• Agencies for international cooperation in higher education; a brief comparative analysis 

   Allinson, Rebecca; Melin, Göran; Vabø, Agnete; Wiers-Jenssen, Jannecke (NIFU Working Paper;2011:14, Working paper, 2011)
   The objective of this part of the evaluation was to review alternative modes of steering organisations such as SIU. There are a number of approaches taken to delivering these types of services ranging from government ...
  • Anvendelse av høyere utdanning fra utlandet i det norske arbeidsmarkedet 

   Wiers-Jenssen, Jannecke (NIFU skriftserie;2003-33, Research report, 2003-12)
   Denne publikasjonen presenterer et sett kommenterte tabeller utarbeidet på bakgrunn av NIFUs kandidatundersøkelse 2002. Tema er godkjenning, og anvendelse, av utdanning fra utlandet i det norske arbeidsmarkedet. Arbeidet ...
  • Arbeidsmarkedssituasjon og tilfredshet med utdanningen blant ulike grupper av nyutdannede 

   Arnesen, Clara Åse; Støren, Liv Anne; Wiers-Jenssen, Jannecke (NIFU rapport;2012-39, Research report, 2012-10)
   Denne rapporten presenterer hovedresultater fra Kandidatundersøkelsen 2011. Undersøkelsen omfatter kandidater som fullførte studiene våren 2011, og er gjennomført om lag et halvt år etter at de fullførte utdanningen. ...
  • Borte bra, men hjemme best? Færre norske studenter i utlandet 

   Wiers-Jenssen, Jannecke; Frølich, Nicoline; Aamodt, Per Olaf; Hovdhaugen, Elisabeth (NIFU STEP-rapport;2008-21, Research report, 2008-06)
   Rapporten ser på endringen i antall norske studenter i utlandet de senere år, og søker å identifisere mulige årsaker til utviklingen. Årsaksforholdene er sammensatte, og den relative betydningen av ulike forhold er vanskelig ...
  • Different approaches to fees for international students 

   Vabø, Agnete; Wiers-Jenssen, Jannecke (Journal article, 2015)
   All Nordic countries offer free higher education to their citizens. Traditionally, international students have also been able to study for free in this region but in 2006 Denmark introduced tuition fees for international ...
  • Etablering av kandidatundersøkelse blant PhD-utdannede. Opplegg for overvåkning av PhD-kandidatenes arbeidsmarkedstilpasning og karriereutvikling 

   Kyvik, Svein; Sarpebakken, Bo; Wiers-Jenssen, Jannecke (NIFU-arbeidsnotat;2013:2, Working Paper, 2013-01-15)
   Forskerforbundet har gitt NIFU i oppdrag å utarbeide et forslag til og et opplegg for regelmessige spørreundersøkelser blant PhD-utdannede for å kartlegge arbeidsmarkedstilpasning og karrierer. I dette arbeidsnotatet ...
  • Får nyutdannede med høyere grad arbeid i samsvar med sitt utdanningsnivå? Utviklingstrekk 1995–2013 

   Støren, Liv Anne; Næss, Terje; Reiling, Rune Borgan; Wiers-Jenssen, Jannecke (NIFU-rapport;53-2014, Research report, 2014-12)
   Det har en tid pågått en debatt om hvorvidt det utdannes for mange med høyere utdanning i Norge, og om det har gått inflasjon i mastergrader. I tilknytning til denne debatten hevdes det også at mastere har «feil» utdanning, ...
  • Grunnlag for nasjonal studentundersøkelse 

   Wiers-Jenssen, Jannecke; Aamodt, Per Olaf (NIFU-arbeidsnotat;2012:8, Working paper, 2012-10)
   Dette arbeidsnotatet drøfter muligheter og utfordringer når det gjelder å etablere en nasjonal studentundersøkelse som gjennomføres på regelmessig basis. En slik undersøkelse kan brukes til å dekke flere formål. For å ...
  • Higher Education in the Nordic Countries: Evaluation of the Nordic agreement on admission to higher education 

   Elken, Mari; Hovdhaugen, Elisabeth; Wiers-Jenssen, Jannecke (TemaNord;2015:526, Research report, 2015)
   The Nordic agreement on admission to higher education was signed in 1996 and it clarified the rights of Nordic students to admission in the Nordic countries. The agreement introduced the principle that applicants from other ...
  • Internasjonalisering av norsk høyere utdanning. Noen utviklingstrekk 

   Kyvik, Svein; Wiers-Jenssen, Jannecke (NIFU arbeidsnotat;2014:2, Working Paper, 2014-02-07)
   I dette arbeidsnotatet belyser vi noen utviklingstrekk i internasjonaliseringen av norsk høyere utdanning. Det bygger på en stor spørreundersøkelse til faglig ansatte ved universiteter og høgskoler som NIFU foretok i 2013 ...
  • Kandidatundersøkelsen. Design, utviklingsmuligheter og internasjonale perspektiver 

   Wiers-Jenssen, Jannecke; Arnesen, Clara Åse; Støren, Liv Anne (NIFU-arbeidsnotat;2012:7, Working paper, 2012-11)
   Notatet inneholder en grundig framstilling av hva Kandidatundersøkelsen er, hvordan den gjennomføres og hvilke utdanningsgrupper og temaområder som dekkes. Denne type informasjon er relevant for høyere utdannede som får ...
  • Kandidatundersøkelsen 2011. Første resultater 

   Wiers-Jenssen, Jannecke (NIFU-arbeidsnotat;2012:5, Working paper, 2012-05-30)
   Dette arbeidsnotatet er en første rapportering fra Kandidatundersøkelsen 2011. Det inneholder noen utvalgte hovedtall, som bakgrunn for presentasjonen som holdes på NIFUs årskonferanse 1. juni 2012. Det er lagt vekt på ...
  • Kandidatundersøkelsen 2013: Mastergradsutdannedes arbeidsmarkedssituasjon og vurdering av utdanningen et halvt år etter fullført utdanning 

   Wiers-Jenssen, Jannecke; Støren, Liv Anne; Arnesen, Clara Åse (NIFU rapport;2014-17, Research report, 2014-05)
   Denne rapporten presenterer hovedresultater fra Kandidatundersøkelsen 2013. Dette er en spørreundersøkelse som er gjennomført blant personer som har tatt mastergrad, om lag et halvt år etter at de har fullført utdanningen ...
  • Kandidatundersøkelsen 2015: I hvor stor grad er nyutdannede mastere berørt av nedgangskonjunkturen? 

   Støren, Liv Anne; Salvanes, Kari Vea; Reymert, Ingvild; Arnesen, Clara Åse; Wiers-Jenssen, Jannecke (NIFU-rapport;2016:17, Research report, 2016-06)
   Denne rapporten presenterer hovedresultater fra Kandidatundersøkelsen 2015. Dette er en spørreundersøkelse som er gjennomført blant personer som har tatt mastergrad, om lag et halvt år etter at de fullførte sin utdanning. ...
  • Kvalitet og samspill i universitets- og høgskolesektoren 

   Frølich, Nicoline; Gulbrandsen, Magnus; Vabø, Agnete; Wiers-Jenssen, Jannecke; Aamodt, Per Olaf (NIFU-rapport;2016:2, Research report, 2016-04)
   Denne rapporten oppsummerer hovedfunn fra prosjektet «Kvalitet og samspill – universitets- og høgskolesektoren og samfunnet », og peker på implikasjoner for politikk og praksis. Prosjektets formål var å: 1. Forbedre ...
  • Kvalitetskriterier i høyere utdanning: Bakgrunnsnotat for etablering av en norsk informasjonsportal 

   Aamodt, Per Olaf; Wiers-Jenssen, Jannecke; Stensaker, Bjørn (NIFU rapport;2012-12, Research report, 2012-03)
   Denne rapporten har til formål å styrke kunnskapsgrunnlaget for å etablere en kvalitets- eller informasjonsportal om høyere utdanning i Norge. I dette inngår en drøfting av kvalitetsbegrepet og hvordan dette operasjonaliseres, ...
  • Norsk deltakelse i ERASMUS-programmet: Perspektiver fra norske læresteder 

   Wiers-Jenssen, Jannecke; Smeby, Jens-Christian (NIFU Skriftserie;2001-11, Research report, 2001-05)
   Denne rapporten omhandler norsk deltakelse i ERASMUS-samarbeidet, og er utført på oppdrag av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Rapportens første del sammenfatter en del foreliggende dokumentasjon om ERASMUS ...
  • Norske gradsstudenter i utlandet : Hvorfor reiser de ut, og hvor søker de informasjon? 

   Hovdhaugen, Elisabeth; Wiers-Jenssen, Jannecke (NIFU Arbeidsnotat;2017:1, Working paper, 2017-02)
   På oppdrag fra Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) har NIFU gjennomført en elektronisk spørreundersøkelse blant norske studenter i utlandet høsten 2016. Hovedformålet med for undersøkelsen var å skaffe til ...
  • Norske medisinstudenter i utlandet 

   Wiers-Jenssen, Jannecke (NIFU-rapport;12-2000, Research report, 2000-08)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra en undersøkelse blant norske medisinstudenter ved utenlandske læresteder. Dataene er hovedsakelig kvantitative, men det er også supplert med noen kvalitative intervjuer. Prosjektet ...
  • Norwegian participation in the ERASMUS Programme 

   Wiers-Jenssen, Jannecke; Smeby, Jens-Christian (NIFU skriftserie;2001-21, Research report, 2001-10)
   This report is concerned with Norwegian participation in the ERASMUS programme and has been commissioned by the Norwegian Ministry of Education, Research and Church Affairs. The first part of the report comprises a summary ...