Den går også inn på debatten om i ...
  • Universitetsinstituttene i fokus - Styrings-, ledelses- og størrelsesforholds betydning for faglig virksomhet 

   Kyvik, Svein; Tvede, Olaf; Ødegård, Einar (NAVF-melding;1989-4, Report, 1989-08)
   Spørsmålet om styring, ledelse og størrelse på universitetsinstitutter har fått økt aktualitet den senere tid. Universitets- og høyskoleutvalget har framsatt en rekke forslag om organiseringen av instituttene, og ved flere ...
  • Universitetspersonalets tidsbruk 

   Kyvik, Svein; Enoksen, Jens-Are (NAVF-rapport;1992-10, Report, 1992-11)
   Denne rapporten er basert på en spørreskjemaundersøkelse blant fast vitenskapelig personale ved våre fire universiteter. Undersøkelsen ble foretatt våren 1992 og tar sikte på å belyse en rekke forhold knyttet til forskning ...
  • Utdanning og arbeidsmarked 1985 

   Larsen, Knut Arild (NAVF-melding;1985-2, Report, 1985-02)
   Denne rapporten gir en oversikt over aktuelle tendenser på arbeidsmarkedet for personer med høyere utdanning og perspektiver for utviklingen fremover. Den erstatter meldingen om "arbeidsmarkedet et halvt år etter eksamen", ...
  • Utdanning og arbeidsmarked 1986 - Tendenser og perspektiver 

   Thorkildsen, Fridtjov (NAVF-melding;1986-1, Report, 1986-03)
   Denne rapporten gir en oversikt over aktuelle tendenser på arbeidsmarkedet for personer med høyere utdanning og perspektiver for utviklingen framover.
  • Utdanning og arbeidsmarked 1987 - Tendenser og perspektiver 

   Edvardsen, Rolf (NAVF-melding;1987-2, Report, 1987-10)
   Denne rapporten gir en oversikt over aktuelle tendenser på arbeidsmarkedet for personer med høyere utdanning og perspektiver for utviklingen framover. Utredningsinstituttet planlegger å utgi en slik rapport hvert år, og ...
  • Utdanning og arbeidsmarked 1988 - Tendenser og perspektiver 

   Arnesen, Clara Åse (NAVF-melding;1988-1, Report, 1988-09)
   Denne rapporten gir en oversikt over aktuelle tendenser på arbeidsmarkedet for personer med høyere utdanning og perspektiver for utviklingen framover. Utredningsinstituttet planlegger å utgi en slik rapport hvert år, og ...
  • Utdanning og arbeidsmarked 1989 - Tendenser og perspektiver 

   Smeby, Jens-Christian (NAVF-melding;1989-5, Report, 1989-11)
   Denne rapporten gir en oversikt over aktuelle tendenser på arbeidsmarkedet for personer med høyere utdanning foruten tendenser i rekrutteringen til høgere utdanning. Rapporten tar også opp perspektiver for utviklingen ...
  • Utdanning og arbeidsmarked 1991 - Tendenser og perspektiver 

   Brandt, Ellen (NAVF-rapport;1991-13, Report, 1991-10)
   Denne rapporten gir en oversikt over aktuelle tendenser i rekrutteringen til høyere utdanning og tendenser på arbeidsmarkedet for personer med høyere utdanning. Rapporten tar også opp perspektiver på utviklingen fremover. ...
  • Utdanning og arbeidsmarked 1992 

   Arnesen, Clara Åse; Egge, Marit (Utdanning og arbeidsmarked;1992, Report, 1992-09)
   Utdanning og kompetanseheving er helt sentralt for å kunne løse mange av de problemene vårt samfunn står overfor. Rapportserien "Utdanning og arbeidsmarked" fra NAVFs utredningsinstitutt utgis årlig og har som formål å gi ...
  • Utdanning og arbeidsmarked 1993 

   Brandt, Ellen (Utdanning og arbeidsmarked;1993, Report, 1993-10)
   Utdanning og kompetanseheving er helt sentralt for å kunne løse mange av de problemene vårt samfunn står overfor. Rapportserien "Utdanning og arbeidsmarked" fra Utredningsinstituttet utgis årlig og har som formål å gi et ...
  • Utdanning og arbeidsmarked 1994 

   Vibe, Nils; Nygaard, Thomas (Utdanning og arbeidsmarked;1994, Report, 1994-10)
   «Utdanning og arbeidsmarked» er en årlig rapport fra Utredningsinstituttet for forskning og høyere utdanning skrevet med særlig tanke på å gi informasjon til utdanningsplanleggere, studie- og yrkesveiledere og andre rådgivere ...
  • Utdanning og arbeidsmarked 1995 

   Baekken, Jane; Nygaard, Thomas (Utdanning og arbeidsmarked;1995, Report, 1995-10)
   «Utdanning og arbeidsmarked» er en årlig rapport fra Utredningsinstituttet for forskning og høyere utdanning, skrevet med særlig tanke på å gi informasjon til utdanningsplanleggere, studie- og yrkesveiledere og andre ...
  • Utdanning og arbeidsmarked mot år 2000 - Del 1 

   Eeg-Henriksen, Fride; Hernæs, Erik; Larsen, Knut Arild (NAVF-melding;1984-4, Report, 1984-04)
   Denne meldingen er første del av rapporteringen fra prosjektet "Utdanning og arbeidsmarked mot år 2000", som har pågått ved Utredningsinstituttet siden 1980. Meldingen har til formål å gi en innføring i prosjektets ...