Now showing items 405-424 of 432

  • Utdanningspolitikk og forskning- sluttrapport fra forprosjektet 

   Eide, Kjell (U-notat;1995-17, Report, 1995-09-20)
   Denne rapporten gir en kort oversikt over resultatene av forprosjektet Utdanningspolitikk og forskning. Rapporten er stilet til Kirke-, undervisnings- og forskningsdepartementet. En gjenpart er sendt til Norges Forskningsråd ...
  • Utdanningsvekst og kandidatproduksjon 

   Neset, Tore (U-notat;1996-4, Working paper, 1996)
   Den enorme veksten i studenttallet etter 1988 har medført store endringer i høyere utdanning. De fleste læresteder og utdanningstyper har fått flere studenter og utdanner . langt flere kandidater enn noen gang. Dette notatet ...
  • Utholdenhetsprøven - Om opptak til lukkede utdanninger 

   Tamsfoss, Steinar (NAVF-melding;1984-5, Report, 1984-09)
   Det er nå omkring 10 år siden opptaksreglene til høyere utdanning ble underkastet nokså store forandringer. Bl.a. fikk ikke-artianere adgang i større grad enn tidligere, og det ble innført et system med tilleggspoeng for ...
  • Utstyr for eksperimentell forskning - situasjonen i norsk medisin og naturvitenskap 

   Hertel-Aas, Eilif (NAVF-melding;1983-4, Report, 1983-05)
   Denne utredning er laget etter initiativ fra Rådene for medisinsk og naturvitenskapelig forskning i NAVF. Utredningen søker å få fram materiale som illustrerer utstyrssituasjonen og utstyrsbehovene i de norske medisinske ...
  • Utstyr for forskning - Situasjonen innen humaniora og samfunnsvitenskap 

   Mathisen, Werner Christie; Hertel-Aas, Eilif (NAVF-melding;1985-3, Report, 1985-05)
   Utredningens hovedsiktemål er å få fram materiale som illustrerer utstyrssituasjonen og utstyrsbehovene i de humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag.
  • Utviklingen i norsk FoU-innsats 

   Olsen, Terje Bruen (U-notat;2002-9, Working paper, 2002-11)
   Dette heftet gir en oversikt over utviklingen i ressursinnsatsen i forskning og utviklingsarbeid (FoU), slik den kommer til uttrykk gjennom nasjonal FoU-statistikk. Utviklingen presenteres i form av tabeller. Det fokuseres ...
  • Valg av utdanning og yrke - Betydningen av kjønn, sosial og geografisk bakgrunn ved utdannings- og yrkesvalg 

   Edvardsen, Rolf (NAVF-rapport;1991-12, Report, 1991-09)
   Hva fører oss inn i forskjellige utdanninger og yrker? Hva betyr kjønn, sosial og geografisk bakgrunn for valget? Hva får noen til å orientere seg mot de mest prestisjefylte yrkene, og hvilke hindringer møter de? Dette er ...
  • "Vi satser på kompetanse" - Opplæringspolitikk i tolv høyteknologi- og servicebedrifter 

   Brandt, Ellen (NAVF-melding;1989-7, Report, 1989-10)
   NAVFs utredningsinstitutt har i de senere årene blitt mer opptatt av kompetanseutvikling i arbeidslivet, særlig for høyere utdannede. Vi har tidligere sett på dette fra individenes side. Denne rapporten ser det fra bedriftenes ...
  • Virtual keys - the Janus face of ICT? 

   Godø, Helge (U-notat;2002-5, Report, 2002)
   This report attempts to explore new ways of explaining how technology, in particular information and communication technology (ICT), is developed. This is an immense subject; for this reason a compromise has been made in ...
  • Vitenskapelig publisering blant kvinnelige og mannlige universitetsforskere 

   Kyvik, Svein (NAVF-melding;1988-2, Report, 1988-10)
   Rapporten gir en oversikt over vitenskapelig publisering og produktivitet ved universitetene og forsøker å forklare hvorfor kvinner er mindre produktive enn menn. Undersøkelsen bygger på en spørreskjemaundersøkelse blant ...
  • Vitenskapelig publisering ved norske universiteter 1996-2000 

   Rapmund, Antje; Aksnes, Dag W. (U-notat;2002-2, Working paper, 2002)
   Følgende notat er utarbeidet på bakgrunn av et korttidsoppdrag for det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. Notatet gir en kort oversikt over universitetenes publisering i vitenskapelige tidsskrifter ...
  • Være eller ikke være - i førskolelæreryrket? - En undersøkelse av førskolelærerkandidater fra 1978, ti år etter eksamen 

   Grue, Lars; Hovland, Grethe (NAVF-rapport;1991-11, Report, 1991-11)
   Det har siden midten av 80-tallet vært uttrykt bekymring for mangel på arbeidskraft innen førskolelæreryrket. Blant annet har man vært opptatt av om det finnes en arbeidskraftreserve med førskolelærerkompetanse, og om man ...
  • Yrkeskarriere og mobilitet blant sosionomer og barnevernpedagoger 

   Arnesen, Clara Åse; Baekken, Jane (NAVF-rapport;1993-10, Report, 1993-09)
   Denne rapporten tar opp ulike sider ved sosionomer og barnevernpedagogers yrkes- og kompetanseløp. Rapporten tar blant annet opp gruppenes deltakelse på arbeidsmarkedet og hva slags typer jobber de går inn i de første årene ...
  • Yrkeskarriere og samfunnsengasjement 

   Borgersen, Anne Marie; Edvardsen, Rolf (NAVF-melding;1983-5, Report, 1983-11)
   Denne rapporten presenterer resultatene av en undersøkelse av yrkeskarriere og samfunnsengasjement for universitetsutdannede fra fire artiumskull. Undersøkelsen er en oppfølging av tidligere undersøkelser av artianere fra ...
  • Yrkesretting; retorikk eller realitet? - Om arbeidslivets påvirkning av universitetsstudiers innhold 

   Berg, Lisbet (NAVF-melding;1989-6, Report, 1989-10)
   Mye av universitetsdebatten på 1980-tallet har dreiet seg om hvordan universitetene kan bli mer nyttige for samfunnet. Det er reist krav om at utdanningene i større grad skal tilpasses behovene i arbeidslivet. På den annen ...
  • Yrkesundersøkelse for filologer i 1973 

   Ivås, Anne Marie (NAVF-melding;1975-6, Report, 1975-07)
   Denne melding gir en oversikt over hvordan kandidater med filologisk embetseksamen og magistergrad fordeler seg etter næring, yrke og arbeidsfunksjon, samt over mobilitet mellom næringssektorer og yrker i perioden 1968 - 1973.
  • Yrkesundersøkelse for jurister i 1970 

   Edvardsen, Rolf (NAVF-melding;1972-1, Report, 1972-04)
   I denne meldingen presenteres resultatene av en spørreskjemaundersøkelse blant kandidater med juridisk embetseksamen som NAVF's utredningsinstitutt foretok i 1970. Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge juristenes ...
  • Yrkesundersøkelse for psykologer i 1976 

   Ivås, Anne Marie (NAVF-melding;1977-5, Report, 1977-09)
   Denne meldingen gir en oversikt over den norske psykologbestand og bygger på en spørreskjemaundersøkelse som ble foretatt i 1976. Den viser hvordan psykologene var fordelt mellom ulike næringer og yrker, og hvordan de ...
  • Yrkesundersøkelse for psykologer, fagpedagoger, statsvitere, sosiologer og etnografer i 1970 

   Ivås, Anne Marie (NAVF-melding;1973-1, Report, 1973-03)
   I denne meldingen presenteres resultatene av en spørreskjemaundersøkelse blant psykologer, fagpedagoger, statsvitere, sosiologer og etnografer som NAVF's utredningsinstitutt foretok i 1970. Formålet med undersøkelsen var ...