Now showing items 30-49 of 432

  • Arbeidsmiljøforskning 

   Rausdal, Ivar (NAVF-melding;1974-6, Report, 1974-10)
   Den foreliggende katalog gir en oversikt over forskning og utredningsvirksomhet som spesielt belyser spørsmål i tilknytning til miljøet på arbeidsplassene. Oversikten er basert på en spørreskjemaundersøkelse blant ...
  • Arbeidsmuligheter for filologer - Noen regneeksempler over framtidig behov og tilgang 

   Kobberstad, Tor; Edvardsen, Rolf; Ivås, Anne Marie (NAVF-melding;1976-5, Report, 1976-04)
   NAVF's utredningsinstitutt har i de seneste år arbeidet med behovsanalyser for kandidater med universitet- og høgskoleutdanning, bl.a. for jurister, kandidater med samfunnsvitenskapelig utdanning og filologer. I denne ...
  • Arbeidsmuligheter for kandidater med juridisk og samfunnsvitenskapelig utdanning. Sammenfatning og konklusjoner 

   Kobberstad, Tor (NAVF-melding;1975-2, Report, 1975-02)
   NAVF's utredningsinstitutt har i de seneste år arbeidet med behovsanalyser for jurister og kandidater med samfunnsvitenskapelig utdanning for tidsrommet fram til 1985. Ifølge våre analyser vil det i de kommende 5-10 år bli ...
  • Arbeidsmuligheter for kandidater med samfunnsvitenskapelig utdanning. Del 1 

   Ivås, Anne Marie; Melby, Kari (NAVF-melding;1974-3, Report, 1974-06)
   Denne meldingen presenterer en analyse av behovet for psykologer i tidsrommet fram til 1985. Meldingen er den første i en serie på tre som omhandler arbeidsmulighetene for kandidater med samfunnsvitenskapelig utdanning. ...
  • Arbeidsmuligheter for kandidater med samfunnsvitenskapelig utdanning. Del 2 

   Edvardsen, Rolf (NAVF-melding;1974-4, Report, 1974-08)
   Denne meldingen presenterer en analyse av behovet for jurister, sosialøkonomer og siviløkonomer i tidsrommet fram til 1985. Meldingen er den andre i en serie på tre som omhandler arbeidsmulighetene for kandidater med ...
  • Arbeidsmuligheter for kandidater med samfunnsvitenskapelig utdanning. Del 3 

   Edvardsen, Rolf; Ivås, Anne Marie (NAVF-melding;1974-7, Report, 1974-12)
   Denne meldingen presenterer en analyse av behovet for sosiologer, statsvitere og fagpedagoger i tidsrommet fram til 1985. Meldingen er den siste i en serie på tre som omhandler arbeidsmulighetene for kandidater med juridisk ...
  • Arbeidsoppgaver og arbeidstid ved universitetene 

   Kyvik, Svein (NAVF-melding;1983-3, Report, 1983-05)
   Denne undersøkelsen gir en oversikt over hvordan det vitenskapelige personalet ved universitetene fordelte sin arbeidstid på ulike typer arbeidsoppgaver i 1981. Opplysningene har vært hentet inn ved hjelp av spørreskjema ...
  • Arbeidssituasjonen for det vitenskapelige personalet vet Universitetet i Oslo 

   Sandbo, Stein (NAVF-melding;1973-3, Report, 1973-08)
   I denne melding gjengis hovedresultatene av en undersøkelse som søker å belyse hvordan det vitenskapelige personalet ved Universitetet i Oslo anvender arbeidstiden på ulike oppgaver. Høsten 1971 ble et spørreskjema sendt ...
  • Artikler i Social Sciences Citation Index 1981-92 - fra Fridtjof Nansens Institutt, Institutt for fredsforskning og Norsk utenrikspolitisk institutt 

   Olsen, Terje Bruen; Sivertsen, Gunnar (U-notat;1994-1, Report, 1994)
   I denne rapporten gis en oversikt over tidsskriftsartikler fra de tre ovennevnte institusjoner som er publisert 1981-92 og registrert i SSCI.
  • Avviste søkere i høyere utdanning - noen hovedresultater 

   Egge, Marit (U-notat;1991-2, Working paper, 1991-04)
   Dette notatet omhandler hovedfunnene fra første del av prosjektet "Avviste søkere". Prosjektet som helhet omfatter to spørreskjemaundersøkelser, én til søkere av høyere utdanning og én til søkere av videregående utdanning. ...
  • Avviste søkere i videregående skole - noen hovedresultater 

   Egge, Marit (U-notat;1991-3, Working paper, 1991-06)
   Dette notatet omhandler hovedfunnene fra andre del av prosjektet "Avviste søkere". Prosjektet som helhet omfatter to spørreskjemaundersøkelser, en til søkere i videregående skole, og en til søkere av høyere utdanning. ...
  • Begynnerstudenten 

   Berg, Lisbet (NAVF-rapport;1992-8, Report, 1992-10)
   Hvordan er det å være fersk student på Blindern? Universitetet i Oslo er stort, og i begynnelsen temmelig uoversiktelig. I 1991 var mer enn 30 000 studenter tilknyttet Universitetet i Oslo. Dette er nesten dobbelt så mange ...
  • Behovet for tannleger fram til 1985. Noen regneeksempler 

   Seip, Ellen Bonnevie (NAVF-melding;1968-5, Report, 1968-03)
   Denne melding gir endel alternative regneeksempler for tannlegebehovet fram til 1985 under ulike forutsetninger med hensyn til etterspørselen etter tannlegebehandling fra ulike pasientgrupper. Disse regneeksempler over ...
  • Belastning eller berikelse? - Yrkesaktivitet, omsorgsansvar og studenttillitsverv blant universitetsstudenter 

   Aamodt, Per Olaf (NAVF-notat;1986-8, Report, 1986-09)
   I denne andre delrapporten fra prosjektet "Studentenes tidsbruk og studieforhold" tar vi opp inntektsgivende arbeid, omsorgsansvar og studenttillitsverv blant studentene.Rapporten bygger på en spørreskjemaundersøkelse ...
  • Beregnet etterspørsel etter utdannet arbeidskraft i 1990 

   Eriksen, Knut (NAVF-melding;1978-4, Report, 1978-11)
   På oppdrag av Kommunaldepartementet/Arbeidsdirektoratet har det ved NAVF's utredningsinstitutt siden 1975 vært arbeidet med et prosjekt under hovedtittelen "Analyser og prognoser vedrørende etterspørselen etter ulike typer ...
  • Beregning av FoU-utgifter ved universitetssykehusene - Regionsykehustilskuddet 

   Sundnes, Susanne Lehmann (U-notat;2000-11, Working paper, 2000-10-02)
   Innenfor det medisinske fagområdet utgjør forskningen ved universitetssykehusene en betydelig ressurs. Denne FoU-virksomheten utføres både av personale ansatt i vitenskapelige stillinger ved tilhørende universitet samt av ...
  • Bibliometric analysis of publications from NINA in Science Citation Index 1989-92 

   Sivertsen, Gunnar (U-notat;1993-19, Working paper, 1993-09-06)
   This small bibliometric study is connected to a current evaluation of the Norwegian Institute for Nature Research (NINA). Its aim is to aid the evaluation by giving a systematic overview of information available about 135 ...
  • Biologisk forskning i Norge - En analyse med spesiell vekt på grunnforskningens ressurser, organisasjon og innhold 

   Engelskjøn, Torstein (NAVF-melding;1972-2, Report, 1972-04)
   Denne analysen av biologisk forskning i Norge legger hovedvekten på grunnforskningsområdet. Opplysninger om økonomiske ressurser og personale, forskningsoppgaver, forskernes oppfatninger om arbeidsforhold m.v. er inkludert ...
  • Bioteknologisk FoU i Norge i 1993 

   Knain, Erik (U-notat;1995-12, Working paper, 1995-08-28)
   Denne oversikten over bioteknologisk FoU i Norge er laget på oppdrag fra Norges Forskningsråd, Området for Bioproduksjon og foredling. Bakgrunnen er at Det Rådgivende utvalg for bioteknologi (oppnevnt av Norges forskningsråd ...
  • Bistand i forbindelse med forskningsmeldingen 

   Maus, Kirsten Wille; Olsen, Terje Bruen (U-notat;1993-15, Working paper, 1993-03-04)
   Her kommer våre merknader til - og oppdatering av - tallmaterialet i kap. 2 i forskningsmeldingen. De FoU-statistiske tall er på det nåværende tidspunkt tilnærmet• endelige, men det pågår fremdeles noe kontrollarbeid for ...