• A Better understanding of Interdisciplinary research in Climate Change 

   Olsen, Dorothy Sutherland; Borlaug, Siri Brorstad; Klitkou, Antje; Lyall, Catherine; Yearley, Steven (NIFU Working Paper;2013:15, Working Paper, 2013-10)
   This paper is divided into two main parts, the first of which reviews some of the literature on interdisciplinary research collaboration and categorises articles according to their contribution. The second part of the paper ...
  • Bedre sammen - en dybdestudie av samarbeidsrelasjonen mellom NTNU og SINTEF 

   Borlaug, Siri Brorstad; Aanstad, Siri; Kaloudis, Aris; Solberg, Espen (NIFU-rapport;2015:29, Research report, 2015-10)
   I denne rapporten presenteres resultatene fra en dybdestudie av samarbeidsrelasjonen mellom NTNU og SINTEF. Formålet med studien er å kartlegge hvordan samhandlingen mellom institusjonene foregår i dag, identifisere sterke ...
  • Between entrepreneurship and technology transfer: Evaluation of the FORNY programme 

   Borlaug, Siri Brorstad; Grünfeld, Leo; Gulbrandsen, Magnus; Rasmussen, Einar; Rønning, Lars; Spilling, Olav R.; Vinogradov, Evgyebu (NIFU STEP rapport;2009-19, Research report, 2009-04)
   This report is the result of an evaluation of the FORNY programme commissioned by the Re-search Council of Norway. The background for the evaluation is that the current programme period will be terminated by the end of ...
  • Centres of Excellence in the Nordic countries. A comparative study of research excellence policy and excellence centre schemes in Denmark, Finland, Norway and Sweden 

   Aksnes, Dag W.; Benner, Mats; Borlaug, Siri Brorstad; Hansen, Hanne Foss; Kallerud, Egil; Kristiansen, Ernst; Langfeldt, Liv; Pelkonen, Antti; Sivertsen, Gunnar (NIFU Working Paper;2012:4, Working paper, 2012-01)
   The PEAC project – with the full title: coping with globalization: how do Policies to promote Excellence Affect the research Community – aims at improving the knowledge base for research and innovation policy for the ...
  • Eierskap, partnerskap og fellesskap: Et kunnskapsgrunnlag for UiBs eierstyring av Uni Research 

   Borlaug, Siri Brorstad; Ramberg, Inge; Solberg, Espen; Aanstad, Siri (NIFU-rapport;2016:27, Research report, 2016-09)
   Universitetet i Bergen engasjerte våren 2016 NIFU for å belyse hvordan universitetet samarbeider med Uni Research AS. Mandatet har vært å utarbeide et faktagrunnlag om relasjonen mellom universiteter og institutter generelt ...
  • Er NTNU på rett vei? Følgeevaluering av fusjonen. Delrapport 2 

   Borlaug, Siri Brorstad; Tellmann, Silje Maria; Melin, Göran; Hovdhaugen, Elisabeth; Vabø, Agnete (NIFU-rapport;2018:31, Research report, 2019-01)
   1.januar 2016 ble Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, slått sammen med høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag. Styringsgruppen for fusjonen bestemte at det skal gjennomføres en forskningsbasert ...
  • Evaluering av bruken av infrastrukturmidlene i FORNY-programmet 

   Borlaug, Siri Brorstad; Gulbrandsen, Magnus; Rasmussen, Einar; Spilling, Olav R. (NIFU STEP-rapport;2008-34, Research report, 2008-09)
   Med dette legges det frem en evaluering av bruken av infrastrukturmidlene i FORNY-programmet. FORNY-programmet er det viktigste virkemidlet i Norge for å stimulere til kommersialisering av forskningsresultater, og ...
  • Evaluering av Geminisenter-ordningen: en viktig ordning med uutnyttet potensial 

   Aanstad, Siri; Borlaug, Siri Brorstad (NIFU-rapport;2017:14, Research report, 2017-06)
   Geminisenter-ordningen ble etablert av NTNU og SINTEF i 2003 for å styrke samarbeidet mellom institusjonene på faggruppenivå. Siden har Universitetet i Oslo og St. Olavs Hospital kommet med i ordningen, som har som formål ...
  • Excellence and innovation in research policy - external steering and internal responses 

   Borlaug, Siri Brorstad (Series of Dissertations submitted to the Faculty of Social Sciences, University of Oslo;, Doctoral thesis, 2015)
   The past two decades have seen a number of transnational governance instruments aiming for excellence and innovation in research. This thesis examines three instruments adopted by several OECD countries: Centres of Excellence ...
  • Excellence initiatives in Nordic research policies. Policy issues - tensions and options 

   Langfeldt, Liv; Borlaug, Siri Brorstad; Aksnes, Dag W.; Benner, Mats; Hansen, Hanne Foss; Kallerud, Egil; Kristiansen, Ernst; Pelkonen, Antti; Sivertsen, Gunnar (NIFU Working Paper;2013:10, Working Paper, 2013-06)
   This report presents results from a research project (PEAC) studying the impact of funding schemes for Centres of Excellence (CoE) in the Nordic countries.
  • Fellespotten i Regionale forskningsfond – status og utviklingsmuligheter 

   Spilling, Olav R.; Borlaug, Siri Brorstad (NIFU-rapport;2016:3, Research report, 2016-03)
   I denne rapporten presenteres en analyse av den såkalte fellespotten i Regionale forsk-ningsfond. Fellespotten utgjør 15 prosent av de midlene som årlig bevilges til Regionale Forskningsfond, og skal brukes til felles ...
  • Høgskolenes rolle i regional utvikling, innovasjon og kommersialisering: En undersøkelse av de statlige høgskolene 

   Spilling, Olav R.; Borlaug, Siri Brorstad; Scordato, Lisa; Sveen, Tore (NIFU rapport;2014-40, Research report, 2014-11-21)
   I denne rapporten analysere de statlige høgskolenes rolle i regional utvikling, innovasjon og kommersialisering. Arbeidet inngår i en større evalueringen av virkemiddelapparatet for kommersialisering av offentlig finansiert ...
  • Identifying and facilitating high quality research 

   Langfeldt, Liv; Aagaard, Kaare; Borlaug, Siri Brorstad; Sivertsen, Gunnar (R-QUEST Policy Brief;1, Others, 2016)
   Policies attempting to promote high quality research are widespread. But what does it mean to promote high quality research? And do the policies work? This policy brief summarises what we know and do not know about these issues.
  • Impacts of the SFF scheme on the Norwegian research system : Sub-report I to the SFF evaluation panel 

   Borlaug, Siri Brorstad; Langfeldt, Liv; Gulbrandsen, Magnus; Ramberg, Inge (NIFU-rapport;2019:28, Research report, 2019-12)
   This report was commissioned by the Research Council of Norway (RCN) to serve as background information for an international scientific committee appointed to evaluate the SFF scheme. The report should be seen in conjunction ...
  • Kartlegging av etter- og videreutdanningstilbud i Norge 

   Tømte, Cathrine; Olsen, Dorothy Sutherland; Waagene, Erica; Solberg, Espen; Børing, Pål; Borlaug, Siri Brorstad (NIFU-rapport;2015:39, Research report, 2015-12)
   Foreliggende rapport har hatt som mål å kartlegge det mangfoldige landskapet av alle tilbydere av etter- og videreutdanning (EVU) på tvers av sektorer i Norge. Gjennom en omfattende datainnsamling har vi kartlagt EVU-tilbud ...
  • Lokale systemer for kommersialisering av forskningsbasert kunnskap 

   Hansen, Tor Borgar; Borlaug, Siri Brorstad (NIFU STEP-rapport;2008-5, Research report, 2008-04)
   Denne rapporten har som siktemål å kartlegge og sammenligne kommersialiseringssystemer i de tre norske universitetsbyene Oslo, Trondheim og Tromsø. Felles for de ulike tilnærmingene til innovasjonssystemer og kommersiali ...
  • NMBUs satsing på fremragende forskning og utdanning : En kvalitativ evaluering 

   Scordato, Lisa; Borlaug, Siri Brorstad (NIFU Arbeidsnotat;2019:16, Working paper, 2019-10)
   Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har etablert en satsing på fremragende forskning og utdanning (FFU) for perioden 2015–2019. Formålet er å gi vitenskapelig ansatte økte muligheter til å utvikle seg som ...
  • One model fits all? How centres of excellence affect research organisation and practices in the humanities 

   Borlaug, Siri Brorstad; Langfeldt, Liv (Journal article; Peer reviewed, 2019-05-15)
   Centres of Excellence (CoE) have become a common research policy instrument in several OECD countries the last two decades. The CoE schemes are in general modelled on the organisational and research practices in the natural ...
  • Researcher identities and practices inside centres of excellence 

   Borlaug, Siri Brorstad; Gulbrandsen, Magnus (Journal article; Peer reviewed, 2018-12-20)
   Many science support mechanisms aim to combine excellent research with explicit expectations of societal impact. Temporary research centres such as ‘Centres of Excellence’ and ‘Centre of Excellence in Research and Innovation’ ...
  • Små ressurser – store utfordringer: Evaluering av MABIT-programmet 

   Borlaug, Siri Brorstad; Foss, Lene; Spilling, Olav R. (NIFU STEP-rapport;2008-2, Research report, 2008-01)
   Med dette legges det frem en evaluering av MABIT-programmet – Marin biotekno-logi i Nord-Norge. Programmets overordnede formål er å bidra til økt verdiskaping og industriell nyskaping innen marin bioteknologi i Nord-Norge, ...