• Continuity and Change in Norwegian Vocational Education and training (2) 

   Høst, Håkon (NIFU STEP rapport;6-2010, Research report, 2010-02)
   This report deals with recent research on some essential themes regarding vocational education and training in Norway (VET). These themes are also essential to European cooperation in these areas, of which Norway is a ...
  • Continuity and Change in Norwegian Vocational Education and Training (VET) 

   Høst, Håkon (NIFU STEP-rapport;2008-29, Research report, 2008-07)
   This report, which is an English edition of NIFU STEP Report 20/2008: Fag- og yrkesopplæringen i Norge – noen sentrale utviklingstrekk, addresses some important developments in the vocational education and training (VET) ...
  • Dimensjonering av videregående opplæring : Fylkeskommunenes politikk og prioriteringer 

   Høst, Håkon; Reegård, Kaja (NIFU-rapport;2019:23, Research report, 2019-10)
   Rapporten tar for seg hvordan fylkeskommunene dimensjonerer videregående opplæring. Det omfatter hvilke aktører som deltar, hvordan dimensjoneringsprosessen organiseres, samt hvordan fylkeskommunene avveier ulike hensyn ...
  • Disse ungdommene hadde nok ikke fullført. Evaluering av forsøk med praksisbrev. Delrapport 2 

   Høst, Håkon (NIFU rapport;2011-7, Research report, 2011-02-07)
   Rapporten, som utgjør andre delrapport i evalueringen av praksisbrevforsøket er konsentrert om gjennomføring, praksisbrevkandidatenes erfaringer med opplæring i skole og bedrift, samt lærernes og bedriftenes erfaringer med ...
  • «Eget behov for faglig fordypning» : Om fagskoleutdanning i helse og sosial 

   Høst, Håkon (NIFU-rapport;2017:25, Research report, 2017-10)
   Rapporten undersøker betydningen av fagskoleutdanning i helse og sosial, gjennom å intervjue kandidater som har gjennomført slik utdanning. Hva betyr fagskoleutdanningen i forhold til videre karriere i arbeidsfeltet og i ...
  • En godkjenningsordning som kan bli nyttig: Evaluering av godkjenningsordningen for utenlandsk fagskoleutdanning 

   Korseberg, Lene; Vika, Karl Solbue; Høst, Håkon (NIFU-rapport;2023:9, Research report, 2023-05)
   Rapporten evaluerer godkjenningsordningen for utenlandsk fagskoleutdanning, som frem til 1. januar 2023 var administrert av NOKUT. Ordningen er i dag administrert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). ...
  • En, to...tre? Den vanskelige overgangen: Evaluering av Kunnskapsløftet. Fra andre til tredje år i videregående opplæring 

   Frøseth, Mari Wigum; Hovdhaugen, Elisabeth; Høst, Håkon; Vibe, Nils (NIFU STEP rapport;21-2010, Research report, 2010-07)
   Denne rapporten omhandler søkning til, opptak i samt gjennomføring av videregående opplæring, med særlig vekt på overgangen fra det andre til det tredje året. Prosjektet er en del av evalueringen av utdanningsreformen ...
  • Evaluering av fagfornyelsen yrkesfag, delrapport 1: Bakgrunn, prosess og implementering på vg1 

   Aakernes, Nina; Andresen, Silje; Bergene, Ann Cecilie; Dahlback, Jorunn; Høst, Håkon; Johannesen, Hedvig Skonhoft; Skålholt, Asgeir; Tønder, Anna Hagen; Vagle, Inger (NIFU-rapport;2022:8, Research report, 2022-03)
   Dette er første delrapport fra evalueringen av fagfornyelsen yrkesfag som NIFU, Fafo og OsloMet utfører i samarbeid. Oppdragsgiver for evaluereringen er Utdanningsdirektoratet. Evalueringen er organisert i form av ulike ...
  • Evaluering av fagfornyelsen yrkesfag, delrapport 2 

   Skåholt, Asgeir; Aakernes, Nina; Andresen, Silje; Aspøy, Tove Mogstad; Dahlback, Jorunn; Høst, Håkon; Johannesen, Hedvig Skonhoft; Lillebø, Otto Sevaldson; Lyckander, Rønnaug Haugland; Lysvik, Rebekka Ravn; Nyen, Torgeir; Vagle, Inger (NIFU-rapport;2023:12, Research report, 2023-08)
   Dette er andre delrapport fra evalueringen av fagfornyelsen yrkesfag som NIFU, OsloMet–storbyuniversitetet og Fafo gjennomfører i samarbeid. Oppdragsgiver for evalueringen er Utdanningsdirektoratet. I denne delrapporten ...
  • Evaluering av forsøk med praksisbrev: Delrapport 1 2009 

   Markussen, Eifred; Høst, Håkon; Evensen, Miriam; Prøitz, Tine Sophie (NIFU STEP rapport;2009-32, Research report, 2009-11)
   Fra og med skoleåret 2007-2008 ble det innført et forsøk med praksisbrev i tre lærefag i tre fylkeskommuner. Fra skoleåret 2008-2009 ble antall læreplaner utvidet til 16 og det ble åpnet opp for fri benyttelse av disse ...
  • Evaluering av Kompetanseløftet 2015. Underveisrapport 2 

   Høst, Håkon; Arnesen, Clara Åse; Næss, Terje; Aamodt, Per Olaf (NIFU STEP rapport;3-2010, Research report, 2010-01)
   Den forliggende rapporten følger opp og oppdaterer mye av det som ble presentert i den første underveisrapporten fra NIFU STEP (Høst m.fl. 2009), men tar også opp noen nye tema, blant annet etter- og videreutdanning. ...
  • Evaluering av Kompetanseløftet 2015. Underveisrapport 3 

   Aamodt, Per Olaf; Høst, Håkon; Arnesen, Clara Åse; Næss, Terje (NIFU rapport;2011-1, Research report, 2011-01)
   Kompetanseløftet 2015 er en del av Omsorgsplan 2015 i Stortingsmelding nr. 25 (2005 – 2006), som er grunnlaget for den statlige satsningen på de kommunale omsorgstjenestene i de nærmeste årene framover. Kompetanseløftet ...
  • Evaluering av Kompetanseløftet 2015: Underveisrapport 1 

   Høst, Håkon; Arnesen, Clara Åse; Næss, Terje; Aamodt, Per Olaf (NIFU STEP rapport;2009-12, Research report, 2009-02)
   Kompetanseløftet 2015 er en del av Omsorgsplan 2015 i Stortingsmelding nr. 25 (2005 – 2006), som er grunnlaget for den statlige satsningen på de kommunale omsorgstjenestene i de nærmeste årene framover. Kompetanseløftet ...
  • Evaluering av Kvalitetsreformen. Delrapport 10. Kvalitetsreformen mellom undervisning og forskning 

   Michelsen, Svein; Høst, Håkon; Gitlesen, Jens Petter (Research report, 2006-12)
   Tema for denne rapporten er den nye studiestrukturen innen høyere utdanning under kvalitetsreformen. Rapporten behandler en rekke relaterte tema som ; hvordan antallet studietilbud har utviklet seg ved universiteter og ...
  • Evaluering av Utdanningsløftet 2020 : Iverksettingen av fire tiltak rettet mot videregående opplæring høsten 2020 

   Høst, Håkon; Lillebø, Otto Selvaldson; Myklebust, Runa Brandal; Reegård, Kaja; Skåholt, Asgeir (NIFU Arbeidsnotat;2021:1, Working paper, 2021-01)
   Dette arbeidsnotatet inneholder en første rapportering fra NIFUs evaluering av det statlige tiltaket Utdanningsløftet 2020 for videregående opplæring. Evalueringen gjøres på oppdrag av Kunnskapsdepartementet.
  • Evaluering av Utdanningsløftet 2020 : Tiltakene rettet mot videregående opplæring 

   Høst, Håkon; Lillebø, Otto Sevaldson; Skåholt, Asgeir; Vika, Karl Solbue (NIFU-rapport;2022:5, Research report, 2022-01)
   Dette er hovedrapporten fra evalueringen av tiltakene rettet mot videregående opplæring i Utdanningsløftet 2020, som NIFU gjennomfører på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.
  • Evaluering av Utdanningsløftet 2020: Tilleggsnotat basert på registerdata for 2021/2022 

   Høst, Håkon; Lillebø, Otto Sevaldson; Skåholt, Asgeir (NIFU Arbeidsnotat;2023:4, Working paper, 2023-02)
   Dette notatet har undersøkt mulige virkninger av fire av tiltakene i Utdanningsløftet 2020 på deltakelsen i videregående opplæring. Notatet er basert på registerdata om utviklingen i antall elever over 20 år, med og uten ...
  • Evaluering av Utdanningsløftet 2020: Resultater av tiltakene rettet mot mangel på læreplasser 

   Høst, Håkon; Lillebø, Otto Sevaldson; Vika, Karl Solbue (NIFU Arbeidsnotat;2021:9, Working paper, 2021-06)
   Dette er det andre arbeidsnotatet fra NIFUs evaluering av tiltakene i Utdanningsløftet 2020 rettet mot videregående opplæring. Notatet tar primært for seg tiltakene rettet mot læreplasser. Evalueringen gjøres på oppdrag ...
  • Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen. Delrapport 1 

   Høst, Håkon; Nyen, Torgeir; Reegård, Kaja; Seland, Idunn; Tønder, Anna Hagen (Fafo-notat;2015:12, Working Paper, 2015-11)
   Forord Dette er første delrapport i evalueringen av forsøk med vekslingsmodell som alternativ til 2+2 modellen i fag- og yrkesopplæringen. Temaet for denne delrapporten er organisering og implementering av forsøk med ...
  • Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen: Delrapport 2 

   Andresen, Silje; Høst, Håkon; Nyen, Torgeir; Oldervoll, Johannes; Tønder, Anna Hagen (NIFU Arbeidsnotat;2016:18, Working paper, 2016-11)
   Fafo og NIFU samarbeider om å evaluere de pågående forsøkene med vekslingsmodeller i fagopplæringen. Evalueringen er finansiert av Utdanningsdirektoratet og varer fra 2014 til 2018. Denne delrapporten er den andre i en ...