• Bioteknologisk FoU 2003: Ressursinnsats i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren 

   Sundnes, Susanne Lehmann; Sarpebakken, Bo (Skriftserie;2005-7, Research report, 2005-04)
   På oppdrag for Norges forskningsråd har NIFU STEP kartlagt bioteknologisk FoU for 2003. Kartleggingen omfatter bioteknologisk FoU-virksomhet i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren.
  • Bioteknologisk FoU 2005: Ressursinnsats i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren 

   Sundnes, Susanne Lehmann; Sarpebakken, Bo (NIFU STEP-rapport;8-2007, Research report, 2007-04)
   Denne rapporten gir en oversikt over ressursinnsatsen innenfor bioteknologisk FoU i universitets- og høgskolesektoren (UoH-sektoren) og instituttsektoren i 2005 og er en oppfølging av tilsvarende rapport som belyser ...
  • Considerable increase in Norway’s R&D 

   Sundnes, Susanne Lehmann (Newsletter;FoU-statistics – NIFU, Others, 2016-11)
   Preliminary figures for 2015 show that Norway spent more than 60 billion NOK on research and experimental development (R&D). This represents an increase of 12 per cent from 2014, or 6.5 billion NOK. The R&D share of GDP ...
  • Continued growth in Norway's R&D efforts 

   Sundnes, Susanne Lehmann (Others, 2017)
   Preliminary figures for expenditure on research and experimental development (R&D) in Norway in 2016 show that the total R&D efforts amounted to more than NOK 63.5 billion. In current prices, this results in an increase ...
  • Ekstern finansiering av universitetsforskning – internasjonale modeller, erfaringer og statistikk 

   Gulbrandsen, Magnus; Sundnes, Susanne Lehmann; Tvede, Olaf (NIFU skriftserie;1999:4, Research report, 1999-02)
   På oppdrag fra Utvalget for høgre utdanning, Mjøsutvalget, har NIFU belyst omfanget av og sentrale problemstillinger knyttet til ekstern finansiering av universitetsforskning i et internasjonalt perspektiv. Foreliggende ...
  • Faktagrunnlag for sektoranalyser for fiskeri- og havbrukssektoren og for landbrukssektoren : FoU-ressurser 1997. Utdrag fra FoU-statistikken 

   Sarpebakken, Bo; Sundnes, Susanne Lehmann (NIFU skriftserie;1999:12, Research report, 1999-12)
   Denne rapporten belyser ressursinnsatsen i forskning og utviklingsarbeid (FoU) som en del av faktagrunnlaget innenfor fiskeri-, havbruks- og landbrukssektoren i 1997. Prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd, ...
  • Faktagrunnlag for sektoranalyser for fiskeri- og havbrukssektoren og for landbrukssektoren: FoU-ressurser 1997 og 1999 

   Sarpebakken, Bo; Sundnes, Susanne Lehmann (NIFU skriftserie;2001-26, Research report, 2001-12)
   Denne rapporten belyser ressursinnsatsen i forskning og utviklingsarbeid (FoU) og utgjør en del av faktagrunnlaget innenfor landbruks- og fiskerisektoren i 1999. Datamaterialet er hentet fra den nasjonale FoU-statistikken ...
  • Forskning og utviklingsarbeid i Norge 2015, alle sektorer 

   Sundnes, Susanne Lehmann (Nyhetsbrev;FoU-statistikken – NIFU, Others, 2017-02-17)
   Endelige tall for utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge i 2015 viser at den samlede FoU-innsatsen utgjorde over 60 milliarder kroner. I løpende priser gir dette en økning i FoU-innsatsen på 6,4 milliarder ...
  • Forskning og utviklingsarbeid i Norge 2016, alle sektorer 

   Sundnes, Susanne Lehmann (Nyhetsbrev;, Others, 2017-10-17)
   Foreløpige tall for utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge i 2016 viser at den samlede FoU-innsatsen utgjorde over 63,5 milliarder kroner. I løpende priser gir dette en økning i FoU-innsatsen på om lag ...
  • Forskningsforholdene ved universitetssykehusene 1996 

   Sundnes, Susanne Lehmann; Mørland, Berit (NIFU skriftserie;1997:8, Research report, 1997-02)
   Foreliggende rapport omhandler forholdene for forskningen ved universitetssykehusene og er resultatet av en spørreskjemaundersøkelse utført våren 1996.
  • FoU-ressurser innenfor havbruk 2001 

   Sundnes, Susanne Lehmann; Sarpebakken, Bo (NIFU skriftserie;2003-4, Research report, 2003-03)
   På oppdrag fra Norges forskningsråd, området for Bioproduksjon og foredling, har Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU) kartlagt omfanget av ressurser innenfor havbruksforskning for 2001. Undersøkelsen ...
  • FoU-ressurser innenfor humaniora. Utdrag fra FoU-statistikken med hovedvekt på 2003 

   Rørstad, Kristoffer; Sundnes, Susanne Lehmann (NIFU STEP-arbeidsnotat;2005:32, Working Paper, 2005-10)
   Dette arbeidsnotatet er utarbeidet på oppdrag fra Norges forskningsråd og gir en oversikt over ressurssituasjonen innenfor humanistisk forskning i 2003. Notatet, som er en oppfølging av NIFU skriftserie nr. 7/2003, belyser ...
  • Indikatorer for prioritering i norsk forskning 

   Kaloudis, Aris; Slipersæter, Stig; Sundnes, Susanne Lehmann (NIFU STEP rapport;20-2010, Research report, 2010-06-15)
   På oppdrag for Kunnskapsdepartementet har NIFU STEP i denne rapporten utarbeidet forslag til indikatorer som kan brukes for å måle eller beskrive status for prioriteringene i regjeringens siste forskningsmelding, St.meld. ...
  • Internasjonale sammenligninger av FoU-innsatsen innenfor medisin og helse 

   Sundnes, Susanne Lehmann (NIFU skriftserie;2000:16, Research report, 2000-11)
   Denne rapporten viser omfanget av forskning og utvikling (FoU) innenfor medisin og helse i Norge sammenlignet med tilsvarende innsats i andre land. Størst vekt er lagt på ressursbruken i 1997. Tallmaterialet bygger i ...
  • Kartlegging av landbruks- og matrelatert FoU i 2015: Ressurser og vitenskapelig publisering 

   Rørstad, Kristoffer; Sundnes, Susanne Lehmann (NIFU-rapport;2017:2, Research report, 2017-04)
   Etter avtale med Norges forskningsråd har NIFU gjennomført en kartlegging av ressursinnsatsen til landbruks- og matrelatert FoU for 2015. Det er tredje gang dette tematiske området blir kartlagt. De foregående kartleggingene ...
  • Marin FoU og havbruksforskning 2003: Ressursinnsats og vitenskapelig publisering 

   Sundnes, Susanne Lehmann; Langfeldt, Liv; Sarpebakken, Bo (Skriftserie;2005-3, Research report, 2005-03)
   På oppdrag for Norges forskningsråd har NIFU STEP kartlagt ressursinnsatsen innenfor norsk marin FoU og havbruksforskning for 2003. For marin FoU er tilsvarende kartlegginger gjennomført også for årene 1999 og 2001, mens ...
  • Norges internasjonale forskningssamarbeid – en oversikt for 1997 

   Sundnes, Susanne Lehmann (NIFU skriftserie;1997:24, Research report, 1997-09)
   NIFU har på oppdrag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet gjennomført en kartlegging av omfanget av det internasjonaleforskningssamarbeidet Norge deltar i. Tilsvarende oversikter er laget for årene 1992 til 1996.
  • Norges internasjonale forskningssamarbeid – en oversikt for 1998 

   Sundnes, Susanne Lehmann; Slipersæter, Stig (NIFU skriftserie;1998:13, Research report, 1998-09)
   NIFU har på oppdrag fra Forskningsavdelingen i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet gjennomført en kartlegging av omfanget av det internasjonale forskningssamarbeidet Norge deltar i. Tilsvarende oversikter er ...
  • Norges internasjonale forskningssamarbeid − en oversikt for 2002 

   Sundnes, Susanne Lehmann; Wendt, Kaja; Slipersæter, Stig (NIFU skriftserie;2002-27, Research report, 2002-12)
   NIFU har på oppdrag fra forskningsavdelingen i Utdannings- og forskningsdepartementet gjennomført en kartlegging av omfanget av det internasjonale forskningssamarbeidet Norge deltar i. Tilsvarende oversikter er laget for ...
  • Ressurser til landbruks- og matrelatert FoU i 2009. Belyst med FoU-utgifter og personale 

   Rørstad, Kristoffer; Sundnes, Susanne Lehmann (NIFU rapport;2011-14, Research report, 2011-04-15)
   På oppdrag for Norges forskningsråd har NIFU gjennomført en ny kartlegging av ressursinnsatsen til landbruks- og matrelatert FoU, basert på tall for 2009. Kartleggingen er en oppfølgning av tilsvarende kartlegging som ble ...