• Barnehagetilbudet til barn med særlige behov : Undersøkelse av tilbudet til barn med særlige behov under opplæringspliktig alder 

   Wendelborg, Christian; Caspersen, Joakim; Kittelsaa, Anna M.; Svendsen, Stina; Haugset, Anne Sigrid; Kongsvik, Trond; Reiling, Rune Borgan (Research report, 2015)
   Alle barn under opplæringspliktig alder med særlig behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp. Kommunen har også ansvar for å tilrettelegge barnehagetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne, og ...
  • Delrapport fra evaluering av pilotering av ordning med lærerspesialister: Lokal planlegging, oppstart ved skolene og de første erfaringene fra pilotering av lærerspesialistordningen i norsk og realfag 

   Seland, Idunn; Caspersen, Joakim; Markussen, Eifred; Sandsør, Astrid Marie Jorde (NIFU-rapport;2016:19, Research report, 2016-10)
   På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomfører Utdanningsdirektoratet pilotering av ordning med lærerspesialister i realfag og norsk. Piloteringen strekker seg over to skoleår fra og med høsten 2015 til og med våren ...
  • Drivkrefter i profesjonsutdanningene i sykepleie og medisin 

   Caspersen, Joakim (NIFU rapport;2012-33, Research report, 2012-09-03)
   Denne rapporten har som formål å belyse hvordan ulike drivkrefter har påvirket innholdet og utformingen av grunnutdanningene i sykepleie og medisin, med særlig vekt på profesjonenes interesser, roller og påvirkningsmuligheter. ...
  • Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen 2015-2019 : Delrapport 1 

   Caspersen, Joakim; Federici, Roger Andre; Røsdal, Trude (Research report, 2017)
   I denne rapporten presenteres de første resultatene fra evalueringen av den nasjonale rektorutdanningen i perioden 2015 2019. Formålet med rapporten er å undersøke hvordan rektorutdanningen fungerer sett opp mot de formulerte ...
  • Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen 2015-2019 : Delrapport 2 

   Caspersen, Joakim; Aamodt, Per Olaf; Stensaker, Bjørn; Federici, Roger Andre (NTNU Samfunnsforskning;Rapport 2018 Mangfold og inkludering, Research report, 2018-07)
   Dette er den andre rapporten i evalueringen av den nasjonale rektorutdanningen i perioden 2015-2019. Rapporten følger opp mange av de samme metodene og funnene fra forrige rapport, særlig deltagerundersøkelsen som hvert ...
  • Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen 2015–2019: Sluttrapport 

   Aamodt, Per Olaf; Hybertsen, Ingunn Dahler; Røsdal, Trude; Stensaker, Bjørn; Caspersen, Joakim; Federici, Roger André (Research report, 2019-12)
   Dette er sluttrapport i evalueringen av den nasjonale rektorutdanningen i perioden fra 2015 til 2019. I rapporten følger vi opp mange av de samme resultatene fra de to delrapportene fra 2017 og 2018, særlig deltagerundersøkelsen ...
  • Evaluering av kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis : Delrapport 1 

   Wendelborg, Christian; Gjerustad, Cay; Andrews, Therese Marie; Caspersen, Joakim; Hammer Smedsrud, Jørgen (Research report, 2022)
   Denne rapporten er den første delrapporten fra evalueringen og omhandler hva Kompetanseløftet er og hvordan arbeidet har foregått fram til nå. Vi identifiserer også noen områder som vi mener det er særlig viktig å være ...
  • Evaluering av kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis : Delrapport 2 

   Wendelborg, Christian; Andrews, Therese Marie; Caspersen, Joakim; Vennerød-Diesen, Frida Felicia; Hammer Smedsrud, Jørgen; Grøgaard, Jens Brandi; Hermstad, Ingrid Holmedahl; Buland, Trond Hallgeir; Bliksvær, Trond (Research report, 2023)
   Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis startet opp i 2021. Det gjorde også evalueringen av kompetanseløftet, og dette er den andre delrapporten fra evalueringen. Delrapporten omhandler særlig det ...
  • Evaluering av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningene 

   Caspersen, Joakim (NIFU rapport;2011-29, Research report, 2011-06-22)
   På oppdrag fra Universitets- og høgskolerådet har NIFU evaluert overgangen fra praksisveiledningsmidler til samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanninger med ekstern veiledet praksis. Flere gruppers erfaring med ordningen ...
  • Fagskoleutdannede – hvem de er og hvor de går 

   Caspersen, Joakim; Støren, Liv Anne; Waagene, Erica (NIFU rapport;2012-31, Research report, 2012-08-20)
   Fagskolene er et nesten uutforsket felt innenfor norsk utdanningsforskning. Denne rapporten er basert på en kandidatundersøkelse blant fagskolekandidater og skal være et bidrag til å tette litt av kunnskapshullet. ...
  • Kartlegging av FoU i fagmiljø som tilbyr korte profesjonsutdanninger: En kartlegging av ingeniør-, lærer- og helse- og sosialfagene 

   Frølich, Nicoline; Sivertsen, Gunnar; Gunnes, Hebe; Røsdal, Trude; Tellmann, Silje Maria; Olsen, Bjørn Magne; Næss, Terje; Caspersen, Joakim (NIFU-rapport;2016:31, Research report, 2016-11)
   NIFU har på oppdrag for Kunnskapsdepartementet gjennomført en kartlegging av FoU-virksomheten i fagmiljø som tilbyr korte, profesjonsutdanninger i ingeniør-, lærer- og helse- og sosialfagene. I rapporten tegnes nasjonale ...
  • Kjønn og musikk: Kartlegging av kjønnsfordelingen i utdanning og arbeidsliv innenfor musikk 

   Borgen, Jorunn Spord; Arnesen, Clara Åse; Caspersen, Joakim; Gunnes, Hebe; Hovdhaugen, Elisabeth; Næss, Terje (NIFU rapport;2010-49, Research report, 2010-12)
   Hensikten med denne kartleggingen har vært å bidra med “det store bildet” i forhold til debatten om årsaker til en observert kjønnsskjevhet når det gjelder rekruttering, utdanning og arbeidsdeling i arbeidsmarkedet innenfor ...
  • Kompetanse og praksis blant norske lærere: Resultater fra TALIS-undersøkelsen i 2013 

   Caspersen, Joakim; Aamodt, Per Olaf; Vibe, Nils; Carlsten, Tone Cecilie (NIFU rapport;2014-41, Research report, 2014-11)
   Ett resultat i TALIS 2013 gir grunn til bekymring. Norge er ett av de landene der lærerne i svakest grad gir uttrykk for å mestre viktige sider ved undervisningen. I forhold til de andre landene gir for eksempel de norske ...
  • Kompetanseutvikling blant yrkesfaglærere: En undersøkelse basert på OECD Teaching and Learning International Survey (TALIS) 

   Aamodt, Per Olaf; Carlsten, Tone Cecilie; Caspersen, Joakim; Grøgaard, Jens B.; Røsdal, Trude (NIFU-rapport;2016:6, Research report, 2016-03)
   Som bidrag til et kunnskapsgrunnlag for å videreutvikle en strategi for kompetanseutvikling for yrkesfaglærere – Yrkesfaglærerløftet – har Utdanningsdirektoratet på vegne av Kunnskapsdepartementet bedt NIFU om å foreta en ...
  • Koronapandemien i grunnskolen - håndtering og konsekvenser 

   Caspersen, Joakim; Hermstad, Ingrid Holmedahl; Hybertsen, Ingunn Dahler; Lynnebakke, Brit; Vika, Karl Solbue; Smedsrud, Jørgen; Wendelborg, Christian; Federici, Roger André (Rapport;, Research report, 2021-03)
   Den 12. mars 2020 stengte alle landets grunnskoler på grunn av COVID-19 pandemien. I denne rapporten presenteres resultater fra en bred gjennomgang av foreliggende studier knyttet til pandemien og grunnskolenes håndtering, ...
  • Kvalitet i praksis: Oppfatninger om kvalitet blant praksisveiledere 

   Caspersen, Joakim; Kårstein, Asbjørn (NIFU rapport;2013-14, Research report, 2013-03-21)
   På oppdrag fra Helsedirektoratet undersøker denne rapporten hva aktørene i praksisfeltet (praksisveiledere og koordinatorer) anser som viktig for å få til god kvalitet og riktig omfang i praksisstudiene i utvalgte ...
  • Learning outcomes across disciplines and professions: Measurement and interpretation 

   Caspersen, Joakim; Frølich, Nicoline; Karlsen, Hilde; Aamodt, Per Olaf (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Learning outcomes of higher education are a quality tool in a changing higher education landscape but cannot be seen as neutral measures across professions and disciplines. Survey results from graduates and recent graduates ...
  • Managing mergers – governancing institutional integration 

   Frølich, Nicoline; Trondal, Jarle; Caspersen, Joakim; Reymert, Ingvild (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Despite striking similarities, the adoption and implementation of policy shifts regarding higher education governance vary considerably across the globe, suggesting a mixed picture of diversification and isomorphism both ...
  • Ny rammeplan i SFO : Evaluering av innføring av ny rammeplan for SFO, delrapport 2 

   Caspersen, Joakim; Hermstad, Ingrid Holmedahl; Ljusberg, Anna-Lena; Pedersen, Cathrine; Vennerød-Diesen, Frida Felicia (Research report, 2023)
   Denne rapporten tar for seg innføringen av rammeplanen for SFO og bygger på kvalitative intervjuer og seminararbeid fra syv ulike caser.
  • Praksis i helse- og sosialfagutdanningene: En litteraturgjennomgang 

   Kårstein, Asbjørn; Caspersen, Joakim (NIFU rapport;2014-16, Research report, 2014-05-05)
   Mange studier har vist en rekke utfordringer knyttet til den eksterne, veiledede praksisen i helse- og sosialfagene. I denne rapporten har vi gått gjennom og diskutert både utfordringene, men også pekt på muligheter for ...