• Yrkeskarriere og mobilitet blant sosionomer og barnevernpedagoger 

   Arnesen, Clara Åse; Baekken, Jane (NAVF-rapport;1993-10, Report, 1993-09)
   Denne rapporten tar opp ulike sider ved sosionomer og barnevernpedagogers yrkes- og kompetanseløp. Rapporten tar blant annet opp gruppenes deltakelse på arbeidsmarkedet og hva slags typer jobber de går inn i de første årene ...
  • Yrkeskarriere og samfunnsengasjement 

   Borgersen, Anne Marie; Edvardsen, Rolf (NAVF-melding;1983-5, Report, 1983-11)
   Denne rapporten presenterer resultatene av en undersøkelse av yrkeskarriere og samfunnsengasjement for universitetsutdannede fra fire artiumskull. Undersøkelsen er en oppfølging av tidligere undersøkelser av artianere fra ...
  • Yrkesretting; retorikk eller realitet? - Om arbeidslivets påvirkning av universitetsstudiers innhold 

   Berg, Lisbet (NAVF-melding;1989-6, Report, 1989-10)
   Mye av universitetsdebatten på 1980-tallet har dreiet seg om hvordan universitetene kan bli mer nyttige for samfunnet. Det er reist krav om at utdanningene i større grad skal tilpasses behovene i arbeidslivet. På den annen ...
  • Yrkesundersøkelse for filologer i 1973 

   Ivås, Anne Marie (NAVF-melding;1975-6, Report, 1975-07)
   Denne melding gir en oversikt over hvordan kandidater med filologisk embetseksamen og magistergrad fordeler seg etter næring, yrke og arbeidsfunksjon, samt over mobilitet mellom næringssektorer og yrker i perioden 1968 - 1973.
  • Yrkesundersøkelse for jurister i 1970 

   Edvardsen, Rolf (NAVF-melding;1972-1, Report, 1972-04)
   I denne meldingen presenteres resultatene av en spørreskjemaundersøkelse blant kandidater med juridisk embetseksamen som NAVF's utredningsinstitutt foretok i 1970. Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge juristenes ...
  • Yrkesundersøkelse for psykologer i 1976 

   Ivås, Anne Marie (NAVF-melding;1977-5, Report, 1977-09)
   Denne meldingen gir en oversikt over den norske psykologbestand og bygger på en spørreskjemaundersøkelse som ble foretatt i 1976. Den viser hvordan psykologene var fordelt mellom ulike næringer og yrker, og hvordan de ...
  • Yrkesundersøkelse for psykologer, fagpedagoger, statsvitere, sosiologer og etnografer i 1970 

   Ivås, Anne Marie (NAVF-melding;1973-1, Report, 1973-03)
   I denne meldingen presenteres resultatene av en spørreskjemaundersøkelse blant psykologer, fagpedagoger, statsvitere, sosiologer og etnografer som NAVF's utredningsinstitutt foretok i 1970. Formålet med undersøkelsen var ...
  • Yrkesundersøkelse for realister, aktuarer og farmasøyter i 1977 

   Edvardsen, Rolf; Sann, Anne; Bie, Karen Nossum (NAVF-melding;1979-7, Report, 1979)
   Denne rapporten presenterer resultatene av en spørreskjemaundersøkelse som ble foretatt i 1977 blant realister, aktuarer og farmasøyter. Undersøkelsen tok sikte på å kartlegge kandidatenes fordeling på næringssektorer, ...
  • Yrkesundersøkelse for siviløkonomer, sosialøkonomer og statsøkonomer i 1970 

   Ivås, Anne Marie (NAVF-melding;1972-6, Report, 1972-11)
   I denne meldingen presenteres resultatene av en spørreskjemaundersøkelse blant siviløkonomer, sosialøkonomer og statsøkonomer som NAVF's utredningsinstitutt foretok i 1970. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge de ...
  • Yrkesundersøkelse for teologer i 1980 

   Edvardsen, Rolf (NAVF-melding;1982-2, Report, 1982-03)
   Denne rapporten presenterer resultatene av en yrkesundersøkelse for teologer (cand.theol.). Den gir en oversikt over teologenes fordeling på sektorer av arbeidslivet, yrker og stillinger, og deres mobilitet mellom sektorer ...
  • Yrkesvalgmotiver - Resultater fra en undersøkelse om 16- og 18-åringers utdannings- og yrkesplaner i 1991 

   Edvardsen, Rolf (Utredningsinstituttet-rapport;1995-4, Report, 1995-06)
   De unges motiver ved valg av utdanning og yrke er mange og sammensatte. Enkelte motiver er felles for nesten alle. De fleste ønsker en sikker og varig jobb som skal være interessant og hvor de kan utnytte sine spesielle ...
  • Å organisere kvalitet? - En studie av selvevalueringsprosessen i økonomisk-administrativ utdanning 

   Karlsen, Rita; Stensaker, Bjørn (NAVF-rapport;1993-9, Report, 1993-09)
   I rapportens generelle del diskuteres ulike sider av studiekvalitetsbegrepet i høyere utdanning, ulike evalueringsformer og prosedyrer, samt hvilke prosedyrer den norske evalueringsmodellen inkluderer; selvevaluering og ...
  • Å vurdere kvalitet? - En studie av den eksterne evalueringen i økonomisk-administrativ utdanning 

   Stensaker, Bjørn; Karlsen, Rita (Utredningsinstituttet-rapport;1994-10, Report, 1994-11)
   Denne rapporten er en videreføring av det arbeidet som ble påbegynt ved rapporten: Å organisere kvalitet? (NAVFs utredningsinstitutt, Rapport 9/93). Rapportens generelle del gjennomgår bakgrunn og metode for eksterne ...
  • Årsverk og utgifter ved institutter som er med i NAVF's forskningsstatistikk 1966 

   Wedege, Nils Petter; Sandbo, Stein (NAVF-melding;1968-8, Report, 1968-09)
   NAVF's utredningsavdeling har for 1966 utarbeidet en forskningsstatistikk i samarbeid med NLVF og NTNF. Resultatene foreligger i en publikasjon "Norsk forskningsvirksomhet 1966. Utgifter og årsverk". Denne melding gir en ...
  • Ønske det, ville det - men gjøre det... - En undersøkelse av rekrutteringspotensialet til førskolelærerutdanningen 

   Grue, Lars (NAVF-notat;1988-5, Report, 1988-04)
   Høsten 1987 ble NAVFs utredningsinstitutt kontaktet av Familie- og likestillingsavdelingen i Forbruker- og administrasjonsdepartementet med en forespørsel om å gjennomføre en rekrutteringsanalyse for førskolelærerutdanningen. ...