• Arbeidsgivers vurdering av nyansatte med høyere utdanning og fagskoleutdanning: Underveisrapport, første delrapport 

   Støren, Liv Anne; Carlsten, Tone Cecilie; Reiling, Rune Borgan; Olsen, Dorothy Sutherland; Arnesen, Clara Åse (NIFU Arbeidsnotat;2016:16, Working paper, 2016-11)
   Denne rapporten er første delrapport fra et treårig prosjekt som NIFU utfører på oppdrag for Kunnskapsdepartementet. Prosjektet omhandler arbeidsgiveres vurdering av nyansatte som nokså nylig er ferdige med masterutdanninger, ...
  • Arbeidsmarkedstilpasning i perioden 2000-2004 for kandidater uteksaminert våren 2000 

   Arnesen, Clara Åse (NIFU STEP-arbeidsnotat;2005:40, Working Paper, 2005-11)
   Formålet med dette arbeidsnotatet er å gi et bilde av hvordan kandidater fra universiteter og høgskoler har tilpasset seg arbeidsmarkedet i løpet av den første drøye fireårsperioden etter endt utdanning. Analysen baserer ...
  • Bruk av karriereveiledningstjenester i høyere utdanning, med vekt på Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo 

   Arnesen, Clara Åse (NIFU STEP-arbeidsnotat;2006:21, Working paper, 2006-05)
   Mange læresteder har de siste årene etablert karrieresentre. Et viktig formål med karrieresentrene er å bistå studenter med karriereplanlegging og være til hjelp i forbindelse med jobbsøking. Formålet med dette arbeidsnotatet ...
  • Gjennomgang av NIFU-forskning på området "Utdanning og arbeid" i tidsperioden 1999-2004 

   Arnesen, Clara Åse (NIFU STEP-arbeidsnotat;2004:11, Working Paper, 2004-10)
   Formålet med dette arbeidsnotatet er å presentere kunnskapsstatus på området "Utdanning og arbeid". Det blir foretatt en nesten fullstendig gjennomgang av NIFUs forskning på området de siste årene (1999-2004) og det ...
  • Kandidatundersøkelsen 2003 

   Henaug, Inger; Arnesen, Clara Åse (NIFU STEP-arbeidsnotat;2004:3, Working Paper, 2004-08)
   I 2003 omfattet undersøkelsen alle kandidater med en høyere grad, siviløkonomer fra offentlige læresteder samt et utvalg allmennlærere. Om lag 4 100 kandidater fikk tilsendt spørreskjema.
  • Kandidatundersøkelsen 2005 

   Henaug, Inger; Arnesen, Clara Åse (NIFU STEP-arbeidsnotat;2006:25, Working paper, 2006-06)
   Kandidatundersøkelsen kartlegger hovedaktivitet, arbeidsledighet, vansker med å finne passende arbeid, lønnsutvikling, osv. I 2005 omfattet undersøkelsen alle kandidater med en høyere grad, siviløkonomer fra offentlige ...
  • Kandidatundersøkelsen. Design, utviklingsmuligheter og internasjonale perspektiver 

   Wiers-Jenssen, Jannecke; Arnesen, Clara Åse; Støren, Liv Anne (NIFU-arbeidsnotat;2012:7, Working paper, 2012-11)
   Notatet inneholder en grundig framstilling av hva Kandidatundersøkelsen er, hvordan den gjennomføres og hvilke utdanningsgrupper og temaområder som dekkes. Denne type informasjon er relevant for høyere utdannede som får ...
  • Lønnsforskjell mellom kvinner og menn 1999 og 2009 

   Arnesen, Clara Åse (NIFU-arbeidsnotat;2011:10, Working paper, 2011-10)
   Formålet med prosjektet var primært å dokumentere og beskrive mulige kjønnsforskjeller i arbeidsmarkedet for høyt utdannede personer i 1999 og 2009, og om mulige kjønnsforskjeller i arbeidsmarkedet har økt eller blitt ...
  • Nyutdannede samfunnsvitere og humanister i privat sektor. Analyser av Kandidatundersøkelsen 

   Næss, Terje; Arnesen, Clara Åse; Wiers-Jenssen, Jannecke (NIFU-arbeidsnotat;2012:6, Working paper, 2012-11)
   Samfunnsviterne, akademikerforeningen for samfunnsvitere og humanister, har gitt NIFU i oppdrag å kartlegge rekrutteringen av nyutdannede samfunnsvitere og humanister til privat sektor, på basis av data fra Kandidatundersøkelsen. ...
  • Nyutdannedes arbeid innenfor psykisk helsevern 

   Arnesen, Clara Åse (NIFU STEP-arbeidsnotat;2005:4, Working Paper, 2005-02)
   Et viktig formål med dette arbeidsnotatet er ved hjelp av spørreskjemadata å kartlegge hvorvidt relativt nyutdannede leger, psykologer, sykepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger, vernepleiere og fysioterapeuter begynner ...
  • Utviklingen på arbeidsmarkedet for nyutdannede akademikere 

   Arnesen, Clara Åse (NIFU STEP-arbeidsnotat;2005:12, Working Paper, 2005-04)
   Formålet med dette arbeidsnotatet er å gi et informasjonsgrunnlag om utviklingen i arbeidsmarkedet for nyutdannede kandidater fra høyere utdanning. Notatet retter seg mot planleggere i utdanningssystemet, rådgivere i ...