• Betydningen av organisering for faglig utvikling av Høgskolen i Østfold 

   Gulbrandsen, Magnus; Hovdhaugen, Elisabeth; Stensaker, Bjørn (NIFU STEP-arbeidsnotat;2006:11, Working paper, 2006-03)
   Høgskolen i Østfold har igangsatt et arbeid for å vurdere hvordan skolens realfag kan organiseres og lokaliseres. Bakgrunnen for dette arbeidet er både den nasjonale politiske satsingen på realfag i alle ledd i opplæring ...
  • Bounded innovation or agency drift? Developments in European higher education quality assurance 

   Elken, Mari; Stensaker, Bjørn (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   As higher education quality assurance in many countries in Europe has become a mature activity, some agencies carrying out external quality assurance are developing beyond their core tasks and missions. The current study ...
  • Bruk av IKT i høyere utdanning: Institusjonelle valg og organisatoriske konsekvenser 

   Stensaker, Bjørn; Maassen, Peter; Oftebro, Mette; Borgan, Monika (NIFU-rapport;8-2002, Research report, 2002-12)
   Denne rapporten er en del av en større internasjonal sammenlignende studie knyttet til bruk og anvendelse av IKT i høyere utdanning. Prosjektet er finansiert av Utdannings- og forskningsdepartementet i Norge, Center for ...
  • Conceptualising ‘quality work’ in higher education 

   Elken, Mari; Stensaker, Bjørn (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The issue of quality enhancement within higher education has attracted considerable research interest and the article suggest that managerial and cultural approaches have thus far dominated the literature in the field. ...
  • Effekter av samlokalisering i høyere utdanning: Erfaringer fra fire norske læresteder 

   Tømte, Cathrine; Stensaker, Bjørn (NIFU STEP rapport;2009-27, Research report, 2009-06)
   På oppdrag fra Høgskolen i Sør-Trøndelag er NIFU STEP bedt om å vurdere erfaringer med ulike former for samlokalisering i høyere utdanning. Bakgrunnen for prosjektet er knyttet til fremtidige strategiske valg ved høgskolen, ...
  • En evaluering av 'Strategi for fleksibel læring' ved Universitetet i Oslo 

   Lødding, Berit; Ramberg, Inge; Stensaker, Bjørn (NIFU STEP-arbeidsnotat;2006:52, Working paper, 2006-12)
   Universitetet i Oslo har siden 2003 hatt en egen strategi for fleksibel læring der bruk av ny teknologi for å støtte og forbedre studentenes læringsutbytte har stått sentralt. Strategiperioden utgår i 2007, og Universitetet ...
  • Et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Hva kan vi lære av internasjonale erfaringer? 

   Børing, Pål; Stensaker, Bjørn (NIFU STEP-arbeidsnotat;2004:5, Working Paper, 2004-09)
   På bakgrunn av internasjonale initiativ for å utvikle et europeisk kvalifikasjonsrammeverk for å bistå i etableringen av et "European Higher Education Area" har Utdannings- og forskningsdepartementet har bedt NIFU STEP om ...
  • Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen 2015-2019 : Delrapport 2 

   Caspersen, Joakim; Aamodt, Per Olaf; Stensaker, Bjørn; Federici, Roger Andre (NTNU Samfunnsforskning;Rapport 2018 Mangfold og inkludering, Research report, 2018-07)
   Dette er den andre rapporten i evalueringen av den nasjonale rektorutdanningen i perioden 2015-2019. Rapporten følger opp mange av de samme metodene og funnene fra forrige rapport, særlig deltagerundersøkelsen som hvert ...
  • Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen 2015–2019: Sluttrapport 

   Aamodt, Per Olaf; Hybertsen, Ingunn Dahler; Røsdal, Trude; Stensaker, Bjørn; Caspersen, Joakim; Federici, Roger André (Research report, 2019-12)
   Dette er sluttrapport i evalueringen av den nasjonale rektorutdanningen i perioden fra 2015 til 2019. I rapporten følger vi opp mange av de samme resultatene fra de to delrapportene fra 2017 og 2018, særlig deltagerundersøkelsen ...
  • Evaluering av faglig understruktur ved Høgskolen i Bergen 

   Røsdal, Trude; Elken, Mari; Stensaker, Bjørn; Gunnes, Hebe (NIFU-rapport;2015:31, Research report, 2015-10)
   Høgskolen i Bergen ga høsten 2015 NIFU i oppdrag å gjennomføre en evaluering av den faglige understrukturen ved høgskolen. HiB ønsket å knytte til seg ekstern kompetanse som kunne bidra til å vurdere om nåværende faglige ...
  • Evaluering av Kunnskapssenter for utdanning 

   Bugge, Markus; Wollscheid, Sabine; Stensaker, Bjørn (NIFU-rapport;2016:12, Research report, 2016-04)
   Evalueringen er spesielt bedt om å vurdere Forskningsrådets håndtering av oppdraget om etablering av Kunnskapssenter for utdanning, rådets vertskapsrolle for senteret, samt vurdere om Kunnskapssenterets virksomhet er i ...
  • Evaluering av Kvalitetsreformen. Delrapport 2: Institusjonelle kvalitetssystemer i høyere utdanning - vil de bidra til bedre kvalitet? 

   Stensaker, Bjørn (Research report, 2006-05)
   Da Kvalitetsreformen ble iverksatt, ble det samtidig vedtatt å gjennomføre en evaluering av den. Norges forskningsråd ga oppdraget med evalueringen til Rokkansenteret ved Universitetet i Bergen og NIFU STEP som et ...
  • Evaluering av Kvalitetsreformen. Delrapport 5. Kvalitet som forhandling: NOKUT i norsk høyere utdanning 2003-2006 

   Stensaker, Bjørn (Research report, 2006-10)
   I denne delrapporten utgjøres datagrunnlaget av ulike kilder, herunder formelle lover, forskrifter og retningslinjer, samt kildemateriale som er fremkommet som et resultat av NOKUTs virksomhet. Her har spesielt ulike ...
  • Evaluering av maritim høyskoleutdanning : En pilotstudie 

   Stensaker, Bjørn (NIFU skriftserie;1997:10, Research report, 1997-03)
   Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet satte høsten 1996 ned et evalueringsutvalg med mandat å gjennomgå forsøksordningen med norsk maritim høgskoleutdanning. Dette utvalget ba i sin tur NIFU vurdere hvordan man ...
  • Evaluering av ordningen med fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger 

   Stensaker, Bjørn; Vabø, Agnete; Reymert, Ingvild (NIFU-rapport;2016:7, Research report, 2016-03)
   Universitetet i Stavanger (UiS) har hatt ulike styrings- og ledelsesmodeller siden etableringen av det nye universitetet i 2005. I 2011 ble det gjeninnført styrer på både fakultets- og instituttnivå ved universitetet, og ...
  • Evaluering av Pedagogisk Utviklingsprogram (PEDUP) ved NTNU 

   Stensaker, Bjørn (NIFU STEP-rapport;24-2007, Research report, 2007-05)
   NTNU ved program for lærerutdanning (PLU) har bedt NIFU STEP om å gjøre en ekstern vurdering av det pedagogiske utviklingsprogrammet (PEDUP) ved universitetet. Evalueringen er basert på en kombinasjon av intervjuer med ...
  • Evaluering av styringsstrukturen ved Høgskolen i Bergen 

   Vabø, Agnete; Tømte, Cathrine; Stensaker, Bjørn (NIFU STEP rapport;2010-41, Research report, 2010-11)
   Siden ny lov for offentlige og private universiteter og høgskoler ble iverksatt i 2005 har Høgskolen i Bergen (HiB) gjennomgått en rekke organisatoriske endringer. Mens ordningen med valgt rektor ble beholdt, ble det innført ...
  • Evidence-informed policy and practice in the field of education: The dilemmas related to organizational design 

   Wollscheid, Sabine; Stensaker, Bjørn; Bugge, Markus (Journal article; Peer reviewed, 2019-06-07)
   Evidence-informed policy and practice has been a trend as part of an effort to increase the use of research to improve education at all levels. In many countries, knowledge-brokering initiatives were established to stimulate ...
  • Exploring the relationship between departmental characteristics and research performance 

   Aksnes, Dag W.; Borlaug, Siri Brorstad; Eide, Thea; Stensaker, Bjørn (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Many recent higher education reforms worldwide have been legitimated by their potential impact on the performance of universities and colleges. However, we know less about the actual impact of the changes implemented. This ...
  • Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger. En evaluering 

   Stensaker, Bjørn; Vabø, Agnete (NIFU rapport;2013-30, Research report, 2013-06-28)
   Universitetet i Stavanger (UiS) har som mange andre norske læresteder gjort forsøk med ulike styrings- og ledelsesmodeller. I denne rapporten gjøres det en evaluering av funksjonaliteten og effektene av styrene som ble ...