• Arenasammensetning og finansieringssystem for primærnæringsinstituttene : Alternativer for fremtidig organisering 

   Spilling, Olav R.; Sarpebakken, Bo (NIFU-rapport;2017:16, Research report, 2017-09)
   Denne rapporten er skrevet på oppdrag for Norges forskningsråd og drøfter arenaorganiseringen og basisfinansieringssystemet for primærnæringsinstituttene og alternativer for den fremtidige organiseringen av dette. Rapporten ...
  • Between entrepreneurship and technology transfer: Evaluation of the FORNY programme 

   Borlaug, Siri Brorstad; Grünfeld, Leo; Gulbrandsen, Magnus; Rasmussen, Einar; Rønning, Lars; Spilling, Olav R.; Vinogradov, Evgyebu (NIFU STEP rapport;2009-19, Research report, 2009-04)
   This report is the result of an evaluation of the FORNY programme commissioned by the Re-search Council of Norway. The background for the evaluation is that the current programme period will be terminated by the end of ...
  • Do general innovation policy tools fit all? Analysis of the regional impact of the Norwegian Skattefunn scheme 

   Isaksen, Arne; Normann, Roger Henning; Spilling, Olav R. (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Background: The paper examines the regional effects of a general innovation policy, i.e. a policy tool that does not target specific industries or subnational regions. General policy tools are an important part of the ...
  • En utydelig innovasjonspolitikk? Norsk innovasjonspolitikk på 2000-tallet 

   Spilling, Olav R.; Aanstad, Siri (NIFU STEP rapport;1-2010, Research report, 2009-12-22)
   Det foreliggende arbeidet er sterkt empirisk orientert. Hovedmålet har vært å gi en systematisk gjennomgang av arbeidet med innovasjonsmeldingen og det politiske ”landskapet” som arbeidet har foregått i. Som ledd i dette ...
  • Entreprenørskap i et evolusjonært perspektiv 

   Spilling, Olav R. (NIFU STEP-arbeidsnotat;2005:19, Working Paper, 2005-08)
   Formålet med dette notatet er å diskutere fenomenet entreprenørskap. Dette er et omfattende tema som kan diskuteres ut fra mange forskjellige perspektiver og ståsteder. Her er poenget å diskutere entreprenørskap som mekanisme ...
  • Entreprenørskap i Møre og Romsdal 

   Spilling, Olav R.; Fraas, Morten; Hervik, Arild; Bræin, Lasse (NIFU STEP-arbeidsnotat;2005:33, Working Paper, 2005-10-31)
   Med dette legges frem resultater av en kartlegging og analyse av entreprenørskap i Møre og Romsdal. Arbeidet er gjennomført på oppdrag for Møre og Romsdal fylke. Formålet har blant annet vært å bidra til å skape en felles ...
  • Entreprenørskap i utdanningen - perspektiver og begreper 

   Spilling, Olav R.; Johansen, Vegard (NIFU rapport;2011-4, Research report, 2011-01-14)
   Formålet med denne rapporten er å gjennomgå teorigrunnlaget for entreprenørskap i utdanningen (EiU) og drøfte hvordan det kan operasjonaliseres med hensyn til utforming av utdanningstilbud i entreprenørskap på ulike nivåer ...
  • Entreprenørskapsutdanning i Norge – status og veien videre: Sluttrapport fra følgeforskningsprosjektet om entreprenørskap i utdanningen 

   Spilling, Olav R.; Johansen, Vegard; Støren, Liv Anne (NIFU-rapport;2015-2, Research report, 2015-01)
   Denne rapporten er sluttrapporten fra følgeforskningsprosjektet om entreprenørskap i utdanningen som har blitt gjennomført i samarbeid mellom NIFU og Østlandsforskning. Prosjektet er finansiert av Kunnskapsdepartementet, ...
  • Evaluering av bruken av infrastrukturmidlene i FORNY-programmet 

   Borlaug, Siri Brorstad; Gulbrandsen, Magnus; Rasmussen, Einar; Spilling, Olav R. (NIFU STEP-rapport;2008-34, Research report, 2008-09)
   Med dette legges det frem en evaluering av bruken av infrastrukturmidlene i FORNY-programmet. FORNY-programmet er det viktigste virkemidlet i Norge for å stimulere til kommersialisering av forskningsresultater, og ...
  • Evaluering av handlingsplanen for mer entreprenørskap blant kvinner 

   Spilling, Olav R.; Lauritzen, Tonje; Hagen, Svein Erik; Bjørnåli, Ekaterina (NIFU rapport;2011-20, Research report, 2011-06-14)
   I denne rapporten presenteres en midtveisevaluering av handlingsplanen for mer entreprenørskap blant kvinner som gjelder for perioden 2008-2013. Formålet med evalueringen er å gjennomgå hvordan planen har blitt fulgt opp, ...
  • Evaluering av NTNU Technology Transfer 

   Spilling, Olav R.; Gulbrandsen, Magnus; Hansen, Tor Borgar (NIFU STEP-arbeidsnotat;2006:36, Working paper, 2006-10-13)
   Med dette presenteres resultatene fra en evaluering av NTNU Technology Transfer AS (TTO), som er gjennomført på oppdrag av NTNU. Utgangspunktet for oppdraget, var NTNUs ønske om å få en helhetlig analyse av TTOs rolle ...
  • Evaluering av Nyvekst 

   Spilling, Olav R.; Hansen, Bjørn Harald; Bjørnåli, Ekaterina (NIFU STEP rapport;26-2010, Research report, 2010-09-06)
   Nyvekst er en tjeneste rettet mot nystartede bedrifter i distriktene med et stort vekstpoten-sial. Tjenesten tilbys av Innovasjon Norge, og ble satt i gang fra 2008. Evalueringen av Nyvekst har blitt gjennomført på oppdrag ...
  • Fellespotten i Regionale forskningsfond – status og utviklingsmuligheter 

   Spilling, Olav R.; Borlaug, Siri Brorstad (NIFU-rapport;2016:3, Research report, 2016-03)
   I denne rapporten presenteres en analyse av den såkalte fellespotten i Regionale forsk-ningsfond. Fellespotten utgjør 15 prosent av de midlene som årlig bevilges til Regionale Forskningsfond, og skal brukes til felles ...
  • FoU for en grønn energisektor: Analyser av innovasjons- og kommersialiseringsstrategier i åtte FMEer – Forskningssentre for Miljøvennlig Energi 

   Bugge, Markus; Godø, Helge; Midttun, Atle; Pedersen, Trond Einar; Spilling, Olav R. (NIFU STEP rapport;11-2010, Research report, 2010-03)
   Tema for analysen som presenteres i denne rapporten er innovasjons- og kommersialiseringsstrategier og –aktiviteter i åtte Forskningssentre for Miljøvennlig Energi (FME). Rapporten er en samfunnsfaglig analyse, der vi skal ...
  • FoU og innovasjon i fondsregionene. Notat utarbeidet i forbindelse med følgeevalueringen av regionale forskningsfond 

   Spilling, Olav R. (NIFU-arbeidsnotat;2012:3, Working paper, 2012-01-13)
   Arbeidet med dette notatet inngår som et ledd i en følgeevaluering av regionale forskningsfond som vil pågå i perioden 2011-2013. Følgeevalueringen har som formål å utvikle kunnskap om hvordan ordningen med regionale ...
  • Følgeevaluering av regionale forskningsfond. Andre underveisrapport 

   Spilling, Olav R.; Langfeldt, Liv; Røste, Rannveig (NIFU rapport;2013-1, Research report, 2013-02-08)
   Ordningen med regionale forskningsfond ble iverksatt i 2010 og har som mål å styrke forskning for regional innovasjon og utvikling, og å mobilisere til økt forskningsinnsats i regionene. Ordningen har nå vært i drift i tre ...
  • Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet 

   Lekve, Kyrre; Aanstad, Siri; Piro, Fredrik; Carlsten, Tone Cecilie; Spilling, Olav R. (NIFU rapport;2014-2, Research report, 2014-02-03)
   I løpet av 2009 drev Helsefak en omfattende strategiprosess som resulterte i «Strategiplan 2010-2013. Godt gjort er bedre enn godt sagt.». Som ledd i arbeidet med å utarbeide en ny strategiplan for neste fireårsperiode har ...
  • Handlingsplanen for entreprenørskap i utdanningen - hvor tjenlig er den som politisk instrument? 

   Spilling, Olav R.; Hagen, Svein Erik; Johansen, Vegard; Støren, Liv Anne (NIFU-arbeidsnotat;2013:9, Working Paper, 2013-04-12)
   Dette notatet inngår som et ledd i et større følgeforskningsprosjekt om entreprenørskap i utdanningen (EiU), som gjennomføres i samarbeid mellom NIFU og Østlandsforskning. Formålet med dette arbeidsnotatet er å sammenstille ...
  • Høgskolen i Molde og det nye institusjonslandskapet. Fusjon eller fortsatt selvstendighet? 

   Spilling, Olav R.; Røsdal, Trude; Kyvik, Svein; Næss, Terje; Gunnes, Hebe; Olsen, Bjørn Magne (NIFU-rapport;2016:34, Research report, 2016-11-15)
   På bakgrunn av de pågående strukturendringer i universitets- og høgskolesektoren har Høgskolen i Molde ønsket å få gjennomført en utredning som klargjør alternative utviklingsmuligheter, og som kan gi høgskolen et ...
  • Høgskolenes rolle i regional utvikling, innovasjon og kommersialisering: En undersøkelse av de statlige høgskolene 

   Spilling, Olav R.; Borlaug, Siri Brorstad; Scordato, Lisa; Sveen, Tore (NIFU rapport;2014-40, Research report, 2014-11-21)
   I denne rapporten analysere de statlige høgskolenes rolle i regional utvikling, innovasjon og kommersialisering. Arbeidet inngår i en større evalueringen av virkemiddelapparatet for kommersialisering av offentlig finansiert ...