• Den korporative kanal i forskningspolitikken - En drøfting av interesseorganisasjoners deltakelse og innflytelse i norsk forskning 

   Søgnen, Randi (Utredningsinstituttet-rapport;1995-10, Report, 1995-11)
   Rapporten drøfter interesseorganisasjoners deltakelse og mulig innflytelse i norsk forskning. Hittil har en visst lite om disse organisasjonene som forskningspolitiske aktører. Brorparten av forskningspolitiske studier har ...
  • Dynamisk treghet - Endringsprosesser i NAVFs råd for medisinsk forskning (RMF) 1975-1993 

   Søgnen, Randi (Utredningsinstituttet-rapport;1994-12, Report, 1994-11)
   Rapporten retter søkelyset mot fagpolitiske omstillingsprosesser i det tidligere Rådet for medisinsk forskning (RMF) i NAVF. Studien dekker perioden fra midten av 70-tallet til begynnelsen av 90-tallet - til de første ...
  • Evaluering av de nordiske samarbeidsnemdene for humaniora og samfunnsforskning 

   Brofoss, Karl Erik; Søgnen, Randi; Sörlin, Sverker (NIFU skriftserie;2003-24, Research report, 2003-09)
   På oppdrag av de nordiske samarbeidsnemdene for humaniora og samfunnsforskning (NOS-H og NOS-S) ved Rådsledningsmøte har Norsk insitutt for studier av forskning og utdanning (NIFU) og Institut för studier av utbildning och ...
  • Evaluering av forskningsinnsatsen i Helse Øst 

   Brofoss, Karl Erik; Søgnen, Randi (NIFU STEP-rapport;2008-43, Research report, 2008-10)
   Det tidligere Helse Øst har siden 2004 delt ut betydelige forskningsmidler til helseforetakene i regionen. I forbindelse med tildeling av forskningsmidler for 2007 ba styret i Helse Øst om en evaluering av effekten av ...
  • Evalueringsopplegg for hovedinnsatsområdene - En drøfting 

   Narud, Hanne Marthe; Søgnen, Randi (NAVF-melding;1990-1, Report, 1990-01)
   Hovedinnsatsområder som forskningspolitisk virkemiddel ble introdusert på midten av 80-tallet. Disse satsingsområdene skal evalueres i perioden 1990-92. (Jf. Forskningsmeldingen, 1988-89.) NAVFs utredningsinstitutt fikk ...
  • I påvente av et mulig teknologiråd - Om teknologiråd i utlandet og nasjonale rådgivende organer innen forskning og teknologi 

   Søgnen, Randi; Sjønnesen, Elin (U-notat;1997-3, Working paper, 1997-04)
   NIFU fikk i mars i år i oppdrag av Nærings- og handelsdepartementet å gi en oversikt over nasjonale rådgivende organer innen forskning og teknologi samt et utvalg teknologiråd i utlandet. I notatet som foreligger har vi ...
  • Nord-Amerikas rolle innen norsk forskning og forskerutdanning - En pilotstudie 

   Søgnen, Randi; Slipersæter, Stig (U-notat;1998-5, Working paper, 1998)
   Arbeidet som foreligger er en foreløpig studie - en såkalt pilotstudie ~ om det personbaserte samarbeidet innen forskning og forskerutdanning mellom Norge og Nord-Amerika. Formålet med prosjektet har vært å vise hva ...
  • Norsk forskning mot sekelskiftet - en seminarrapport 

   Skoie, Hans; Nygaard, Thomas; Søgnen, Randi (Utredningsinstituttet-rapport;1995-1, Report, 1995-02)
   Utredningsinstituttet arrangerte 18.01.1995 et stort kveldsseminar med tittel "Norsk forskning mot sekelskiftet". Nye utfordringer for norsk forskning og forskningsrådets nye strategiplan var foranledningen til å ta opp ...
  • Offentlege innkjøp som industripolitikk - Telekommunikasjonssektoren 

   Søgnen, Randi (NAVF-melding;1984-2, Report, 1984-03)
   Denne utgreiinga rettar søkjelyset mot statens innkjøpspolitikk på telekommunikasjonssektoren. Føremålet med utgreiinga er å kaste lys over eit innovasjonspolitisk verkemiddel som har fått relativt lite merksemd. Siktemålet ...
  • Priorities, strengths and comparative advantage in Norwegian research, viewed in relation to the cooperation with South Africa 

   Klitkou, Antje; Solum, Nils Henrik; Olsen, Terje Bruen; Kallerud, Egil; Søgnen, Randi (NIFU STEP Working Paper;2005:25, Working Paper, 2005-09-21)
   This paper deals with three issues: First it describes the Norwegian R&D system and discusses general trends and key issues in Norwegian research policy. Second, it compares comparative advantages of Norwegian research ...
  • Rapport fra en konferanse 21.mars 1983 

   Skoie, Hans; Guenin, Michèle; Løkke, Sveinung; Rydland, Anne; Søgnen, Randi (NAVF-melding;1983-2, Report, 1983-04)
   I denne rapporten legger NAVFs utredningsinstitutt fram innlegg og debatter ved en konferanse om norsk forskningspolitikk 21. mars i Ingeniørenes Hus i Oslo.
  • Regionalisering av kompetanse. Evaluering av regionale kompetansesentre i Helse Vest 

   Brofoss, Karl Erik; Søgnen, Randi (NIFU STEP-arbeidsnotat;2005:35, Working Paper, 2005-06)
   Kompetansesentrene i Helse Vest holder gjennomgående et høyt faglig nivå og tilbyr tjenester av god faglig kvalitet, som er relevante og oppleves som nyttige av brukerne. Det finnes imidlertid et klart utviklingspotensiale ...
  • Senter for medisinsk metodevurdering - En evaluering 

   Brofoss, Karl Erik; Søgnen, Randi (NIFU Skriftserie;2001-3, Research report, 2001-02)
   Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU) har på oppdrag av Sosial- og helsedepartementet gjennomført en formativ evaluering av Senter for medisinsk metodevurdering (SMM). NIFU vil takke alle som velvillig ...
  • TOPPFORSKNINGSPROGRAMMET: Evaluering av programmodellen 

   Søgnen, Randi (NIFU skriftserie;2003-17, Research report, 2003-05)
   Norsk institutt for forskning og utdanning (NIFU) har på oppdrag av Forskningsrådet v/ Medisin og helse evaluert Toppforskningsprogrammet. Dette programmet ble etablert i 1996 og var et pionertiltak for å dyrke fram enere ...