Now showing items 145-164 of 432

  • I påvente av et mulig teknologiråd - Om teknologiråd i utlandet og nasjonale rådgivende organer innen forskning og teknologi 

   Søgnen, Randi; Sjønnesen, Elin (U-notat;1997-3, Working paper, 1997-04)
   NIFU fikk i mars i år i oppdrag av Nærings- og handelsdepartementet å gi en oversikt over nasjonale rådgivende organer innen forskning og teknologi samt et utvalg teknologiråd i utlandet. I notatet som foreligger har vi ...
  • Ideal og realitet i norsk forskningspolitikk - En studie av Hovedkomitéen for norsk forskning 

   Steine, Arild Oma (NAVF-melding;1976-1, Report, 1976-01)
   Denne meldingen er en studie av Hovedkomiteens bidrag til utformingen av norsk forskningspolitikk i perioden 1965-74. Den drøfter også noen av de problemer komiteen har stått overfor i dette arbeidet.
  • IE-finansierte doktorgradsstipendiater 1997-2002 

   Olsen, Terje Bruen (U-notat;2002-7, Working paper, 2002-09)
   I det følgende vil vi se nærmere på de doktorgradsstipendiater som er finansiert av området for Industri og energi (IE) i Norges forskningsråd. Hva er omfanget av !Es bidrag til norsk forskerrekruttering gjennom ...
  • Innsamling av yrkes- og næringsopplysninger m.v. til akademikerregisteret 

   Olsen, Singulf (NAVF-notat;1969:3, Others, 1969)
   Som et ledd i arbeidet med etablering og ajourføring av Akademikerregisteret tar dette notatet sikte på å behandle mulighetene for løpende registrering av akademikernes yrke, stilling, næring og arbeidssted. Notatet tar ...
  • Innsatsområdene som forskningspolitisk virkemiddel 

   Brofoss, Karl Erik (NAVF-rapport;1993-4, Report, 1993-04)
   St.meld. nr. 60 (1984-85) lanserte regjeringen innsatsområdene som et forskningspolitisk virkemiddel. Gjennom disse ønsket regjeringen å få til en konsentrasjon av forskningsinnsatsen rundt brede tverrgående temaer av stor ...
  • Inntektssituasjonen for forskningsinstituttene innen miljø og utvikling - En beskrivelse med hovedvekt på grunnfinansieringen 

   Wiig, Ole (U-notat;1995-2-1, Working paper, 1995-02)
   Dette notatet er en oppfølging av hurtigutredningen Utredningsinstituttet lagde som underlag for Om statlig finansiering av forskningsinstitutter. Rapport nr. 1 fra prosjekt om instituttpolitikk i Norges forskningsråd, og ...
  • Instituttenes inntektssituasjon med hovedvekt på grunnfinansieringen 

   Wiig, Ole (U-notat;1993-3, Working paper, 1994-02-10)
   Denne hurtigutredningen er gjennomført av Utredningsinstituttet for forskning og høyere utdanning høsten 1993 på oppdrag for Norges forskningsråd. Bakgrunnen for oppdraget er at Norges forskningsråd er tillagt et ansvar ...
  • Instituttsektoren - Katalog over forskningsenhetene 

   Unknown author (NAVF-rapport;1991-17, Report, 1991-12)
   I forbindelse med FoU-statistikken har NAVFs utredningsinstitutt bygget opp et register over institutter og institusjoner som utfører forskning og utviklingsarbeid (FoU), utenfor universiteter og høyskoler på den ene siden ...
  • Instituttsektoren - Katalog over forskningsenhetene 

   Unknown author (Utredningsinstituttet-rapport;1995-9, Report, 1995-12)
   Utredningsinstituttet for forskning og høyere utdanning har på oppdrag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet samlet inn opplysninger og ajourført sin katalog med opplysninger om forskningsenhetene i ...
  • Instituttsektoren - Katalog over forskningsenhetene 

   Unknown author (NAVF-melding;1989-1, Report, 1989-01)
   NAVFs utredningsinstitutt har, etter oppdrag fra Kultur- og vitenskapsdepartementet og Forskningspolitisk råd, revidert og ajourført Katalog over forskningsenhetene i instituttsektoren fra 1985 (melding 1985:7). Instituttsektoren ...
  • Instituttsektoren - Katalog over forskningsenhetene 

   Bjørnstad, Jan Henrik; Selmer, Elisabeth (NAVF-melding;1985-7, Report, 1985-12)
   NAVF's utredningsinstitutt har under arbeid et utredningsprogram om instituttsektoren, dvs. forskningsenheter utenom universiteter, høyskoler og næringslivets laboratorier. Programmet utføres på oppdrag av Kultur- og ...
  • Instituttsektoren - Katalog over forskningsenhetene 

   Unknown author (Utredningsinstituttet-rapport;1993-15, Report, 1993-12)
   I forbindelse med FoU-statistikken har Utredningsinstituttet for forskning og høyere utdanning bygget opp et register over institutter og institusjoner som utfører forskning og utviklingsarbeid (FoU), utenfor universiteter ...
  • Instituttsektoren - mangfold og utvikling - En studie med særlig vekt på perioden 1983-91 

   Mathisen, Werner Christie; Wiig, Ole (Utredningsinstituttet-rapport;1994-5, Report, 1994-07)
   Rapporten omhandler den delen av det norske FoU-systemet som kalles instituttsektoren. Siktemålet er for det første å belyse instituttsektorens rolle både forskningspolitisk og kvantitativt. For det andre gis en beskrivelse ...
  • Instituttsektorens finansiering: mellom marked og byråkrati 

   Bjørnstad, Jan Henrik (NAVF-melding;1986-3, Report, 1986-04)
   NAVF's utredningsinstitutt startet i september 1983 et utredningsprogram om instituttsektoren. Hovedhensikten med programmet har vært å skaffe til veie data og frambringe analyser som samlet vil gi et oversiktlig bilde av ...
  • Instituttstørrelse, administrativ belastning og kostnader ved universitetene 

   Kyvik, Svein; Olsen, Terje Bruen (NAVF-melding;1986-2, Report, 1986-02)
   NAVF's utredningsinstitutt har under arbeid et prosjekt om forskning ved universitetene. Prosjektet tar sikte på å belyse en rekke sider ved universitetet som forskningsinstitusjon med vekt på personalets situasjon, bl.a. ...
  • Interim evaluation report: The NUFU-cooperation between Palestinian institutions and Norwegian institutions 

   Godø, Helge (U-notat;2000-9, Report, 2000)
   In this interim evaluation report, the focus is set on five programs in the NUFU-cooperation between Palestine and Norwegian universities. This is an interim report because it is only based on data collected and analyzed ...
  • Internasjonal kontakt blant universitetsforskere 

   Bie, Karen Nossum (NAVF-melding;1985-6, Report, 1985-12)
   I den foreliggende rapporten analyseres bl.a. det faste vitenskapelige personalets internasjonale kontakter, betydningen av lengre faglige utenlandsopphold, det geografisk kontaktmønsteret og forholdet mellom internasjonal ...
  • Internasjonal publisering i norsk bioteknologi og materialforskning 1982-91 

   Sivertsen, Gunnar (U-notat;1993-18, Working paper, 1993-04-05)
   Ovennevnte er en korttidsutredning som NAVFs utredningsinstitutt har foretatt for Departementet. Et utkast til rapport fra undersøkelsen ble oversendt departementet 25.januar 1993 (vedlegg 2 her). Utkastet til rapporten ...
  • Internasjonal publisering i norsk havbruksforskning 1982-91 

   Sivertsen, Gunnar (U-notat;1992-6, Working paper, 1992-05-22)
   På oppdrag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Forskningsavdelingen, har vi gjort en bibliometrisk undersøkelse av artiklene i fem sentrale internasjonale tidsskrifter gjennom en periode på ti år: 1982-1991. ...
  • Internasjonale sammenligninger av FoU-data. 

   Olsen, Terje Bruen (U-notat;1995-8, Working paper, 1995-06-15)
   Foreløpig tabellgrunnlag for rapport. Oppdrag fra NOE og KUF.