• Academic career structures in Europe : Perspectives from Norway, Denmark, Sweden, Finland, the Netherlands, Austria and the UK 

   Frølich, Nicoline; Wendt, Kaja; Reymert, Ingvild; Tellmann, Silje Maria; Elken, Mari; Kyvik, Svein; Vabø, Agnete; Larsen, Even Hellan (NIFU Report;2018:4, Research report, 2018-02)
   The higher education sector is increasingly important to society and national economies. Recruitment to academic positions, academic career prospects, and working conditions are critical issues in this regard. Importantly, ...
  • Er NTNU på rett vei? Følgeevaluering av fusjonen. Delrapport 2 

   Borlaug, Siri Brorstad; Tellmann, Silje Maria; Melin, Göran; Hovdhaugen, Elisabeth; Vabø, Agnete (NIFU-rapport;2018:31, Research report, 2019-01)
   1.januar 2016 ble Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, slått sammen med høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag. Styringsgruppen for fusjonen bestemte at det skal gjennomføres en forskningsbasert ...
  • Evaluering av Tett på realfag. Implementeringen. Delrapport 2 

   Lødding, Berit; Tellmann, Silje Maria; Bungum, Berit; Vennerød-Diesen, Frida Felicia; Sølberg, Jan; Røsdal, Trude; Jarness, Vegard; Larsen, Even Hellan (NIFU-rapport;2019-1, Report, 2019-03-03)
   På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet evaluerer NIFU den nasjonale strategien Tett på realfag. Strategien skal bidra til økt kompetanse i realfag for barnehage og grunnopplæring i perioden 2015–2019. Foreliggende rapport, ...
  • Forsknings- og utdanningssamarbeid mellom Norge og India: En kartlegging 

   Tellmann, Silje Maria (NIFU Arbeidsnotat;2016:13, Working paper, 2016-09)
   Oppdragsgiver for denne kartleggingen av forsknings- og utdanningssamarbeid mellom Norge og India har vært Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU). Både valg av spørsmål og respondenter for undersøkelsen er ...
  • Gjennomgang av organisasjonsstrukturen ved UiT Norges arktiske universitet 

   Tellmann, Silje Maria; Røsdal, Trude; Frølich, Nicoline (NIFU-rapport;2016:30, Research report, 2016-10)
   På oppdrag for universitetsstyret ved UiT Norges arktiske universitet ble NIFU bedt om å fremlegge en analyse og vurdering av virksomhetens organisasjons- og styringsstruktur, og en anbefaling av ny organisasjonsmodell. ...
  • Karriere og arbeidsvilkår i norsk akademia : Resultater fra en survey blant vitenskapelig ansatte 

   Tellmann, Silje Maria; Ulvestad, Marte Eline; Reymert, Ingvild; Gunnes, Hebe; Larsen, Even Hellan (NIFU-rapport;2019:2, Research report, 2019-01)
   Denne rapporten belyser hvordan vitenskapelig ansatte i universiteter og høgskoler og forskningsinstitutter opplever noen sentrale aspekter ved egen arbeidssituasjon og oppgaver, karrierestruktur og organisering og styring ...
  • Kartlegging av FoU i fagmiljø som tilbyr korte profesjonsutdanninger: En kartlegging av ingeniør-, lærer- og helse- og sosialfagene 

   Frølich, Nicoline; Sivertsen, Gunnar; Gunnes, Hebe; Røsdal, Trude; Tellmann, Silje Maria; Olsen, Bjørn Magne; Næss, Terje; Caspersen, Joakim (NIFU-rapport;2016:31, Research report, 2016-11)
   NIFU har på oppdrag for Kunnskapsdepartementet gjennomført en kartlegging av FoU-virksomheten i fagmiljø som tilbyr korte, profesjonsutdanninger i ingeniør-, lærer- og helse- og sosialfagene. I rapporten tegnes nasjonale ...
  • Kompetanse i den kommunale barnevernstjenesten : Kompetansekartlegging og gjennomgang av relevante utdanninger 

   Røsdal, Trude; Nesje, Kjersti; Aamodt, Per Olaf; Larsen, Even Hellan; Tellmann, Silje Maria (NIFU-rapport;2017:28, Research report, 2017-10)
   På oppdrag fra Bufdir har NIFU kartlagt kompetansen i de kommunale barnevernstjenestene i Norge, samt innholdet i bachelor- og masterutdanningene i barnevern og sosialt arbeid, inkludert relevante etter- og videreutdanningstilbud. ...
  • Lærerrollen sett fra lærerperspektivet: Notat til ekspertgruppen om lærerrollen 

   Tellmann, Silje Maria; Lorentzen, Marte; Mausethagen, Sølvi (NIFU Arbeidsnotat / Working Paper;2016:8, Working paper, 2016-06)
   Kunnskapsdepartementet oppnevnte ekspertgruppen om lærerrollen den 27.07.2015. Formålet var å frembringe et kunnskapsgrunnlag som gir innsikt i og forståelse av den rollen dagens lærere har i skolen. Ekspertgruppen har ...
  • Pathways to global impact : Tracing the impacts of development research funded by the Research Council of Norway 

   Solberg, Espen; Tellmann, Silje Maria; Aanstad, Siri; Aksnes, Dag W.; Ramberg, Inge; Børing, Pål (NIFU Report;2017:13, Research report, 2017-06)
   This report presents the findings of a project commissioned by the Research Council of Norway (RCN). The main purpose of the project has been to capture and analyze the results and impacts of development research in Norway. ...
  • Råd for samarbeid med arbeidslivet : en underveisevaluering 

   Tellmann, Silje Maria; Aamodt, Per Olaf; Elken, Mari; Larsen, Even Hellan; Skule, Sveinung (NIFU-rapport;2017:9, Research report, 2017)
   Norske universiteter og høgskoler ble fra 2011 pålagt å etablere Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA). Formålet med denne underveisevalueringen er å undersøke om ordningen bidrar til økt og bedre samarbeid mellom ...
  • Større, sterkere og bedre? Utfordringer for å nå målene med Strukturreformen 

   Vabø, Agnete; Borlaug, Siri Brorstad; Tellmann, Silje Maria (NIFU Innsikt;2019:4, Others, 2019-02)
   Strukturreformen har endret det norske høyere utdanningslandskapet. Nye NTNU er nå Norges største universitet. Basert på følgeevalueringen av NTNU-fusjonen i perioden 2016-2018 løfter vi frem noen sentrale utfordringer for ...