• Basisfinansiering av universitetene: Erfaringer med å skille mellom bevilgninger til forskning og utdanning 

   Smeby, Jens-Christian (NIFU skriftserie;1998:9, Research report, 1998-06)
   Hensikten med denne rapporten er å gi en oversikt over ulike modeller for basisfinansiering av universitetene i land der det skilles mellom bevilgninger til forskning og utdanning, samt å få fram fordeler og ulemper med ...
  • Evaluering av Leonardo da Vinci og Sokrates i Norge 

   Vabø, Agnete; Smeby, Jens-Christian (NIFU skriftserie;2003-19, Research report, 2003-08)
   Norsk institutt for studier av forskning og høyere utdanning har på oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet evaluert norsk deltakelse i EUs utdanningsprogrammer Leonardo da Vinci og Sokrates, samt de nasjonale ...
  • Fordeling av tidsressurser til FoU ved statlige høgskoler 

   Smeby, Jens-Christian (NIFU skriftserie;2002-7, Research report, 2002-03)
   De statlige høgskolene utgjør en betydelig forskningsressurs, noe som innebærer at den interne fordelingene av disse ressursene er et sentralt forskningspolitisk spørsmål. Rapporten belyser de statlige retningslinjene for ...
  • Forskningsvilkår ved universiteter og vitenskapelige høyskoler 

   Smeby, Jens-Christian (NIFU skriftserie;2001-16, Research report, 2001-09)
   Rapporten gir en oversikt over hvor mange timer det vitenskapelige personalets ved de fire universitetene, Norges Handelshøyskole, Norges landbrukshøgskole og Norges veterinærhøgskole i gjennomsnitt arbeider per uke, hvordan ...
  • Kunnskapens kognitive og sosiale strukturer: En teoretisk og empirisk studie av fagforskjeller ved universitetene 

   Smeby, Jens-Christian (NIFU-rapport;8-2001, Research report, 2001-11)
   Forskjeller mellom fagområder er et tema som har vært på den internasjonale agendaen i studier av høyere utdanning i lang tid. Konsekvensene av disse forskjellene har imidlertid i liten grad vært gjenstand for empiriske ...
  • Kvalitetsforbedringstiltak ved universiteter og høgskoler 

   Smeby, Jens-Christian (U-notat;1995-3, Working paper, 1995-02-20)
   Notatet vil kun gi en grov oversikt over hva som foregår av kvalitetsforbedringstiltak ved institusjonene. Avslutningsvis vil det bli drøftet hvordan denne kartleggingen kan følges opp. For en grundigere forståelse av hva ...
  • Norsk deltakelse i ERASMUS-programmet: Perspektiver fra norske læresteder 

   Wiers-Jenssen, Jannecke; Smeby, Jens-Christian (NIFU Skriftserie;2001-11, Research report, 2001-05)
   Denne rapporten omhandler norsk deltakelse i ERASMUS-samarbeidet, og er utført på oppdrag av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Rapportens første del sammenfatter en del foreliggende dokumentasjon om ERASMUS ...
  • Norsk forskning i verden: Norske forskeres internasjonale kontaktflater 

   Trondal, Jarle; Smeby, Jens-Christian (NIFU skriftserie;2001-17, Research report, 2001-09)
   Rapporten gir en oversikt over internasjonale kontaktmønstrene blant fast vitenskapelig ansatte ved de fire norske universitetene, Norges Handelshøyskole, Norges landbrukshøgskole og Norges veterinærhøgskole anno 2000. ...
  • Norwegian participation in the ERASMUS Programme 

   Wiers-Jenssen, Jannecke; Smeby, Jens-Christian (NIFU skriftserie;2001-21, Research report, 2001-10)
   This report is concerned with Norwegian participation in the ERASMUS programme and has been commissioned by the Norwegian Ministry of Education, Research and Church Affairs. The first part of the report comprises a summary ...
  • Oppdrags- og programforskning ved universitetene - Konsekvenser for forskernes problemvalg og forskningens kvalitet 

   Smeby, Jens-Christian (NIFU-rapport;1996-6, Report, 1996-04)
   Rapporten belyser oppdrags- og programforskningens omfang, og drøfter hvor avhengig universitetsforskerne er av en slik ekstern forskningsfinansiering. Sentrale spørsmål er i hvilken grad forskernes problemvalg og perspektiv ...
  • Relevansen av læreplanbegrepet for studier av høyere utdanning 

   Smeby, Jens-Christian (U-notat;1998-1, Working paper, 1998)
   I en god del studier av høyere utdanning brukes læreplan- eller "curriculum" begrepet i betydningen studieinnhold eller pensum. I dette notatet fokuseres det imidlertid på læreplan som et helhetsperspektiv hvor hensikten ...
  • Statsbudsjettet 2003: Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2003 

   Kallerud, Egil; Smeby, Jens-Christian; Godø, Helge (NIFU skriftserie;2002-24, Research report, 2002-10)
   Kraftig vekst i bevilgningene til langsiktig, grunnleggende forskning; alle bedrifter får skattefradrag for FoU; universiteter og høgskoler får økte bevilgninger til forskning og til gjennomføring av Kvalitetsreformen
  • Student- og stipendiatvekstens betydning for forskningsomfanget ved universitetene 

   Smeby, Jens-Christian; Kristensen, Kari-Anne (NIFU skriftserie;1997:32, Research report, 1997-12)
   NIFU har på oppdrag av Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet foretatt denne gjennomgangen av foreliggende statistisk materiale for å belyse student- og stipendiatvekstens betydning for den enkelte universitetsansattes ...
  • Styring og evaluering av høyere utdanning - Utviklingen innen fem land i Vest-Europa 

   Smeby, Jens-Christian (NAVF-rapport;1990-8, Report, 1990-09)
   I denne rapporten drøftes utviklingen av styring og evaluering av høyere utdanning i England, Nederland, Vest-Tyskland, Sverige og Danmark. Hovedvekten legges på utviklingen av forholdet mellom offentlige myndigheter og ...
  • Utdanning og arbeidsmarked 1989 - Tendenser og perspektiver 

   Smeby, Jens-Christian (NAVF-melding;1989-5, Report, 1989-11)
   Denne rapporten gir en oversikt over aktuelle tendenser på arbeidsmarkedet for personer med høyere utdanning foruten tendenser i rekrutteringen til høgere utdanning. Rapporten tar også opp perspektiver for utviklingen ...
  • Veien gjennom hovedfaget 

   Falkfjell, Lise; Smeby, Jens-Christian (NIFU skriftserie;1999:1, Research report, 1999-02)
   Hensikten med denne rapporten er å belyse forhold av betydning for studiekvalitet og gjennomstrømning på hovedfag. Ved de ulike lærestedene er det gjennomført en rekke tiltak for å få arbeidet med hovedoppgavene inn i mer ...