• Arbeidsmuligheter for filologer - Noen regneeksempler over framtidig behov og tilgang 

   Kobberstad, Tor; Edvardsen, Rolf; Ivås, Anne Marie (NAVF-melding;1976-5, Report, 1976-04)
   NAVF's utredningsinstitutt har i de seneste år arbeidet med behovsanalyser for kandidater med universitet- og høgskoleutdanning, bl.a. for jurister, kandidater med samfunnsvitenskapelig utdanning og filologer. I denne ...
  • Arbeidsmuligheter for kandidater med samfunnsvitenskapelig utdanning. Del 2 

   Edvardsen, Rolf (NAVF-melding;1974-4, Report, 1974-08)
   Denne meldingen presenterer en analyse av behovet for jurister, sosialøkonomer og siviløkonomer i tidsrommet fram til 1985. Meldingen er den andre i en serie på tre som omhandler arbeidsmulighetene for kandidater med ...
  • Arbeidsmuligheter for kandidater med samfunnsvitenskapelig utdanning. Del 3 

   Edvardsen, Rolf; Ivås, Anne Marie (NAVF-melding;1974-7, Report, 1974-12)
   Denne meldingen presenterer en analyse av behovet for sosiologer, statsvitere og fagpedagoger i tidsrommet fram til 1985. Meldingen er den siste i en serie på tre som omhandler arbeidsmulighetene for kandidater med juridisk ...
  • Kandidater fra enkelte samfunnsvitenskapelige studier og deres yrker 

   Edvardsen, Rolf (NAVF-melding;1968-6, Report, 1968-05)
   Denne melding gir en oversikt over hvordan kandidater i en del av de samfunnsvitenskapelige fag er fordelt på næringssektorer og arbeidsfunksjoner. Meldingen bygger på en spørreskjemaundersøkelse til følgende kandidatgrupper: ...
  • Prestenes arbeidsforhold 

   Edvardsen, Rolf (NAVF-melding;1981-4, Report, 1981-09)
   Denne rapporten presenterer resultatene av en undersøkelse av prestenes arbeidsforhold. Den tar også opp andre forhold som har betydning for prestenes trivsel, som f.eks. boforholdene og ektefellens situasjon.
  • Rekruttering til ingeniørutdanning 

   Edvardsen, Rolf; Sandberg, Nina (U-notat;1996-5, Working paper, 1996)
   Til tross for rekordhøy søkning til høyere utdanning på 1990-tallet, har ingeniørutdanningen opplevd søkersvikt og at en del studieplasser står ledige. Dette gir naturlig nok grunn til bekymring for de ansvarlige for dette ...
  • Rekrutteringen til hjemmehjelperyrket 

   Edvardsen, Rolf (NAVF-rapport;1992-7, Report, 1992-08)
   En undersøkelse av 16- og 18-åringers utdannings- og yrkesvalg er her brukt til å belyse den framtidige rekrutteringen til hjemmehjelperyrket. Andre rapporter vil ta opp andre resultater fra undersøkelsen. Ingen av over ...
  • Ti år etter eksamen 

   Edvardsen, Rolf (NAVF-melding;1986-5, Report, 1986-10)
   NAVF's utredningsinstitutt har siden 1972 utført spørreskjemaundersøkelser for å kartlegge arbeidsmarkedet for nyuteksaminerte kandidater fra universiteter og distriktshøgskoler. For vårkullet 1974 har det i tillegg blitt ...
  • Ungdoms utdannings- og yrkesplaner 1993 - Noen sentrale resultater fra en oppfølgingsundersøkelse av unges utdannings- og yrkesplaner fra 1991 til 1993 

   Edvardsen, Rolf (U-notat;1996-1, Working paper, 1996-03)
   Rapport 13/93 "Ungdoms utdannings- og yrkesplaner" og Rapport 4/95 "Yrkesvalgmotiver" gir sentrale resultater fra undersøkelsen i 1991. Dette U-notatet gir en oversikt over de viktigste resultatene i 1993, samt en sammenligning ...
  • Utdanning og arbeidsmarked 1987 - Tendenser og perspektiver 

   Edvardsen, Rolf (NAVF-melding;1987-2, Report, 1987-10)
   Denne rapporten gir en oversikt over aktuelle tendenser på arbeidsmarkedet for personer med høyere utdanning og perspektiver for utviklingen framover. Utredningsinstituttet planlegger å utgi en slik rapport hvert år, og ...
  • Valg av utdanning og yrke - Betydningen av kjønn, sosial og geografisk bakgrunn ved utdannings- og yrkesvalg 

   Edvardsen, Rolf (NAVF-rapport;1991-12, Report, 1991-09)
   Hva fører oss inn i forskjellige utdanninger og yrker? Hva betyr kjønn, sosial og geografisk bakgrunn for valget? Hva får noen til å orientere seg mot de mest prestisjefylte yrkene, og hvilke hindringer møter de? Dette er ...
  • Yrkeskarriere og samfunnsengasjement 

   Borgersen, Anne Marie; Edvardsen, Rolf (NAVF-melding;1983-5, Report, 1983-11)
   Denne rapporten presenterer resultatene av en undersøkelse av yrkeskarriere og samfunnsengasjement for universitetsutdannede fra fire artiumskull. Undersøkelsen er en oppfølging av tidligere undersøkelser av artianere fra ...
  • Yrkesundersøkelse for jurister i 1970 

   Edvardsen, Rolf (NAVF-melding;1972-1, Report, 1972-04)
   I denne meldingen presenteres resultatene av en spørreskjemaundersøkelse blant kandidater med juridisk embetseksamen som NAVF's utredningsinstitutt foretok i 1970. Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge juristenes ...
  • Yrkesundersøkelse for realister, aktuarer og farmasøyter i 1977 

   Edvardsen, Rolf; Sann, Anne; Bie, Karen Nossum (NAVF-melding;1979-7, Report, 1979)
   Denne rapporten presenterer resultatene av en spørreskjemaundersøkelse som ble foretatt i 1977 blant realister, aktuarer og farmasøyter. Undersøkelsen tok sikte på å kartlegge kandidatenes fordeling på næringssektorer, ...
  • Yrkesundersøkelse for teologer i 1980 

   Edvardsen, Rolf (NAVF-melding;1982-2, Report, 1982-03)
   Denne rapporten presenterer resultatene av en yrkesundersøkelse for teologer (cand.theol.). Den gir en oversikt over teologenes fordeling på sektorer av arbeidslivet, yrker og stillinger, og deres mobilitet mellom sektorer ...
  • Yrkesvalgmotiver - Resultater fra en undersøkelse om 16- og 18-åringers utdannings- og yrkesplaner i 1991 

   Edvardsen, Rolf (Utredningsinstituttet-rapport;1995-4, Report, 1995-06)
   De unges motiver ved valg av utdanning og yrke er mange og sammensatte. Enkelte motiver er felles for nesten alle. De fleste ønsker en sikker og varig jobb som skal være interessant og hvor de kan utnytte sine spesielle ...