• Deltakerundersøkelsen 2013. Resultater av en spørreundersøkelse blant ansatte i skolen som har tatt videreutdanning i regi av strategien "Kompetanse for kvalitet" 

   Gjerustad, Cay; Kårstein, Asbjørn (NIFU rapport;2013-35, Research report, 2013-10-15)
   I denne rapporten presenteres resultater fra Deltakerundersøkelsen 2013, en spørreundersøkelse rettet mot ansatte i skolen som har tatt videreutdanning i regi av strategien Kompetanse for kvalitet. Strategien Kompetanse ...
  • Evaluering av Internship-ordningen ved Universitetet i Tromsø 

   Kårstein, Asbjørn; Carlsten, Tone Cecilie (NIFU rapport;2013-26, Research report, 2013-05-30)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra evalueringen av Internship-ordningen ved Universitetet i Tromsø, som særlig har omfattet studenters og virksomheters opplevde utbytte av ordningen. Hovedkonklusjonen i evalueringen ...
  • Grønn kompetanse i tjenesteyting 

   Kårstein, Asbjørn (NIFU-arbeidsnotat;2013:4, Working Paper, 2013-01-31)
   Utgangspunktet for dette prosjektet var at Hovedorganisasjonen Virke ønsket å få mer systematisk kunnskap om hvordan tjenesteytende bedrifter arbeider med utfordringer knyttet til utvikling av «grønn» kompetanse og «grønne» ...
  • IKT i lærerutdanningen: På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? 

   Tømte, Cathrine; Kårstein, Asbjørn; Olsen, Dorothy Sutherland (NIFU rapport;2013-20, Research report, 2013-03-15)
   Formålet med denne rapporten er å belyse hvordan lærerutdanningene bidrar til at lærerstudentene utvikler det som kan kalles profesjonsfaglig digital kompetanse. Med profesjonsfaglig digital kompetanse mener vi didaktisk ...
  • Kvalitet i praksis: Oppfatninger om kvalitet blant praksisveiledere 

   Caspersen, Joakim; Kårstein, Asbjørn (NIFU rapport;2013-14, Research report, 2013-03-21)
   På oppdrag fra Helsedirektoratet undersøker denne rapporten hva aktørene i praksisfeltet (praksisveiledere og koordinatorer) anser som viktig for å få til god kvalitet og riktig omfang i praksisstudiene i utvalgte ...
  • Midtveisevaluering av handlingsplanen for entreprenørskap i utdanningen 

   Kårstein, Asbjørn; Spilling, Olav R. (NIFU rapport;2012-35, Research report, 2012-09-28)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra en midtveisevaluering av handlingsplanen for entreprenørskap i utdanningen. Handlingsplanen ble lansert i 2009 av Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og ...
  • Nettbasert grunnskolelærerutdanning ved Høgskolen i Telemark. Rapport fra følgeforskning 

   Tømte, Cathrine; Kårstein, Asbjørn (NIFU rapport;2013-37, Research report, 2013-09-15)
   På oppdrag fra Høgskolen i Telemark har NIFU gjennomført et følgeforskningsoppdrag knyttet til innføring av nettbasert grunnskolelærerutdanning. Målet har vært å vurdere hvordan den nettbaserte grunnskolelærerutdanningen ...
  • Nettskolen i Nordland: Evaluering av nettstøttet videregående opplæring for voksne og vurdering av fremtidig organisering av nettundervisningen i Nordland 

   Tømte, Cathrine; Kårstein, Asbjørn (NIFU rapport;2012-19, Research report, 2012-03-10)
   Formålet med prosjektet har vært todelt; for det første har vi evaluert Nordland fylkeskommunens tilbud til voksne om nettstøttet opplæring, gjennom Den Åpne Skolen (DÅS) og lokale studieverksted, samt det nettstøttede ...
  • Opplæringstilbud på mellomnivå 

   Kårstein, Asbjørn; Brandt, Ellen (NIFU skriftserie;1999:3, Research report, 1999-10)
   NIFU gir i denne rapporten en oversikt over ulike opplæringstilbud som ikke går inn under opplæringsloven, universitets- og høgskoleloven eller privathøgskoleloven. Det er altså opplæring i «rommet» mellom disse lovene som ...
  • Opptakskrav, vurderingsformer og kvalitet i sykepleierutdanningen 

   Kårstein, Asbjørn; Aamodt, Per Olaf (NIFU rapport;2012-14, Research report, 2012-04)
   Formålet med denne rapporten er å belyse ulike forhold som påvirker kvaliteten i sykepleierutdanningene – nærmere bestemt søkning, opptak, opptakskrav, gjennomføring, kvalitetskrav, vurderingsformer, institusjonelle ...
  • Praksis i helse- og sosialfagutdanningene: En litteraturgjennomgang 

   Kårstein, Asbjørn; Caspersen, Joakim (NIFU rapport;2014-16, Research report, 2014-05-05)
   Mange studier har vist en rekke utfordringer knyttet til den eksterne, veiledede praksisen i helse- og sosialfagene. I denne rapporten har vi gått gjennom og diskutert både utfordringene, men også pekt på muligheter for ...
  • Robuste fagmiljøer. En litteraturgjennomgang 

   Vabø, Agnete; Kårstein, Asbjørn (NIFU-arbeidsnotat;2014:12, Working Paper, 2014-09)
   En egen Stortingsmelding om forholdet mellom strukturen i høyere utdanning og kvaliteten i de studietilbud som tilbys der, planlegges utgitt våren 2015. I den anledning har Kunnskapsdepartementet gitt NIFU i oppdrag å lage ...