• Kvalitet i høyere utdanning: Teori, empiri og praksis 

   Karlsen, Rita; Stensaker, Bjørn (NIFU-rapport;1996-1, Report, 1996-04)
   Stor studenttilstrømning, begrensede ressurser og økt vektlegging på resultater og gjennomstrømning har de seneste årene bidratt til at det stilles spørsmål ved kvaliteten på høyere utdanning. Mange universiteter og høyskoler ...
  • Kvalitetssikring ved Universitetet i Oslo 

   Stensaker, Bjørn; Karlsen, Rita (U-notat;1996-2, Working paper, 1996)
   NIFU fikk i desember 1995 i oppdrag av Universitetet i Oslo å utarbeide et notat over sentrale modeller og erfaringer med evaluering og kvalitetssikring på universiteter og høyskoler i andre land. Bakgrunnen for oppdraget ...
  • Nasjonal evaluering av høyere utdanning: Bakgrunn, effekter og fremtidig organisering 

   Karlsen, Rita; Stensaker, Bjørn (U-notat;1996-3, Working paper, 1996)
   Dette notatet tar sikte på å gi en foreløpig oversikt over pilotprosjektet "Nasjonal evaluering av høyere utdanning" som avsluttes i løpet av 1996. Notatet er delt i tre: Første del omhandler prosjektets målsetting, prosess ...
  • Å organisere kvalitet? - En studie av selvevalueringsprosessen i økonomisk-administrativ utdanning 

   Karlsen, Rita; Stensaker, Bjørn (NAVF-rapport;1993-9, Report, 1993-09)
   I rapportens generelle del diskuteres ulike sider av studiekvalitetsbegrepet i høyere utdanning, ulike evalueringsformer og prosedyrer, samt hvilke prosedyrer den norske evalueringsmodellen inkluderer; selvevaluering og ...
  • Å vurdere kvalitet? - En studie av den eksterne evalueringen i økonomisk-administrativ utdanning 

   Stensaker, Bjørn; Karlsen, Rita (Utredningsinstituttet-rapport;1994-10, Report, 1994-11)
   Denne rapporten er en videreføring av det arbeidet som ble påbegynt ved rapporten: Å organisere kvalitet? (NAVFs utredningsinstitutt, Rapport 9/93). Rapportens generelle del gjennomgår bakgrunn og metode for eksterne ...