• Evaluering av fagfornyelsen yrkesfag, delrapport 2 

   Skåholt, Asgeir; Aakernes, Nina; Andresen, Silje; Aspøy, Tove Mogstad; Dahlback, Jorunn; Høst, Håkon; Johannesen, Hedvig Skonhoft; Lillebø, Otto Sevaldson; Lyckander, Rønnaug Haugland; Lysvik, Rebekka Ravn; Nyen, Torgeir; Vagle, Inger (NIFU-rapport;2023:12, Research report, 2023-08)
   Dette er andre delrapport fra evalueringen av fagfornyelsen yrkesfag som NIFU, OsloMet–storbyuniversitetet og Fafo gjennomfører i samarbeid. Oppdragsgiver for evalueringen er Utdanningsdirektoratet. I denne delrapporten ...
  • Evaluering av Utdanningsløftet 2020 : Tiltakene rettet mot videregående opplæring 

   Høst, Håkon; Lillebø, Otto Sevaldson; Skåholt, Asgeir; Vika, Karl Solbue (NIFU-rapport;2022:5, Research report, 2022-01)
   Dette er hovedrapporten fra evalueringen av tiltakene rettet mot videregående opplæring i Utdanningsløftet 2020, som NIFU gjennomfører på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.
  • Evaluering av Utdanningsløftet 2020: Tilleggsnotat basert på registerdata for 2021/2022 

   Høst, Håkon; Lillebø, Otto Sevaldson; Skåholt, Asgeir (NIFU Arbeidsnotat;2023:4, Working paper, 2023-02)
   Dette notatet har undersøkt mulige virkninger av fire av tiltakene i Utdanningsløftet 2020 på deltakelsen i videregående opplæring. Notatet er basert på registerdata om utviklingen i antall elever over 20 år, med og uten ...
  • Evaluering av Utdanningsløftet 2020: Resultater av tiltakene rettet mot mangel på læreplasser 

   Høst, Håkon; Lillebø, Otto Sevaldson; Vika, Karl Solbue (NIFU Arbeidsnotat;2021:9, Working paper, 2021-06)
   Dette er det andre arbeidsnotatet fra NIFUs evaluering av tiltakene i Utdanningsløftet 2020 rettet mot videregående opplæring. Notatet tar primært for seg tiltakene rettet mot læreplasser. Evalueringen gjøres på oppdrag ...
  • Evalueringen av fagfornyelsen yrkesfag, andre syntese 

   Skåholt, Asgeir; Aakernes, Nina; Andresen, Silje; Aspøy, Tove Mogstad; Dahlback, Jorunn; Høst, Håkon; Johannesen, Hedvig Skonhoft; Lillebø, Otto Sevaldson; Lyckander, Rønnaug Haugland; Lysvik, Rebekka Ravn; Nyen, Torgeir; Vagle, Inger (NIFU Innsikt 2023-3, Others, 2023-08)
   I dette syntesenotatet vil vi se på implementeringen av nye læreplaner og ny struktur på vg2 som følge av fagfornyelsen. Vi ser også på analyser av overganger fra vg1 til vg2, overganger fra vg2 til vg3, hvordan fagfornyelsen ...
  • Lærerspesialistutdanningene belyst av fagansvarlige, lærere og skoleledere: Delrapport fra evalueringen av lærerspesialistordningen 

   Lødding, Berit; Pedersen, Cathrine; Bergene, Ann Cecilie; Lillebø, Otto Sevaldson; Vika, Karl Solbue (NIFU-rapport;2021:8, Research report, 2021-03)
   På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet gjennomfører NIFU en evaluering av piloteringen av lærerspesialistordningen. Denne delrapporten er konsentrert om lærerspesialistutdanningen, mens sluttrapporten som vil foreligge mot ...
  • Sluttrapport fra evalueringen av pilotering av lærerspesialistordningen 

   Lødding, Berit; Pedersen, Cathrine; Lillebø, Otto Sevaldson; Bergene, Ann Cecilie; Vika, Karl Solbue (NIFU-rapport;2021:15, Research report, 2021-11)
   Dette er sluttrapporten fra NIFUs evaluering av piloteringen av lærerspesialistordningen, som har vært gjennomført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Delrapporten fra evalueringen som ble offentliggjort i april 2021, ...
  • Spørsmål til Skole-Norge : Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere høsten 2020 

   Vika, Karl Solbue; Wollscheid, Sabine; Lillebø, Otto Sevaldson; Bergene, Ann Cecilie (NIFU-rapport;2021:2, Research report, 2021-01)
   NIFU har en rammeavtale for 2017–2020 med Utdanningsdirektoratet om å gjennomføre halvårlige spørreundersøkelser rettet mot skoler og skoleeiere. Undersøkelsene er kjent som Utdanningsdirektoratets spørringer. Temaene for ...
  • Tett på – nye arbeidsmåter og samspill mellom skole, barnehage og PPT: Delrapport 1 fra et modellutprøvingsprosjekt i tre kommuner 

   Caspersen, Joakim; Hermstad, Ingrid Holmedal; Johansen, Wibeke; Leiulfsrud, Håkon; Lillebø, Otto Sevaldson; Nyhus, Ole Henning; Wendelborg, Christian (Research report, 2023-11)
   Denne rapporten er den første forskningsrapporten i pilotutprøvingsprosjektet PPT Tett på. Tett på ble startet opp med finansiering av midler fra Utdanningsdirektoratet, i en oppfølging av Meld.st. 6 (2019-2020). Her ble ...