• Barnehagetilbudet til barn med særlige behov : Undersøkelse av tilbudet til barn med særlige behov under opplæringspliktig alder 

   Wendelborg, Christian; Caspersen, Joakim; Kittelsaa, Anna M.; Svendsen, Stina; Haugset, Anne Sigrid; Kongsvik, Trond; Reiling, Rune Borgan (Research report, 2015)
   Alle barn under opplæringspliktig alder med særlig behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp. Kommunen har også ansvar for å tilrettelegge barnehagetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne, og ...
  • Delrapport fra evaluering av pilotering av ordning med lærerspesialister: Lokal planlegging, oppstart ved skolene og de første erfaringene fra pilotering av lærerspesialistordningen i norsk og realfag 

   Seland, Idunn; Caspersen, Joakim; Markussen, Eifred; Sandsør, Astrid Marie Jorde (NIFU-rapport;2016:19, Research report, 2016-10)
   På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomfører Utdanningsdirektoratet pilotering av ordning med lærerspesialister i realfag og norsk. Piloteringen strekker seg over to skoleår fra og med høsten 2015 til og med våren ...
  • Drivkrefter i profesjonsutdanningene i sykepleie og medisin 

   Caspersen, Joakim (NIFU rapport;2012-33, Research report, 2012-09-03)
   Denne rapporten har som formål å belyse hvordan ulike drivkrefter har påvirket innholdet og utformingen av grunnutdanningene i sykepleie og medisin, med særlig vekt på profesjonenes interesser, roller og påvirkningsmuligheter. ...
  • Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen 2015-2019 : Delrapport 1 

   Caspersen, Joakim; Federici, Roger Andre; Røsdal, Trude (Research report, 2017)
   I denne rapporten presenteres de første resultatene fra evalueringen av den nasjonale rektorutdanningen i perioden 2015 2019. Formålet med rapporten er å undersøke hvordan rektorutdanningen fungerer sett opp mot de formulerte ...
  • Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen 2015-2019 : Delrapport 2 

   Caspersen, Joakim; Aamodt, Per Olaf; Stensaker, Bjørn; Federici, Roger Andre (NTNU Samfunnsforskning;Rapport 2018 Mangfold og inkludering, Research report, 2018-07)
   Dette er den andre rapporten i evalueringen av den nasjonale rektorutdanningen i perioden 2015-2019. Rapporten følger opp mange av de samme metodene og funnene fra forrige rapport, særlig deltagerundersøkelsen som hvert ...
  • Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen 2015–2019: Sluttrapport 

   Aamodt, Per Olaf; Hybertsen, Ingunn Dahler; Røsdal, Trude; Stensaker, Bjørn; Caspersen, Joakim; Federici, Roger André (Research report, 2019-12)
   Dette er sluttrapport i evalueringen av den nasjonale rektorutdanningen i perioden fra 2015 til 2019. I rapporten følger vi opp mange av de samme resultatene fra de to delrapportene fra 2017 og 2018, særlig deltagerundersøkelsen ...
  • Evaluering av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningene 

   Caspersen, Joakim (NIFU rapport;2011-29, Research report, 2011-06-22)
   På oppdrag fra Universitets- og høgskolerådet har NIFU evaluert overgangen fra praksisveiledningsmidler til samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanninger med ekstern veiledet praksis. Flere gruppers erfaring med ordningen ...
  • Fagskoleutdannede – hvem de er og hvor de går 

   Caspersen, Joakim; Støren, Liv Anne; Waagene, Erica (NIFU rapport;2012-31, Research report, 2012-08-20)
   Fagskolene er et nesten uutforsket felt innenfor norsk utdanningsforskning. Denne rapporten er basert på en kandidatundersøkelse blant fagskolekandidater og skal være et bidrag til å tette litt av kunnskapshullet. ...
  • Kartlegging av FoU i fagmiljø som tilbyr korte profesjonsutdanninger: En kartlegging av ingeniør-, lærer- og helse- og sosialfagene 

   Frølich, Nicoline; Sivertsen, Gunnar; Gunnes, Hebe; Røsdal, Trude; Tellmann, Silje Maria; Olsen, Bjørn Magne; Næss, Terje; Caspersen, Joakim (NIFU-rapport;2016:31, Research report, 2016-11)
   NIFU har på oppdrag for Kunnskapsdepartementet gjennomført en kartlegging av FoU-virksomheten i fagmiljø som tilbyr korte, profesjonsutdanninger i ingeniør-, lærer- og helse- og sosialfagene. I rapporten tegnes nasjonale ...
  • Kjønn og musikk: Kartlegging av kjønnsfordelingen i utdanning og arbeidsliv innenfor musikk 

   Borgen, Jorunn Spord; Arnesen, Clara Åse; Caspersen, Joakim; Gunnes, Hebe; Hovdhaugen, Elisabeth; Næss, Terje (NIFU rapport;2010-49, Research report, 2010-12)
   Hensikten med denne kartleggingen har vært å bidra med “det store bildet” i forhold til debatten om årsaker til en observert kjønnsskjevhet når det gjelder rekruttering, utdanning og arbeidsdeling i arbeidsmarkedet innenfor ...
  • Kompetanse og praksis blant norske lærere: Resultater fra TALIS-undersøkelsen i 2013 

   Caspersen, Joakim; Aamodt, Per Olaf; Vibe, Nils; Carlsten, Tone Cecilie (NIFU rapport;2014-41, Research report, 2014-11)
   Ett resultat i TALIS 2013 gir grunn til bekymring. Norge er ett av de landene der lærerne i svakest grad gir uttrykk for å mestre viktige sider ved undervisningen. I forhold til de andre landene gir for eksempel de norske ...
  • Kompetanseutvikling blant yrkesfaglærere: En undersøkelse basert på OECD Teaching and Learning International Survey (TALIS) 

   Aamodt, Per Olaf; Carlsten, Tone Cecilie; Caspersen, Joakim; Grøgaard, Jens B.; Røsdal, Trude (NIFU-rapport;2016:6, Research report, 2016-03)
   Som bidrag til et kunnskapsgrunnlag for å videreutvikle en strategi for kompetanseutvikling for yrkesfaglærere – Yrkesfaglærerløftet – har Utdanningsdirektoratet på vegne av Kunnskapsdepartementet bedt NIFU om å foreta en ...
  • Koronapandemien i grunnskolen - håndtering og konsekvenser 

   Caspersen, Joakim; Hermstad, Ingrid Holmedahl; Hybertsen, Ingunn Dahler; Lynnebakke, Brit; Vika, Karl Solbue; Smedsrud, Jørgen; Wendelborg, Christian; Federici, Roger André (Rapport;, Research report, 2021-03)
   Den 12. mars 2020 stengte alle landets grunnskoler på grunn av COVID-19 pandemien. I denne rapporten presenteres resultater fra en bred gjennomgang av foreliggende studier knyttet til pandemien og grunnskolenes håndtering, ...
  • Kvalitet i praksis: Oppfatninger om kvalitet blant praksisveiledere 

   Caspersen, Joakim; Kårstein, Asbjørn (NIFU rapport;2013-14, Research report, 2013-03-21)
   På oppdrag fra Helsedirektoratet undersøker denne rapporten hva aktørene i praksisfeltet (praksisveiledere og koordinatorer) anser som viktig for å få til god kvalitet og riktig omfang i praksisstudiene i utvalgte ...
  • Learning outcomes across disciplines and professions: Measurement and interpretation 

   Caspersen, Joakim; Frølich, Nicoline; Karlsen, Hilde; Aamodt, Per Olaf (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Learning outcomes of higher education are a quality tool in a changing higher education landscape but cannot be seen as neutral measures across professions and disciplines. Survey results from graduates and recent graduates ...
  • Managing mergers – governancing institutional integration 

   Frølich, Nicoline; Trondal, Jarle; Caspersen, Joakim; Reymert, Ingvild (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Despite striking similarities, the adoption and implementation of policy shifts regarding higher education governance vary considerably across the globe, suggesting a mixed picture of diversification and isomorphism both ...
  • Praksis i helse- og sosialfagutdanningene: En litteraturgjennomgang 

   Kårstein, Asbjørn; Caspersen, Joakim (NIFU rapport;2014-16, Research report, 2014-05-05)
   Mange studier har vist en rekke utfordringer knyttet til den eksterne, veiledede praksisen i helse- og sosialfagene. I denne rapporten har vi gått gjennom og diskutert både utfordringene, men også pekt på muligheter for ...
  • Praksisutbytte? Kunnskapsoversikt om ungdoms utbytte av praksis i opplæringen 

   Caspersen, Joakim; Wiborg, Øyvind; Lødding, Berit (NIFU rapport;2011-6, Research report, 2011-02-24)
   I dette prosjektet har tre problemstillinger vært retningsgivende for arbeidet. Selv om disse henger sammen, blir de presentert og omtalt hver for seg i det følgende. 1. Hvordan blir begrepene teori og praksis brukt og ...
  • Praktisk øving i tannhelseutdanningene i Norge: En sammenligning av ulike studiemodeller 

   Elken, Mari; Røsdal, Trude; Aanstad, Siri; Caspersen, Joakim (NIFU-rapport;2015-12, Research report, 2015-04)
   Ofte antar man at samme studium, kanskje særlig innenfor profesjonsstudiene, utdanner «like» yrkesutøvere uavhengig av utdanningssted. I denne rapporten gjør vi et dypdykk inn i tannhelsefeltet for å se på hvordan forskjeller ...
  • Reformer i UH-sektoren. Det muliges kunst 

   Frølich, Nicoline; Trondal, Jarle; Caspersen, Joakim; Reymert, Ingvild (Chapter; Peer reviewed, 2019)
   Strukturmeldingen, som ble lagt frem våren 2015, la grunnlaget for en stor fusjonsprosess i norsk høyere utdanning. Meldingen ble lansert med forslag om å redusere antallet institusjoner for høyere utdanning i Norge for å ...