• Between entrepreneurship and technology transfer: Evaluation of the FORNY programme 

   Borlaug, Siri Brorstad; Grünfeld, Leo; Gulbrandsen, Magnus; Rasmussen, Einar; Rønning, Lars; Spilling, Olav R.; Vinogradov, Evgyebu (NIFU STEP rapport;2009-19, Research report, 2009-04)
   This report is the result of an evaluation of the FORNY programme commissioned by the Re-search Council of Norway. The background for the evaluation is that the current programme period will be terminated by the end of ...
  • Betydningen av organisering for faglig utvikling av Høgskolen i Østfold 

   Gulbrandsen, Magnus; Hovdhaugen, Elisabeth; Stensaker, Bjørn (NIFU STEP-arbeidsnotat;2006:11, Working paper, 2006-03)
   Høgskolen i Østfold har igangsatt et arbeid for å vurdere hvordan skolens realfag kan organiseres og lokaliseres. Bakgrunnen for dette arbeidet er både den nasjonale politiske satsingen på realfag i alle ledd i opplæring ...
  • Ekstern finansiering av universitetsforskning – internasjonale modeller, erfaringer og statistikk 

   Gulbrandsen, Magnus; Sundnes, Susanne Lehmann; Tvede, Olaf (NIFU skriftserie;1999:4, Research report, 1999-02)
   På oppdrag fra Utvalget for høgre utdanning, Mjøsutvalget, har NIFU belyst omfanget av og sentrale problemstillinger knyttet til ekstern finansiering av universitetsforskning i et internasjonalt perspektiv. Foreliggende ...
  • Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) 

   Gulbrandsen, Magnus; Ramberg, Inge; Sarpebakken, Bo; Schwach, Vera; Sivertsen, Gunnar; Solberg, Espen; Wiig, Ole (NIFU rapport;2012-50, Research report, 2012-12-04)
   Hovedbudskapet i denne rapporten er at den norske instituttsektoren ser ut til å fungere noenlunde bra både faglig, økonomisk og organisatorisk. Samtidig er sektoren svært heterogen i seg selv med store variasjoner i ...
  • Et akademisk annerledesår: Konsekvenser og håndtering av koronapandemien ved norske universiteter og høgskoler 

   Solberg, Espen; Hovdhaugen, Elisabeth; Gulbrandsen, Magnus; Scordato, Lisa; Svartefoss, Silje Marie; Eide, Thea (NIFU-rapport;2021:9, Research report, 2021-03)
   Denne rapporten beskriver funn fra en undersøkelse av konsekvenser og håndtering av koronapandemien ved norske universiteter og høgskoler. Arbeidet er gjort på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, og ble påbegynt sommeren ...
  • Evaluering av bruken av infrastrukturmidlene i FORNY-programmet 

   Borlaug, Siri Brorstad; Gulbrandsen, Magnus; Rasmussen, Einar; Spilling, Olav R. (NIFU STEP-rapport;2008-34, Research report, 2008-09)
   Med dette legges det frem en evaluering av bruken av infrastrukturmidlene i FORNY-programmet. FORNY-programmet er det viktigste virkemidlet i Norge for å stimulere til kommersialisering av forskningsresultater, og ...
  • Evaluering av NTNU Technology Transfer 

   Spilling, Olav R.; Gulbrandsen, Magnus; Hansen, Tor Borgar (NIFU STEP-arbeidsnotat;2006:36, Working paper, 2006-10-13)
   Med dette presenteres resultatene fra en evaluering av NTNU Technology Transfer AS (TTO), som er gjennomført på oppdrag av NTNU. Utgangspunktet for oppdraget, var NTNUs ønske om å få en helhetlig analyse av TTOs rolle ...
  • Faglig utbytte og organisering av eksternt finansiert virksomhet i UoH-randsonen 

   Gulbrandsen, Magnus (NIFU STEP-rapport;28-2007, Research report, 2007-09)
   Kunnskapsdepartementet har nylig satt i gang en prosess for å gå gjennom regelverket for eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler. I den forbindelse har NIFU STEP fått i oppdrag å utrede erfaringer med ...
  • Forholdet mellom næringslivet og UoH-sektoren – et krevende mangfold 

   Gulbrandsen, Magnus; Larsen, Ingvild Marheim (NIFU-rapport;7-2000, Research report, 2000-05)
   Kirke-, undervisnings og forskningsdepartementet har gitt NIFU i oppdrag å belyse forholdet mellom næringslivet og UoH-sektoren. Departementet har understreket behovet for et bredt fokus som inkluderer både forskning, ...
  • Forskningsinstituttene og næringslivet: Delrapport 1: Aktørene i samspillet 

   Broch, Marianne; Gulbrandsen, Magnus; Nerdrum, Lars; Staude, Morten (NIFU skriftserie;2001-30, Research report, 2001-12)
   Notatet beskriver forskningsinstituttenes omfang av prosjekter utført på oppdrag for og med finansiering i norsk næringsliv. Utover en ren kartlegging av dette markedet, går studien også litt nærmere inn på forhold vedrørende ...
  • Forskningsinstituttenes betydning for FoU i næringslivet: Syntese og utfordringer 

   Brofoss, Karl Erik; Gulbrandsen, Magnus; Nerdrum, Lars; Nås, Svein Olav (NIFU skriftserie;2002-26, Research report, 2002-10)
   Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU) og STEP-Gruppen (Studies in Technology, Innovation and Economic Policy) har siden 2001 arbeidet med prosjektet ”Instituttsektorens betydning for FoU i næringslivet”, ...
  • Forskningspolitikk 2008:3 

   Kallerud, Egil; Gulbrandsen, Magnus (Bladet Forskningspolitikk;, Others, 2008-09-29)
  • Forskningspolitikk 2008:4 

   Kallerud, Egil; Gulbrandsen, Magnus (Bladet Forskningspolitikk;, Others, 2008-12-05)
  • Forskningspolitikk 2009:1 

   Kallerud, Egil; Gulbrandsen, Magnus (Bladet Forskningspolitikk;, Others, 2009-03-02)
  • Forskningspolitikk 2009:2 

   Kallerud, Egil; Gulbrandsen, Magnus (Bladet forskningspolitikk;2009:2, Others, 2009-05-19)
  • Forskningspolitikk 2009:3 

   Kallerud, Egil; Gulbrandsen, Magnus (Bladet forskningspolitikk;2009:3, Others, 2009-08-27)
  • Forskningspraksis ved norske universiteter i et internasjonalt perspektiv. En sammenligning av 14 land 

   Kyvik, Svein; Gulbrandsen, Magnus; Bentley, Peter (NIFU rapport;2011-41, Research report, 2011-11)
   Denne rapporten sammenligner universitetspersonalets forskningspraksis i Norge og 13 andre land; fire i Europa (Finland, Italia, Storbritannia og Tyskland), to i Nord-Amerika (Canada og USA), tre i Latin-Amerika (Argentina, ...
  • Hva er forskningskvalitet? En intervjustudie blant norske forskere 

   Gulbrandsen, Magnus; Langfeldt, Liv (NIFU-rapport;1997-9, Research report, 1997-08)
   De senere årene har det vært fokusert sterkt på forskningskvalitet gjennom evalueringer og andre mekanismer som er ment å sikre og forbedre kvaliteten. Begrepet selv har imidlertid sjelden stått i fokus. For å få en fruktbar ...
  • Impact i anvendt forskning: begrepsavklaring og praksis 

   Gulbrandsen, Magnus; Sivertsen, Gunnar (NIFU Arbeidsnotat;2018:10, Working paper, 2018-10)
   Formålet med dette arbeidsnotatet er å drøfte to spørsmål: Hva menes med begrepet impact, og hvordan passer det for anvendt forskning?
  • Impacts of the SFF scheme on the Norwegian research system : Sub-report I to the SFF evaluation panel 

   Borlaug, Siri Brorstad; Langfeldt, Liv; Gulbrandsen, Magnus; Ramberg, Inge (NIFU-rapport;2019:28, Research report, 2019-12)
   This report was commissioned by the Research Council of Norway (RCN) to serve as background information for an international scientific committee appointed to evaluate the SFF scheme. The report should be seen in conjunction ...