• Kvalitetssikring ved Universitetet i Oslo 

   Stensaker, Bjørn; Karlsen, Rita (U-notat;1996-2, Working paper, 1996)
   NIFU fikk i desember 1995 i oppdrag av Universitetet i Oslo å utarbeide et notat over sentrale modeller og erfaringer med evaluering og kvalitetssikring på universiteter og høyskoler i andre land. Bakgrunnen for oppdraget ...
  • Kvinners yrkesvalg - Den teknisk industrielle sektor - offentlig eller privat 

   Baekken, Jane (U-notat;1993-22, Report, 1993)
   Forprosjektrapporten "Kvinners yrkesvalg - den teknisk, industrielle sektor - offentlig eller privat" er utarbeidet på oppdrag av Norges Forskningsråd, avdeling NTNF. Hensikten med rapporten har vært todelt. På den ene ...
  • Likelønn og lønnstruktur i kommunesektoren 

   Hoel, Marit; Arnesen, Clara Åse (NAVF-rapport;1991-18, Report, 1991-11)
   Denne rapporten er skrevet på oppdrag for et partssammensatt utvalg av fagorganisasjoner og arbeidsgivere i kommunesektoren. Formålet med rapporten er å kartlegge eksisterende lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, og å ...
  • Likestilling på universitetet - En undersøkelse av kvinnelige og mannlige forskere 

   Kyvik, Svein; Teigen, Mari (Utredningsinstituttet-rapport;1994-1, Report, 1994-04)
   Denne rapporten er i hovedsak basert på en spørreskjemaundersøkelse blant fast vitenskapelig personale ved våre fire universiteter. Undersøkelsen ble foretatt våren 1992 og tar sikte på å belyse en rekke forhold knyttet ...
  • Likestillingstiltak ved universitetene - En gjennomgang av stortingsmeldinger, årsmeldinger og handlingsplaner fra forskningsrådene med vekt på NAVF 

   Pedersen, Kjersti Røsvik (U-notat;1997-15, Working paper, 1997)
   Offentlige myndigheter har lenge vært bekymret for den lave kvinneandelen ved universitetene. I den siste tiden er det især rekruttering av studenter til de mannsdominerte fagområder/disipliner og rekruttering av kvinner ...
  • Lærlingeklausuler: et virkemiddel for flere læreplasser? 

   Aamodt, Per Olaf; Vibe, Nils (U-notat;1996-8, Report, 1996-11-11)
   Hovedproblemstillingene for prosjektet har vært: - å se på i hvilken grad lærlingeklausul ved offentlige oppdrag vil være motiverende for at bedriften skal ønske å ta inn lærlinger - vurdere hvilke konkurransevridende ...
  • Lønnsutvikling og etterspørsel etter ulike typer arbeidskraft 

   Eriksen, Knut; Kjølberg, Torgrim (NAVF-melding;1981-5, Report, 1981-06)
   Denne rapporten er resultatet av et arbeid som er ett av flere prosjekter under hovedtittelen "Analyser og prognoser vedrørende etterspørselen etter ulike typer arbeidskraft". Prosjektet har hovedsakelig vært metodeorientert, ...
  • Measuring Health R&D - Country: Norway 

   Sundnes, Susanne Lehmann (U-notat;2000-7, Working paper, 2000)
   A starting point for a brief description of the Norwegian health science and innovation system (HSIS) may be the R&D expenditure in medicine and health, based on the R&D statistics for the latest available year (1997), see ...
  • Mellom akademia og marked - Styring av forskning i instituttsektoren 

   Mathisen, Werner Christie (NAVF-melding;1989-2, Report, 1989-03)
   Rapporten handler om styring av forskning i den norske instituttsektoren. Den begynner med å gjengi toneangivende synspunkter fra norsk forskningspolitisk debatt på 80-tallet. Hvordan tenker man seg at instituttforskningens ...
  • Mellom næringsliv og grunnforskning 

   Bjørnstad, Jan Henrik; Tvede, Olaf (NAVF-melding;1985-5, Report, 1985-10)
   NAVF's utredningsinstitutt har under arbeid et utredningsprogram om instituttsektoren, dvs. forskningsenheter utenom universiteter, høyskoler og næringslivets laboratorier. Det skal skaffe til veie data og frambringe ...
  • Miljøforskning mellom vitenskap og politikk - En studie av forskningspolitikken omkring andre fase av storprosjektet "Sur nedbørs virkning på skog og fisk" (SNSF), 1976-1980 

   Roll-Hansen, Nils; Hestmark, Geir (NAVF-melding;1990-2, Report, 1990-02)
   Med denne studien av annen fase i prosjektet "Sur nedbØrs virkning på skog og fisk" (SNSF) følger NAVFs utredningsinstitutt opp sitt arbeid med storprosjekter i norsk forskning. Tidligere er bl.a. publisert en studie av ...
  • Mobilitetsmønstre blant norske forskere 

   Kyvik, Svein; Tvede, Olaf (Utredningsinstituttet-rapport;1994-14, Report, 1994-12)
   Mange hevder at mobiliteten i det norske forskningssystemet er for lov. Det er for liten utveksling av personale internt mellom de høyere utdanningsinstitusjonene, mellom universiteter og høyskoler på den ene siden og de ...
  • Mobilkommunikasjon, smalbåndsrevolusjonen og telegrafiens renessanse - Fremveksten av en ny type sivilt samfunn 

   Godø, Helge (U-notat;2001-2, Working paper, 2001)
   I løpet av de fire-fem siste årene har mobilkommunikasjon for alvor gjort sitt inntog i Norge og andre rike land. Det er de unge, i økende grad kvinner, som bærer frem og preger denne videreutviklingen av IKT (informasjons- ...
  • Motivasjon, studium, yrke 

   Eriksen, Knut (NAVF-melding;1982-4, Report, 1982-09)
   NAVF's utredningsinstitutt presenterer her resultatet av en undersøkelse av motivasjonen for studievalg og yrkesplaner blant personer som har begynt på et universitetsstudium. Undersøkelsen tar også opp ulike informasjonskilders ...
  • Nasjonal evaluering av høyere utdanning: Bakgrunn, effekter og fremtidig organisering 

   Karlsen, Rita; Stensaker, Bjørn (U-notat;1996-3, Working paper, 1996)
   Dette notatet tar sikte på å gi en foreløpig oversikt over pilotprosjektet "Nasjonal evaluering av høyere utdanning" som avsluttes i løpet av 1996. Notatet er delt i tre: Første del omhandler prosjektets målsetting, prosess ...
  • Nasjonal evaluering av økonomisk-administrativ utdanning - Premisser og prosess 

   Jordell, Karl Øyvind (NAVF-rapport;1992-3, Report, 1992-02)
   Ifølge St.meld. nr. 40 (1990-91) "Fra visjon til virke. Om høyere utdanning" skal det iverksettes nasjonale evalueringer av høyere utdanning. Økonomisk- administrativ utdanning er utpekt som det fagområdet som først skal ...
  • Noen forskningspolitiske spørsmål i norsk medisin - Rapport fra en seminarserie 

   Olsen, Terje Bruen; Skoie, Hans (NAVF-rapport;1991-19, Report, 1991-12)
   Denne rapporten omfatter i hovedsak innlegg holdt ved en seminarserie om forskningspolitiske spørsmål i norsk medisin som NAVFs utredningsinstitutt arrangerte i 1990 og 1991. Det er også gitt referater fra debattene. I ...
  • Nord-Amerikas rolle innen norsk forskning og forskerutdanning - En pilotstudie 

   Søgnen, Randi; Slipersæter, Stig (U-notat;1998-5, Working paper, 1998)
   Arbeidet som foreligger er en foreløpig studie - en såkalt pilotstudie ~ om det personbaserte samarbeidet innen forskning og forskerutdanning mellom Norge og Nord-Amerika. Formålet med prosjektet har vært å vise hva ...
  • Norden og samfunnsforskningen - En kort oversikt med vekt på forskningspolitisk utvikling i etterkrigstiden 

   Skoie, Hans (NAVF-rapport;1990-3, Report, 1990-05)
   I dette oversiktsarbeidet er det særlig lagt vekt på å få fram en del hovedtrekk ved den samfunnsvitenskapelige forsknings- innsats i de nordiske land mht. ressurser, organisasjon og politikk. Arbeidet må sees som et høyst ...
  • Norden som forskningsregion 

   Maus, Kirsten Wille; Sivertsen, Gunnar (U-notat;2000-3, Working paper, 2000-07)
   Del I: Norden som forskningregion- hva forteller indikatorene? Del Il: Statistisk oversikt over FoU-innsats - utgifter og personale, vitenskapelig publisering og patentsøknader