• Arbeidsmarkedssituasjonen et halvt år etter eksamen for kandidater som har deltatt i prøveordning for mastergrader 

   Arnesen, Clara Åse (U-notat;2002-3, Report, 2002)
   NIFU har som en del av "Evalueringen av prøveordning for mastergrader", fått i oppdrag av Norgesnettrådet å undersøke arbeidsmarkedssituasjonen for kandidater som har deltatt i prøveordningen. Kandidatene som ble uteksaminert ...
  • Internasjonale sammenlikninger av høyere utdanning - Nøkkeltall om metodeproblemer 

   Arnesen, Clara Åse (NAVF-notat;1988-6, Report, 1988-04)
   Denne rapporten er et resultat av 3 ukers arbeid ved NAVFs utredningsinstitutt høsten 1987 på prosjektet "Internasjonale sammenlikninger av høyere utdanning". Prosjektet er utført på oppdrag av "Nordisk Teknologiår 1988". ...
  • IT-utdanning: kapasitetsbehov og utbyggingsplaner 

   Arnesen, Clara Åse; Brandt, Ellen; Hovland, Grethe (U-notat;1997-11, Report, 1997)
   Denne rapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Telenor for å belyse behovet for IT-kompetanse. Opprinnelig var ambisjonene at prosjektet skulle presentere og drøfte de prognoser som måtte være laget for dette kompetanseområdet. ...
  • Likelønn og lønnstruktur i kommunesektoren 

   Hoel, Marit; Arnesen, Clara Åse (NAVF-rapport;1991-18, Report, 1991-11)
   Denne rapporten er skrevet på oppdrag for et partssammensatt utvalg av fagorganisasjoner og arbeidsgivere i kommunesektoren. Formålet med rapporten er å kartlegge eksisterende lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, og å ...
  • Overganger fra offentlig til privat sektor blant høgskoleutdannede - Lønnsforskjeller, lønnsnivå og yrkesmuligheter 

   Hoel, Marit; Mastekaasa, Arne; Arnesen, Clara Åse (NAVF-rapport;1990-4, Report, 1990-06)
   I denne rapporten analyserer vi sentrale spørsmål knyttet til arbeidsbetingelser og lønn i offentlig og privat sektor blant fem grupper av høgskoleutdannede: Allmennlærere, førskolelærere, sykepleiere, ingeniører og ...
  • Søkelys på økonomisk-administrativ utdanning - Studiekvalitet, kompetanseutnyttelse og arbeidsmarkedstilpasning 

   Arnesen, Clara Åse; Stensaker, Bjørn (Utredningsinstituttet-rapport;1994-6, Report, 1994-08)
   I løpet av de siste 10-15 årene har det vært sterk ekspansjon i både antall studieplasser og i antall institusjoner som tilbyr økonomisk-administrativ utdanning. Ekspansjonen har vært spesielt sterk innenfor privat sektor ...
  • Tapte årsverk - En analyse av arbeidskraftreserven blant sykepleierne 

   Arnesen, Clara Åse (NAVF-rapport;1992-1, Report, 1992-02)
   Denne rapporten tar for seg framtidig rekruttering av sykepleiere. Gjennom hele 1980-tallet var det mangel på sykepleiere, og mange stiller spørsmål ved om det på 1990-tallet vil finnes nok sykepleiere til å møte de ...
  • Utdanning og arbeidsmarked 1988 - Tendenser og perspektiver 

   Arnesen, Clara Åse (NAVF-melding;1988-1, Report, 1988-09)
   Denne rapporten gir en oversikt over aktuelle tendenser på arbeidsmarkedet for personer med høyere utdanning og perspektiver for utviklingen framover. Utredningsinstituttet planlegger å utgi en slik rapport hvert år, og ...
  • Utdanning og arbeidsmarked 1992 

   Arnesen, Clara Åse; Egge, Marit (Utdanning og arbeidsmarked;1992, Report, 1992-09)
   Utdanning og kompetanseheving er helt sentralt for å kunne løse mange av de problemene vårt samfunn står overfor. Rapportserien "Utdanning og arbeidsmarked" fra NAVFs utredningsinstitutt utgis årlig og har som formål å gi ...
  • Yrkeskarriere og mobilitet blant sosionomer og barnevernpedagoger 

   Arnesen, Clara Åse; Baekken, Jane (NAVF-rapport;1993-10, Report, 1993-09)
   Denne rapporten tar opp ulike sider ved sosionomer og barnevernpedagogers yrkes- og kompetanseløp. Rapporten tar blant annet opp gruppenes deltakelse på arbeidsmarkedet og hva slags typer jobber de går inn i de første årene ...