• Evaluering av Universitetet i Stavangers strategi i perioden 2009–2019 

   Lyby, Lars; Scordato, Lisa; Røsdal, Trude; Gunnes, Hebe; Piro, Fredrik; Olsen, Bjørn Magne; Næss, Terje (NIFU-rapport;2020-8, Report, 2020-03-12)
   Rapporten tar for seg bruken og utviklingen av strategier ved Universitetet i Stavanger over en tiårsperiode, fra 2009 til 2019 og er skrevet på oppdrag fra UiS.
  • FoU-ressurser i universitets- og høgskolesektoren 1997–2017 

   Østby, Mona Nedberg; Denisova, Ekaterina; Gunnes, Hebe; Olsen, Bjørn Magne; Sivertsen, Gunnar; Wendt, Kaja (NIFU-rapport;2019:29, Research report, 2019-12)
   Rapporten gir en oversikt over ressurser til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i universitets- og høgskolesektoren. Den er basert på data fra NIFUs FoU-statistikk helt tilbake til 1963, med hovedvekt på perioden 1997–2017, ...
  • Fusjonsutredning for Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund. Statuskartlegging og muligetsstudie 

   Røsdal, Trude; Kyvik, Svein; Næss, Terje; Gunnes, Hebe; Olsen, Bjørn Magne (NIFU-rapport;2015:41, Research report, 2015-12)
   På vegne av de tre statlige høgskolene Høgskolen i Bergen, Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskulen i Sogn og Fjordane ga Høgskolen i Bergen høsten 2015 NIFU i oppdrag å gjennomføre en fusjonsutredning for disse tre høgskolene. ...
  • Høgskolen i Molde og det nye institusjonslandskapet. Fusjon eller fortsatt selvstendighet? 

   Spilling, Olav R.; Røsdal, Trude; Kyvik, Svein; Næss, Terje; Gunnes, Hebe; Olsen, Bjørn Magne (NIFU-rapport;2016:34, Research report, 2016-11-15)
   På bakgrunn av de pågående strukturendringer i universitets- og høgskolesektoren har Høgskolen i Molde ønsket å få gjennomført en utredning som klargjør alternative utviklingsmuligheter, og som kan gi høgskolen et ...
  • Kartlegging av FoU i fagmiljø som tilbyr korte profesjonsutdanninger: En kartlegging av ingeniør-, lærer- og helse- og sosialfagene 

   Frølich, Nicoline; Sivertsen, Gunnar; Gunnes, Hebe; Røsdal, Trude; Tellmann, Silje Maria; Olsen, Bjørn Magne; Næss, Terje; Caspersen, Joakim (NIFU-rapport;2016:31, Research report, 2016-11)
   NIFU har på oppdrag for Kunnskapsdepartementet gjennomført en kartlegging av FoU-virksomheten i fagmiljø som tilbyr korte, profesjonsutdanninger i ingeniør-, lærer- og helse- og sosialfagene. I rapporten tegnes nasjonale ...
  • Kvinner i kunstfagene: Statistikk om kjønnsbalansen i kunstfaglig utdanning 

   Gunnes, Hebe; Olsen, Bjørn Magne (NIFU Arbeidsnotat;2016:19, Working paper, 2016-12)
   Dette arbeidsnotatet inneholder statistikk om kvinner i kunstutdanningene, og er en del av prosjektet «Kjønn og Skjønn i Kunstfagene» i regi av Det kunstfaglige fakultet ved Universitetet i Tromsø. Prosjektet inngår i ...
  • Muligheter ved en fusjon: Utredning av en mulig fusjon mellom Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer 

   Røsdal, Trude; Spilling, Olav R.; Gunnes, Hebe; Olsen, Bjørn Magne; Næss, Terje (NIFU-rapport;2016:13, Research report, 2016-05)
   De to statlige høgskolene Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer ga våren 2016 NIFU i oppdrag å gjennomføre en fusjonsutredning for de to høgskolene. Utredningen består i en mulighetsstudie for å synliggjøre og ...
  • Rekruttering til forskning i sykepleie : En kartlegging av rekrutteringsbehov, rekrutteringsgrunnlag og stipendiatenes karriereplaner 

   Aamodt, Per Olaf; Nesje, Kjersti; Olsen, Bjørn Magne (NIFU-rapport;2018:28, Research report, 2018-10)
   Formålet med denne rapporten er å belyse i hvilken grad behovet for forskningskompetanse i sykepleierfaget blir ivaretatt gjennom å kartlegge antall stipendiater som er sykepleiere og deres karriereambisjoner. Dette ses i ...
  • Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2015: Hovedresultater og dokumentasjon 

   Wiig, Ole; Olsen, Bjørn Magne (NIFU-rapport;2016:25, Research report, 2016-09)
   Rapporten sammenfatter hovedresultater fra NIFUs måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid i helseforetakssektoren i 2015. Den dokumenterer dessuten rapporteringsopplegget og gjennomføringen av ressursmålingen, ...
  • Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2016 : Hovedresultater og dokumentasjon 

   Wiig, Ole; Olsen, Bjørn Magne (NIFU-rapport;2017:18, Research report, 2017-08)
   I denne rapporten sammenfatter vi hovedresultater fra NIFUs måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid i helseforetak og private, ideelle sykehus i 2016. Den dokumenterer dessuten rapporteringsopplegget for, ...
  • Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2017: Hovedresultater og dokumentasjon 

   Wiig, Ole; Olsen, Bjørn Magne (NIFU-rapport;2018:27, Research report, 2018-09)
   NIFU har siden 2006 gjennomført årlige målinger av ressursbruken til forskning i spesialisthelsetjenesten. I prinsippet registreres all ressursbruk til forskning, uavhengig av finansieringskilde. Målingen dekker ...
  • Ressurser og resultater innenfor norsk rettsvitenskapelig forskning 

   Gunnes, Hebe; Rørstad, Kristoffer; Sarpebakken, Bo; Olsen, Bjørn Magne (NIFU Arbeidsnotat;2017:9, Working paper, 2017-10)
   Dette arbeidsnotatet er utarbeidet etter avtale med Norges forskningsråd og er en oppdatering av tilsvarende notat fra 2013. Notatet inneholder oppdatert statistikk om strukturelle rammevilkår for de rettsvitenskapelige ...
  • Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2013: En analyse basert på FoU-statistisk materiale 

   Sundnes, Susanne Lehmann; Gunnes, Hebe; Wiig, Ole; Olsen, Bjørn Magne (NIFU-rapport;2015:25, Research report, 2015-09)
   Denne rapporten beskriver ressursinnsatsen innenfor medisinsk og helsefaglig forskning og utviklingsarbeid (FoU) i 2013. Rapporten er i hovedsak basert på eksisterende datamateriale hentet fra den nasjonale FoU-statistikken, ...
  • Ressursinnsatsen til FoU innenfor tematiske områder i 2017 

   Rørstad, Kristoffer; Sarpebakken, Bo; Wendt, Kaja; Gunnes, Hebe; Olsen, Bjørn Magne; Østby, Mona Nedberg (NIFU-rapport;2019:11, Research report, 2019-09)
   Denne rapporten presenterer resultater fra kartlegging av i alt 11 tematiske forskningsområder som er forankret i Regjerings langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Rapporten viser ressursomfanget, belyst med ...
  • Ressursinnsatsen til norsk klimaforskning i 2014 

   Rørstad, Kristoffer; Sundnes, Susanne Lehmann; Olsen, Bjørn Magne (NIFU-rapport;2016:4, Research report, 2016-03)
   Denne rapporten presenterer resultater fra en kartlegging av norsk klimaforskning for året 2014. Ressursinnsatsen er målt i form av FoU-årsverk og FoU-beløp, og det er første gang en total kartlegging av norsk klimaforskning ...
  • Ressursinnsatsen til norsk miljøforskning i 2014 

   Sundnes, Susanne Lehmann; Rørstad, Kristoffer; Olsen, Bjørn Magne (NIFU-rapport;2016:5, Research report, 2016-03)
   Etter avtale med Norges forskningsråd har NIFU kartlagt ressursinnsatsen til miljøforskning for 2014. NIFU har over tid gjennomført lignende kartlegginger på ulike prioriterte forskningsområder, og dette er første gang en ...
  • Satsing på matematikk, naturvitenskap og teknologi (MNT-fag): Hvordan følges de politiske føringene opp ved universiteter og høgskoler? 

   Langfeldt, Liv; Vabø, Agnete; Wendt, Kaja; Solberg, Espen; Aanstad, Siri; Olsen, Bjørn Magne (NIFU rapport;2014-33, Research report, 2014-10)
   Denne rapporten tar for seg hvordan de politiske føringene om å satse på matematikk, naturvitenskap og teknologi – MNT-fag – følges opp ved norske universiteter og høgskoler. Prosjekt er utført på oppdrag fra Kunnskapsde ...
  • Utdanningsforskning i Norge 2015: Ressurser og resultater 

   Gunnes, Hebe; Hovdhaugen, Elisabeth; Olsen, Bjørn Magne (NIFU-rapport;2017:4, Research report, 2017-04)
   NIFU har for femte gang kartlagt norsk utdanningsforskning. Rapporten gir en oversikt over ressurser til forskning og utviklingsarbeid (FoU) på utdanningsfeltet målt i driftsutgifter og menneskelige ressurser. Vi har ...