• Continued growth in Nordic R&D activity 

   Steine, Frøydis Sæbø (NIFU Innsikt;2020-9, Others, 2020-11-17)
   Preliminary figures from the Nordic statistical producers show that just over 458 billion NOK was spent on research and experimental development (R&D) in the Nordic region in 2019. In fixed prices, this equals an increase ...
  • Fortsatt vekst i nordisk FoU-aktivitet 

   Steine, Frøydis Sæbø (NIFU Innsikt;2020-10, Others, 2020-11-17)
   Foreløpige tall fra de nordiske statistikkprodusentene viser at det ble brukt om lag 458 milliarder norske kroner til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norden i 2019. Justert for prisstigning, betyr dette en økning fra ...
  • Gender balance among researchers in Norwegian academia 

   Steine, Frøydis Sæbø; Gunnes, Hebe; Wendt, Kaja (NIFU Innsikt;2020-20, Others, 2020-12-20)
   In 2019, almost 37,500 researchers participated in research and development (R&D) in the higher education sector and the institute sector combined. Among these, 49 per cent were women. Compared with the gender distribution ...
  • Kjønnsbalanse blant forskere i norsk akademia 

   Steine, Frøydis Sæbø; Gunnes, Hebe; Wendt, Kaja (NIFU Innsikt;2020-18, Others, 2020-11-21)
   I 2019 deltok nesten 37 500 forskere og faglig personale i forskning og utviklingsarbeid (FoU) i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren samlet. Blant disse var 49 prosent kvinner. Sammenlignet med ...
  • Mangfoldstatistikk: Stor vekst i antall forskere med innvandrerbakgrunn i norsk akademia 

   Gunnes, Hebe; Steine, Frøydis Sæbø (NIFU Innsikt;2020-17, Others, 2020-12-18)
   I 2018 hadde 29 prosent av forskerne og det faglige personalet ved norske universiteter, høgskoler, helseforetak og forskningsinstitutter innvandrerbakgrunn. Dette er over dobbelt så mange som i 2007. Om lag 80 prosent av ...
  • Ny årsrekord – over 1 600 tok doktorgrad i 2020 

   Sarpebakken, Bo; Steine, Frøydis Sæbø (NIFU Innsikt;2021-5, Others, 2021-03-18)
   1634 personer avla doktorgrad ved norske læresteder i 2020. Dette er 51 flere enn i 2019, eller en økning på 3 prosent. Hele veksten gjelder grader innenfor medisin og helsefag. Gjennomsnittsalderen blant de nye doktorene ...
  • The proportion of immigrants in Norwegian academia continues to grow 

   Gunnes, Hebe; Steine, Frøydis Sæbø (NIFU Innsikt;2020-19, Others, 2020-12-20)
   In 2018, 29 per cent of the researchers and academic staff at Norwegian universities, university colleges, health trusts and research institutes had an immigrant background. The numbers have doubled since 2007. About 80 ...
  • Resources, scholarly publishing, and societal interaction of legal research in Norway 

   Sivertsen, Gunnar; Gunnes, Hebe; Steine, Frøydis Sæbø; Fossum, Lone Wanderås (NIFU Working Paper;2020:5, Working paper, 2020-01)
   This report provides background data for the JUREVAL 2020 evaluation of legal research in Norway. It includes statistics for the eight units participating in the JUREVAL as well as selected statistics on the structural ...
  • Ressursinnsatsen til FoU innenfor tema- og teknologiområder i 2019 

   Rørstad, Kristoffer; Sarpebakken, Bo; Wendt, Kaja; Østby, Mona Nedberg; Gunnes, Hebe; Denisova, Ekaterina; Steine, Frøydis Sæbø (NIFU-rapport;2021:12, Report, 2021-08)
   Denne rapporten presenterer resultater fra kartleggingen av FoU-ressurser av i alt 10 tematiske forskningsområder og to teknologiområder som er forankret i Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning. I ...
  • Spørsmål til Skole-Norge: Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere våren 2021 

   Bergene, Ann Cecilie; Vika, Karl Solbue; Steine, Frøydis Sæbø; Denisova, Ekaterina; Østby, Mona Nedberg (NIFU-rapport;2021:11, Research report, 2021-06)
   Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har en rammeavtale for 2021–2025 med Utdanningsdirektoratet om å gjennomføre halvårlige spørreundersøkelser rettet mot skoler og skoleeiere. ...
  • Stabile doktorgradstall i 2019 – så vidt ny årsrekord 

   Sarpebakken, Bo; Steine, Frøydis Sæbø (NIFU Innsikt;2020-2, Others, 2020-03-30)
   Det ble avlagt 1 583 doktorgrader ved norske læresteder i 2019. Dette var 19 flere enn året før, og antallet er det høyeste hittil. Økningen fra 2018 til 2019 tilsvarer vel 1 prosent. Dette er likevel en svakere utvikling ...
  • Svak nedgang i antall doktorgrader første halvår 2020 

   Sarpebakken, Bo; Steine, Frøydis Sæbø (NIFU Innsikt;2020-12, Others, 2020-11-26)
   I første halvår 2020 ble det avlagt 848 doktorgrader ved norske læresteder. Det er 29 færre enn samme periode året før, eller en 3 prosent nedgang. Antall disputaser økte jevnt i mange år inntil 2013, som i flere år ble ...