• Arbeidsmarkedet for IKT-kandidater med høyere utdanning 

   Støren, Liv Anne; Mark, Michael Spjelkavik; Madsen, Aleksander Å.; Olsen, Dorothy Sutherland; Klitkou, Antje; Ulvestad, Marte E. S.; Tømte, Cathrine (NIFU-rapport;2020:15, Research report, 2020-07)
   På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har NIFU utarbeidet en samlet analyse av arbeidsmarkedssituasjonen for personer med høyere utdanning innenfor IKT. Tidligere undersøkelser gir dels motstridende resultater; noen ...
  • Deltaker eller tilskuer? En casestudie om vilkår for deltakelse og samarbeidslæring i et nettbasert masterprogram i økonomi og ledelse (MBA) 

   Fossland, Trine; Tømte, Cathrine (Journal article; Peer reviewed, 2019-03-08)
   Nettstudier, her forstått som distribuert undervisning tilrettelagt via internett, er et stadig mer aktuelt tema innen høyere utdanning. Det økte antallet nettstudenter har flere årsaker: fremveksten av nye studentgrupper, ...
  • Deltakerundersøkelsen for «Profesjonsfaglig Digital Kompetanse» 

   Gjerustad, Cay; Smedsrud, Jørgen; Pedersen, Cathrine; Tømte, Cathrine (NIFU-rapport;2019:21, Research report, 2019-10)
   Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Rapporten presenterer resultater fra spørreundersøkelsen Deltakerundersøkelsen 2019 og fra en intervjuundersøkelse rettet mot skoleledere og -eiere. ...
  • Den virtuelle matematikkskolen skoleåret 2016-2017 : Evaluering av tilbudene DVM-U, DVM-Pluss og DVM-1T 

   Sjaastad, Jørgen; Siddiq, Fazilat; Ulriksen, Robin; Tømte, Cathrine (NIFU-rapport;2017:15, Research report, 2017-06)
   Den virtuelle matematikkskolen (DVM) er et nettbasert tilbud for elever på ungdomsskoletrinnet. Målet er å prøve ut nye former for IKT-basert opplæring for å skape mestringsfølelse og motivasjon gjennom nivåtilpasset ...
  • Den virtuelle matematikkskolen: Evaluering av pilotering for skoleåret 2013-2014 

   Tømte, Cathrine; Sjaastad, Jørgen (NIFU rapport;2014-27, Research report, 2014-06-30)
   På oppdrag fra Senter for IKT i utdanningen har NIFU evaluert piloteringen av Den virtuelle matematikkskolen for året 2013-2014. Målet har vært å belyse flere sider ved gjennomføringen av piloteringen, som brukeropplevelse, ...
  • Digital læring i askerskolen : Midtveisrapport fra følgeforskning 

   Tømte, Cathrine; Wollscheid, Sabine; Bugge, Markus; Vennerød-Diesen, Frida Felicia (NIFU-rapport;2018:29, Research report, 2018-10)
   I perioden 2017-2019 gjennomfører Asker kommune prosjektet «Digital læring i askerskolen». Prosjektet omfatter implementering av 1:1 dekning av Chromebooks for alle kommunens skoler og herunder et større kompetanseløft for ...
  • Digital læring i askerskolen. Sluttrapport fra følgeforskning 

   Tømte, Cathrine; Wollscheid, Sabine; Bugge, Markus; Vennerød-Diesen, Frida Felicia (NIFU-rapport;2019-27, Report, 2019-11-04)
   I perioden 2017–2019 gjennomførte Asker kommune prosjektet «Digital læring i Askerskolen». Satsingen innebar at alle elever fikk hver sin digitale enhet; en Chromebook til bruk i læring og undervisning. Som en del av ...
  • Digitalisation in higher education: mapping institutional approaches for teaching and learning 

   Tømte, Cathrine; Fossland, Trine; Aamodt, Per Olaf; Degn, Lise (Journal article; Peer reviewed, 2019-05-06)
   This paper explores the digitalisation of teaching and learning understood as external processes, influenced by government and international trends and as internal processes within the institutions, in Denmark and Norway. ...
  • Effekter av samlokalisering i høyere utdanning: Erfaringer fra fire norske læresteder 

   Tømte, Cathrine; Stensaker, Bjørn (NIFU STEP rapport;2009-27, Research report, 2009-06)
   På oppdrag fra Høgskolen i Sør-Trøndelag er NIFU STEP bedt om å vurdere erfaringer med ulike former for samlokalisering i høyere utdanning. Bakgrunnen for prosjektet er knyttet til fremtidige strategiske valg ved høgskolen, ...
  • Etter- og videreutdanning innen digitalisering – tilbud og behov 

   Fevolden, Arne Martin; Tømte, Cathrine; Lyby, Lars; Vaagland, Karin (NIFU Arbeidsnotat;2018:6, Working paper, 2018-08)
   På oppdrag fra NTNU skal NIFU kartlegge universitets- og høgskolesektorens tilbud og etterspørsel av videreutdanningstilbud innenfor temaet ‘Digitalisering’. Kartleggingen inngår som kunnskapsgrunnlag i NTNUs interne arbeid ...
  • Evaluering av Den virtuelle matematikkskolen for ungdomstrinnet: Nettbasert læring i grunnleggende ungdomsskolematematikk 

   Tømte, Cathrine; Sjaastad, Jørgen (NIFU-rapport;2015-20, Research report, 2015-06)
   På oppdrag fra Senter for IKT i utdanningen har NIFU evaluert piloteringen av Den virtuelle matematikkskolen for året 2014-2015. Målet har vært å belyse flere sider ved gjennomføringen av piloteringen, som brukeropplevelse, ...
  • Evaluering av eCampus-programmet 

   Tømte, Cathrine; Aanstad, Siri; Løver, Nalini (NIFU-rapport;2016:44, Research report, 2016-12)
   Rapporten presenterer resultater fra evalueringen av eCampus-programmet. eCampus er et program for utvikling av IKT-infrastruktur for offentlige universiteter og høgskoler (UH), som startet opp i 2012 og avsluttes i siste ...
  • Evaluering av styringsstrukturen ved Høgskolen i Bergen 

   Vabø, Agnete; Tømte, Cathrine; Stensaker, Bjørn (NIFU STEP rapport;2010-41, Research report, 2010-11)
   Siden ny lov for offentlige og private universiteter og høgskoler ble iverksatt i 2005 har Høgskolen i Bergen (HiB) gjennomgått en rekke organisatoriske endringer. Mens ordningen med valgt rektor ble beholdt, ble det innført ...
  • Evaluering av Teknologirådet 

   Langfeldt, Liv; Ramberg, Inge; Tømte, Cathrine (NIFU rapport;2011-32, Research report, 2011-09)
   Teknologirådet, etablert i 1999, er et uavhengig organ med et bredt sett av oppgaver knyttet til utredning, rådgiving, formidling og offentlig debatt om muligheter og konsekvenser ved ny teknologi. Denne evaluering omfatter ...
  • Evaluering av videreutdanningstilbudet Matematikk 1-MOOC 2016-2017 : Et storskala videreutdanningstilbud for matematikklærere i barneskolen 

   Tømte, Cathrine; Sjaastad, Jørgen; Aanstad, Siri (NIFU-rapport;20, Research report, 2017-09)
   Matematikk 1-MOOC er et videreutdanningstilbud for matematikklærere som underviser på 1.–7. trinn. Tilbudet inngår i satsingen Kompetanse for kvalitet og gir 30 studiepoeng over ett studieår. Lærere kan søke vikar- og ...
  • Evaluering av videreutdanningstilbudet MatematikkMOOC 2015-2016 

   Tømte, Cathrine; Wollscheid, Sabine; Aanstad, Siri; Sjaastad, Jørgen (NIFU-rapport;2016:21, Research report, 2016-08)
   Rapporten presenterer resultater fra en formativ evaluering av videreutdanningstilbudet i MatematikkMOOC gjennomført i det første driftsåret (2015/16). Samfunnsmålet til MatematikkMOOC har vært å utvikle en kostnadseffektiv ...
  • Evaluering av «Tett på realfag». Status før implementeringen. Delrapport 1. Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015-2019) 

   Siddiq, Fazilat; Larsen, Even Hellan; Reiling, Rune Borgan; Wollscheid, Sabine; Vaagland, Karin; Tømte, Cathrine (NIFU-rapport;2018:5, Research report, 2018-05)
   Norske myndigheter har lansert strategien «Tett på realfag» for perioden 2015–2019. Denne skal bidra til at barns og unges kompetanse forbedres i naturfag og matematikk. Et uttalt mål er at flere barn og unge skal prestere ...
  • Flerfaglig forskerskole i utdanningsforskning ved NTNU 

   Tømte, Cathrine; Vabø, Agnete (NIFU rapport;2010-46, Research report, 2010-12)
   Denne rapporten inneholder en evaluering av den Flerfaglige forskerskolen i utdanningsforskning ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT), NTNU i Trondheim. Evalueringen er basert på analyser av sentrale ...
  • Guest editorial: Online learning in the Nordic countries 

   Tømte, Cathrine (Journal article, 2018)
   Online Learning — understood as distance education delivered via the internet — is one of the fastest growing paths within education. We observe an increasing number of students enrolled in online learning study programs ...
  • How a SPOC might facilitate in-service teachers' interactions in professional development 

   Wollscheid, Sabine; Tømte, Cathrine; Sjaastad, Jørgen (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Online professional development programs for teachers are much discussed. Teachers are obliged to continuously renew their skills in teaching methodology to keep pace with changing demands in society. Providing flexibility ...