• FoU i næringslivet. Beregning av personellbehov fram mot 2030 

   Aamodt, Per Olaf; Næss, Terje; Olsen, Terje Bruen (NIFU-arbeidsnotat;2011:1, Working paper, 2011-05)
   Formålet med denne rapporten er å anslå hvor mange kandidater med høyere utdanning det er behov for fra høyere utdanning dersom målet om at FoU i næringslivet, finansiert av privat sektor skal tilsvare 2 prosent i 2030. ...
  • Frafall fra universitetet. En undersøkelse av frafall og fullføring blant førstegangsregistrerte studenter ved UiB, UiO og NTNU høsten 1999 

   Hovdhaugen, Elisabeth; Aamodt, Per Olaf (NIFU STEP-arbeidsnotat;2005:13, Working Paper, 2005-06)
   Denne rapporten presenterer resultater fra en undersøkelse av frafallet fra universitetene. Undersøkelsen omfatter studenter som begynte studiene ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, og Norges teknisk-naturv ...
  • Gjennomgang av NIFU-forskning på området 'Studierekruttering og gjennomføring av høyere utdanning' i perioden 1991-2004 

   Brandt, Synnøve S.; Aamodt, Per Olaf; Støren, Liv Anne (NIFU STEP-arbeidsnotat;2005:7, Working Paper, 2005-03)
   Formålet med dette arbeidsnotatet er å presentere kunnskapsstatus på området 'Rekruttering og gjennomstrømning i høyere utdanning'. Det er foretatt en mer eller mindre fullstendig gjennomgang av NIFU STEPs forskning på ...
  • Grunnlag for nasjonal studentundersøkelse 

   Wiers-Jenssen, Jannecke; Aamodt, Per Olaf (NIFU-arbeidsnotat;2012:8, Working paper, 2012-10)
   Dette arbeidsnotatet drøfter muligheter og utfordringer når det gjelder å etablere en nasjonal studentundersøkelse som gjennomføres på regelmessig basis. En slik undersøkelse kan brukes til å dekke flere formål. For å ...
  • Indikatorer på kvalitet i høyere utdanning 

   Hovdhaugen, Elisabeth; Aamodt, Per Olaf; Reymert, Ingvild; Stensaker, Bjørn (NIFU Arbeidsnotat;2016:3, Working Paper, 2016-04)
   Forord Dette notatet ser nærmere på og diskuterer et utvalg indikatorer som brukes for å måle kvalitet i høyere utdanning i Norge. Utvalget av indikatorer er gjort med utgangspunkt i indikatorer som er viktige for ...
  • Resultater fra TALIS 2013. Norske funn fra ungdomstrinnet i internasjonalt lys 

   Carlsten, Tone Cecilie; Caspersen, Joakim; Vibe, Nils; Aamodt, Per Olaf (NIFU-arbeidsnotat;2014:10, Working Paper, 2014-06)
   OECDs Teaching and Learning International Survey (TALIS) 2008 var den første større internasjonale komparative undersøkelse blant lærere og skoleledere som kastet lys over temaer og forhold som anses som sentrale for god ...
  • Skillelinjer i universitets- og høgskolesektoren: Et eksplorerende notat 

   Reymert, Ingvild; Hjellbrekke, Johs; Aamodt, Per Olaf; Frølich, Nicoline (NIFU-rapport;2015-13, Working Paper, 2015-06)
   I dette notatet reiser vi spørsmålet om hva som er de grunnleggende institusjonsforskjellene i norsk høyere utdanningssektor. Formålet har vært å teste ut metoder til å tegne et «kart» over de norske lærestedene i høyere ...
  • Undervisningsvilkår ved universitetene – En analyse av data fra CAP-undersøkelsen 

   Aamodt, Per Olaf (NIFU Arbeidsnotat;2016:15, Working paper, 2016-10)
   Dette arbeidsnotatet er laget som et dokumentasjonsnotat innenfor forskningsprosjektet «Quality of Norwegian Higher Education: Pathways, Practises and Performances» som gjennomføres i samarbeid mellom NIFU og Institutt for ...
  • Utdanningsledelse: En analyse av ledere av studieprogrammer i høyere utdanning 

   Aamodt, Per Olaf; Hovdhaugen, Elisabeth; Stensaker, Bjørn; Frølich, Nicoline; Maassen, Peter; Dalseng, Carmen From (NIFU Arbeidsnotat;2016:10, Working paper, 2016-08)
   Dette notatet presenterer innledende resultater fra en stor spørreundersøkelse blant de som innehar rollen som leder av studieprogram ved norske universiteter og høgskoler. Spørreundersøkelsen tar for seg ulike aspekter ...