• Attraktive akademiske karrierer? Søkning, rekruttering og mobilitet i UH-sektoren 

   Frølich, Nicoline; Reiling, Rune Borgan; Gunnes, Hebe; Mangset, Marte; Orupabo, Julia; Ulvestad, Marte E. S.; Østbakken, Kjersti Misje; Lyby, Lars; Larsen, Even Hellan (NIFU-rapport;2019:10, Research report, 2019-07)
   Akademiske karrierer, rekruttering av vitenskapelig ansatte og forskeres mobilitet har fått større oppmerksomhet etter stortingsmeldingen Kultur for kvalitet (2016–2017). Ikke minst er det en sentral politisk målsetting ...
  • En forskningsbasert følgeevaluering av Høgskulen på Vestlandet : Sluttrapport 

   Elken, Mari; Daus, Stephan; Gunnes, Hebe; Lyby, Lars; Frølich, Nicoline; Røsdal, Trude (NIFU-rapport;2020:7, Research report, 2020-02)
   Høgskulen på Vestlandet (HVL) ble etablert 01.01.2017 etter fusjon mellom Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund og er et av flere nye læresteder etablert i etterkant av Strukturreformen ...
  • Etter- og videreutdanning innen digitalisering – tilbud og behov 

   Fevolden, Arne Martin; Tømte, Cathrine; Lyby, Lars; Vaagland, Karin (NIFU Arbeidsnotat;2018:6, Working paper, 2018-08)
   På oppdrag fra NTNU skal NIFU kartlegge universitets- og høgskolesektorens tilbud og etterspørsel av videreutdanningstilbud innenfor temaet ‘Digitalisering’. Kartleggingen inngår som kunnskapsgrunnlag i NTNUs interne arbeid ...
  • Evaluering av Tjenestestøtteprogrammet : Relevans, kompetanseheving og endring i praksis – evaluering av andre gjennomføring av Tjenestestøtteprogrammet 

   Røsdal, Trude; Larsen, Even Hellan; Lyby, Lars (NIFU-rapport;2019:6, Research report, 2019-04)
   Tjenestestøtteprogrammet er et av flere kompetansehevingstiltak i den store kompetansesatsingen rettet mot det kommunale barnevernet. Denne kompetansesatsingen pågår i perioden 2018–2024, og inngår som en del av ...
  • Evaluering av Universitetet i Stavangers strategi i perioden 2009–2019 

   Lyby, Lars; Scordato, Lisa; Røsdal, Trude; Gunnes, Hebe; Piro, Fredrik; Olsen, Bjørn Magne; Næss, Terje (NIFU-rapport;2020-8, Report, 2020-03-12)
   Rapporten tar for seg bruken og utviklingen av strategier ved Universitetet i Stavanger over en tiårsperiode, fra 2009 til 2019 og er skrevet på oppdrag fra UiS.
  • Fagskoleutdanningens kunnskapsbase 

   Høst, Håkon; Lyby, Lars; Schwach, Vera (NIFU-rapport;2019:22, Research report, 2019-12)
   På oppdrag av Kompetanse Norge har NIFU undersøkt hva som er kunnskapsbasen i fagskoleutdanningene. Undersøkelsen bygger på utvalgte utdanninger innenfor tre store fagområder, teknisk, helse og økonomisk-administrative ...
  • Fra politikk til praksis: En studie av Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning som styringsverktøy 

   Solberg, Espen; Kallerud, Egil; Lyby, Lars; Wendt, Kaja (NIFU Arbeidsnotat;2021:12, Working paper, 2021-09)
   Dette arbeidsnotatet oppsummerer funn fra en studie av langtidsplanene som styringsverktøy i norsk forsknings- og høyere utdanningspolitikk. Prosjektet er gjennomført på oppdrag av Norges forskningsråd, som del av grunnlaget ...
  • Higher education governance and policy instruments in four countries 

   Huisman, Jeroen; Lyby, Lars (NIFU Innsikt;2020-6, Others, 2020-10-19)
   This policy brief is a part of a study on the governance of Higher Education in Norway. The objective of the research project is to provide an overview of the various steering tools and actors that are at play within the ...
  • Instrument eller institusjon? Skiftende politiske prioriteringer 

   Aamodt, Per Olaf; Lyby, Lars (Chapter; Peer reviewed, 2019)
   Det er solid dokumentert at universiteter og høgskoler spiller en viktig rolle for samfunnsutviklingen. Særlig siden siste halvdel av 1950-tallet har dette blitt vektlagt i stadig sterkere grad, noe som faller sammen med ...
  • Kompetansekartlegging i arbeidslivet: Erfaringer og behov 

   Olsen, Dorothy Sutherland; Lyby, Lars (NIFU Arbeidsnotat;2021:2, Working paper, 2021-04)
   Dette arbeidsnotatet er resultatet av et oppdrag initiert av YS (Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund ). YS ba om en analyse av erfaringer med kompetansekartlegging i Norge og en diskusjon av behov og eventuelle fremgangsmåter ...
  • Kunnskap om tiltak for å øke kompetansen på vold og overgrep blant offentlig ansatte : En litteraturgjennomgang 

   Wollscheid, Sabine; Lyby, Lars; Nesje, Kjersti (NIFU-rapport;2020:9, Research report, 2020-03)
   På oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har NIFU utført en forenklet systematisk kunnskapsoppsummering av forskning knyttet til tiltak for å øke kompetansen på vold og overgrep blant offentlig ansatte i ulike ...
  • Organisering av etter- og videreutdanningstilbudet ved NTNU 

   Lyby, Lars; Fevolden, Arne Martin; Tømte, Cathrine (NIFU-rapport;2018:30, Research report, 2018-10)
   På oppdrag fra NTNU har NIFU studert hva som fungerer godt og hva som er til hinder for NTNUs arbeid med å styrke satsingen på etter- og videreutdanning, EVU. Rapporten inngår som kunnskapsgrunnlag i lærestedets interne ...
  • Styring av universiteter og høyskoler i Norge : En undersøkelse av styringsinstrumenter og styringsaktører i UH-sektoren 

   Lyby, Lars; Huisman, Jeroen; Blaker, Simen; Danielsen, Åsne; Waaler, Johanne (NIFU-rapport;2020:25, Research report, 2020-10)
   På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har NIFU kartlagt hvordan universiteter og høgskoler blir styrt og vurdert gjennom ulike typer virkemidler og av ulike forvaltningsaktører. Prosjektet søker å belyse hvordan myndighetenes ...
  • Styrt eller søkerstyrt? En undersøkelse av hvordan universiteter og høyskoler dimensjonerer sine studietilbud 

   Høst, Håkon; Aamodt, Per Olaf; Hovdhaugen, Elisabeth; Lyby, Lars (NIFU-rapport;2019:15, Research report, 2019-08)
   På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har NIFU kartlagt hvordan universiteter og høgskoler dimensjonerer studietilbudet sitt. Prosjektet søker å belyse hvordan dimensjoneringen påvirkes av statens virkemidler, institusjonenes ...