• De regionale forskningsinstituttene. Faktarapport 

   Schwach, Vera (NIFU rapport;2011-31, Research report, 2011-09)
   På oppdrag fra Norges forskningsråd har NIFU utarbeidet en faktarapport om de tolv regionale forskningsinstituttene som alle mottar statlig basisfinansiering fra Forskningsrådet. Rapporten skal dannet et faktagrunnlag for ...
  • "Det gikk på engelsk og norsk, engelsk og norsk". En undersøkelse av språk i pensum på grunnivå i høyere utdanning 

   Schwach, Vera; Brandt, Synnøve S.; Dalseng, Carmen From (NIFU rapport;2012-7, Research report, 2012-01)
   På oppdrag fra Språkrådet har NIFU gjennomført en undersøkelse av språk i pensum i høyere utdanning. Undersøkelsen gjelder pensum på lavere grad med vekt på det første året av høyere utdanning (grunnivå), og den omfatter ...
  • Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) 

   Gulbrandsen, Magnus; Ramberg, Inge; Sarpebakken, Bo; Schwach, Vera; Sivertsen, Gunnar; Solberg, Espen; Wiig, Ole (NIFU rapport;2012-50, Research report, 2012-12-04)
   Hovedbudskapet i denne rapporten er at den norske instituttsektoren ser ut til å fungere noenlunde bra både faglig, økonomisk og organisatorisk. Samtidig er sektoren svært heterogen i seg selv med store variasjoner i ...
  • Evaluering av Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL): Aktivitet og kvalitet 

   Schwach, Vera; Bergene, Ann Cecilie; Carlsten, Tone Cecilie (NIFU-rapport;2021:6, Research report, 2021-02)
   På oppdrag fra Norges forskningsråd har NIFU evaluert ordningen med Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL). Målet er å styrke forskningskompetanse og kunnskapsgrunnlag i lærerutdanningene. NAFOL skulle bidra til ...
  • Faglige verv og oppgaver, karrierehemmende eller karrierefremmende? 

   Schwach, Vera; Waagene, Erica (NIFU STEP rapport;12-2010, Research report, 2010-04-12)
   Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag av Forskerforbundet. Den analyserer vilkår for forskning i et kjønnsperspektiv. NIFU STEP kartlegger hvordan utvalgte faglige verv og faglige oppgaver er fordelt mellom kvinner og ...
  • Fagskoleutdanningens kunnskapsbase 

   Høst, Håkon; Lyby, Lars; Schwach, Vera (NIFU-rapport;2019:22, Research report, 2019-12)
   På oppdrag av Kompetanse Norge har NIFU undersøkt hva som er kunnskapsbasen i fagskoleutdanningene. Undersøkelsen bygger på utvalgte utdanninger innenfor tre store fagområder, teknisk, helse og økonomisk-administrative ...
  • Felles nordisk forskningsstøtte: Styring og nytte 

   Brofoss, Karl Erik; Ramberg, Inge; Schwach, Vera (NIFU skriftserie;2003-23, Research report, 2003-11)
   De nordiske landene er knyttet sammen geografisk, med historiske bånd, med parallell utvikling av demokratiske styresett og etter 1945 den nordiske velferdsstaten. Ideen om et nordisk fellesskap kan spenne fra høystemte ...
  • Forskning på straffesakskjeden 2006–2018 : En forenklet kunnskapsoppsummering («rapid review») 

   Schwach, Vera; Wollscheid, Sabine (NIFU Arbeidsnotat;2019:2, Working paper, 2019-02)
   På oppdrag fra Norges forskningsråd har NIFU utført en forenklet, men systematisk kunnskapsoppsummering av forskning på straffesakskjeden, nasjonalt og internasjonalt. Hovedhensikten har vært å belyse omfanget og den ...
  • FoU i statlige forvaltningsorganer 

   Schwach, Vera; Svartefoss, Silje Marie; Karlstrøm, Henrik (NIFU Innsikt;2022:11, Others, 2022-11)
   Offentlig forvaltning anses primært som bruker av forskning. Men det er klare indikasjoner på at forvaltningens interne analyse- og utredningsarbeid har økt. I dette notatet undersøker vi i hvilken grad forvaltningsorganer ...
  • Fysioterapi – forskning og praksis i kunnskapsflyt? Sluttevaluering av FYSIOPRIM-satsingen (2010–2020) 

   Schwach, Vera; Steine, Frøydis Sæbø; Wiig, Ole (NIFU-rapport;2021:13, Research report, 2021-09)
   På oppdrag fra Fysiofondet har NIFU evaluert fondets forskningsprogram om fysioterapi i primærhelsetjenesten – FYSIOPRIM. Programmet løp 2010–2020. FYSIOPRIM har vært Fysiofondets største, spissede satsing på forskning og ...
  • Herrenes historie, igjen? 

   Tretvik, Aud Mikkelsen; Kieding, Vibeke; Bjørnhaug, Inger Leganger; Elstad, Åsa; Evjen, Bjørg; Ferrer, Marlen; Hemstad, Ruth; Hjeltnes, Guri; Hommerstad, Marte; Haavet, Inger Elisabeth; Johansen, Hanne Marie; Korsvik, Trine Rogg; Korsvold, Tora; Kvande, Lise; Lenz, Claudia; Lund, Ellen Cathrine; Løyland, Margit; Mellemsether, Hanna; Nielsen, May-Brith Ohman; Okkenhaug, Inger Marie; Ramskjær, Liv; Roll-Hansen, Hege; Schwach, Vera; Slottemo, Hilde Gunn; Smith-Solbakken, Marie; Teige, Elisabeth; Wale, Astrid; Willumsen, Liv Helene; Wolff, Elisabetta Cassina (Journal article, 2018)
   Når noen av dagens voksne, kvinnelige historikere møtes, hender det at vi mimrer om vår egen tid som hovedfagsstudenter. Vi tenker tilbake på et historiefag som var sterkt mannsdominert. Det fantes få fast ansatte kvinnelige ...
  • Historiefaget – mennesker, steder, strukturer og endringer over tid. Forarbeid til Norges forskningsråds evaluering av norske forskningsmiljøer i historie 

   Schwach, Vera (NIFU STEP-arbeidsnotat;2006:22, Working paper, 2006-06)
   Historikere i Norge offentliggjør i vitenskapelige tidsskrifter av generell karakter. Blant dem er Historisk tidsskrift det overlegent mest brukte periodika. Tidsskriftets sentrale posisjon for tidsskriftpublisering gjelder ...
  • I spennet mellom kvalitet og krav til likestilling. En pilotstudie av forskningsmiljøer med relativt høye andeler kvinner 

   Schwach, Vera; Brandt, Ellen; Vabø, Agnete (NIFU STEP-arbeidsnotat;2004:8, Working Paper, 2004-11)
   NIFU STEP fikk sommeren 2004 i oppdrag fra Universitets- og høyskoleavdelingen i Utdannings og forskningsdepartementet å avdekke faktorer av betydning for å rekruttere og holde på kvinner i vitenskapelige stillinger. Lykkes ...
  • La oss snakke om F, U og innovasjon i forvaltningen: Forskning og utviklingsarbeid i statlige organer med annen hovedaktivitet 

   Schwach, Vera; Svartefoss, Silje Marie; Karlstrøm, Henrik; Piro, Fredrik (NIFU Arbeidsnotat;2022:4, Working paper, 2022-07)
   Dette notatet presenterer resultatet av en utviklingsoppgave under NIFUs statistikkavtale med Norges forskningsråd. NIFU har undersøkt omfanget av forskning og utviklingsarbeid (FoU) i statlige forvaltningsorganer, presisert ...
  • Lange spor i velferdsforskningen: En analyse av Forskningsrådets programmer for velferd og arbeidsliv fra 2000-2014 

   Solberg, Espen; Schwach, Vera; Aksnes, Dag W.; Børing, Pål (NIFU-rapport;2019-7, Report, 2019-06-26)
   Denne rapporten presenterer resultatene av et prosjekt som NIFU har utført på oppdrag av Norges forskningsråd. Oppdraget var å undersøke effekter av Forskningsrådets satsing på velferds- og arbeidslivforskning i årene 2000 ...
  • The legacy of Johan Hjort: Challenges and critical periods ‒ past, present and future 

   Kjesbu, Olav Sigurd; Hubbard, Jennifer; Suthers, Iain M.; Schwach, Vera (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The 150th anniversary of Johan Hjort’s birth was celebrated by a symposium held in Bergen on 12–14 June 2019 to take a broad perspective on the origins of, and developments in, fisheries science and thereby examine current ...
  • Likestillingsscenarier for UoH-sektoren 

   Schwach, Vera; Olsen, Terje Bruen (NIFU STEP-arbeidsnotat;2006:44, Working paper, 2006-11)
   NIFU STEP fikk sommeren 2006 i oppdrag fra Universitets- og høgskolerådet ved Komite for integreringstiltak - kvinner i forskning, å gjennomføre et kortvarig prosjekt med arbeidstittelen: "Likestillingsscenarier i høyere ...
  • Masterprogrammer på engelsk i Norge. I bredde og nisjer 

   Schwach, Vera (NIFU STEP rapport;2009-36, Research report, 2009-09)
   På oppdrag av Språkrådet har NIFU STEP ved forsker Vera Schwach studert språkbruk og språkvalg i høyere utdanning.
  • Mat og helse i Norge: Status, forskningsbehov og utsikter til innovasjon 

   Pedersen, Trond Einar; Schwach, Vera (NIFU STEP rapport;23-2010, Research report, 2010-08)
   Denne studien har hatt som mål å gi et kunnskapsgrunnlag for vurdering av framtidig FoU-behov knyttet til mat og helse i Norge. For å etablere oversikt over FoU på mat og helse i universitets- og høgskolesektoren og i ...
  • Nordområdeforskningen 2009: Kartlegging av ressursinnsats, resultater og merverdi 

   Aksnes, Dag W.; Ramberg, Inge; Langfeldt, Liv; Schwach, Vera (NIFU STEP rapport;2010-31, Research report, 2010-10)
   På oppdrag av Norges forskningsråd har NIFU STEP kartlagt norsk nordområdeforskning i 2009. Det er lagt vekt på nordområderelevant forskningsaktivitet, forskningens profil og dens volum. Kartleggingen gir en oversikt over ...