• Bruk av forskning: Fasettert begrep – mange forklaringsmodeller 

   Brofoss, Karl Erik; Wiig, Ole (NIFU STEP-rapport;2-2006, Research report, 2006-06)
   Denne rapporten kommer i forlengelsen av Norges forskningsråds strategiske instituttprogram Profiling Output in Norwegian Research (1999 – 2001). Som et resultat av instituttets arbeid med programmet, ble det klart at det ...
  • Departementenes FoU-engasjement: Utviklingstrekk på 1990-tallet 

   Wiig, Ole; Brofoss, Karl Erik (NIFU-rapport;1-2000, Research report, 2000)
  • De samfunnsvitenskapelige instituttene 

   Brofoss, Karl Erik; Sivertsen, Gunnar (NIFU skriftserie;2004-3, Research report, 2004-01)
   Dette notatet er skrevet på oppdrag av de samfunnsvitenskapelige instituttene i instituttsektoren – både de regionale og de nasjonale instituttene. Oppdraget er finansiert av instituttene selv med bidrag fra Norges ...
  • En gjennomgang av Forskningsrådets fagevalueringer 

   Brofoss, Karl Erik (NIFU STEP-arbeidsnotat;2004:7, Working Paper, 2004)
   Dette notatet har tre deler: Første del er en gjennomgang av mer metodiske sider ved fagevalueringene. Andre del er en gjennomgang av evalueringsrapportenes substansielle innhold med særlig vekt på hvilke svakheter ...
  • Evaluation of the European Young Investigator Awards Scheme 

   Langfeldt, Liv; Brofoss, Karl Erik (NIFU STEP Working Paper;2005:10, Working Paper, 2005-05)
   This evaluation of the European Young Investigator Awards Scheme (EURYI) was commissioned by the ESF and EUROHORCs and performed by NIFU STEP. Its central questions are to what extent the target group of the scheme has ...
  • Evaluering av de nordiske samarbeidsnemdene for humaniora og samfunnsforskning 

   Brofoss, Karl Erik; Søgnen, Randi; Sörlin, Sverker (NIFU skriftserie;2003-24, Research report, 2003-09)
   På oppdrag av de nordiske samarbeidsnemdene for humaniora og samfunnsforskning (NOS-H og NOS-S) ved Rådsledningsmøte har Norsk insitutt for studier av forskning og utdanning (NIFU) og Institut för studier av utbildning och ...
  • Evaluering av forskningsinnsatsen i Helse Øst 

   Brofoss, Karl Erik; Søgnen, Randi (NIFU STEP-rapport;2008-43, Research report, 2008-10)
   Det tidligere Helse Øst har siden 2004 delt ut betydelige forskningsmidler til helseforetakene i regionen. I forbindelse med tildeling av forskningsmidler for 2007 ba styret i Helse Øst om en evaluering av effekten av ...
  • Felles nordisk forskningsstøtte: Styring og nytte 

   Brofoss, Karl Erik; Ramberg, Inge; Schwach, Vera (NIFU skriftserie;2003-23, Research report, 2003-11)
   De nordiske landene er knyttet sammen geografisk, med historiske bånd, med parallell utvikling av demokratiske styresett og etter 1945 den nordiske velferdsstaten. Ideen om et nordisk fellesskap kan spenne fra høystemte ...
  • Formidlingen fra forskningsprogrammet Olje og samfunn: En evaluering 

   Brofoss, Karl Erik; Narud, Hanne Marthe (NAVF-rapport;1990-6, Report, 1990-07)
   På oppdrag fra NORAS har NAVFs utredningsinstitutt gjennomført en evaluering av RFSPs forskningsprogram: Olje og samfunn. Undersøkelsen har vært gjennonmført av Karl Erik Brofoss og Hanne Marthe Narud. Sue Ellen Walters ...
  • Forskningsinstituttene og næringslivet - Delrapport 2: Bedriftenes kjøp av FoU fra instituttene 

   Brofoss, Karl Erik; Nerdrum, Lars (NIFU skriftserie;2002-23, Research report, 2002-10)
   Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU) og STEP-gruppen har siden 2001 arbeidet med prosjektet ”Instituttsektorens betydning for FoU i næringslivet” som finansieres av FAKTA-programmet i Norges ...
  • Forskningsinstituttenes betydning for FoU i næringslivet: Syntese og utfordringer 

   Brofoss, Karl Erik; Gulbrandsen, Magnus; Nerdrum, Lars; Nås, Svein Olav (NIFU skriftserie;2002-26, Research report, 2002-10)
   Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU) og STEP-Gruppen (Studies in Technology, Innovation and Economic Policy) har siden 2001 arbeidet med prosjektet ”Instituttsektorens betydning for FoU i næringslivet”, ...
  • Forskningsinstituttenes rammebetingelser for internasjonal konkurranse 

   Slipersæter, Stig; Brofoss, Karl Erik (NIFU skriftserie;2004-19, Research report, 2004-09)
   Denne rapporten er utarbeidet som del av NIFU STEPs strategiske instituttprogram om Internasjonalisering av forsknings og høyere utdanning. Programmet er finansiert av Norges forskningsråd og Utdannings- og forskningsdep ...
  • Fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten: En midtveisevaluering av Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuters strategi for forskning i primærhelsetjenesten 

   Piro, Fredrik; Vabø, Agnete; Brofoss, Karl Erik (NIFU rapport;2013-13, Research report, 2013-02-19)
   NIFU har på oppdrag for Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter evaluert Fondets strategiske plan for 2011-2013. Fondets viktigste virkemiddel for å få realisert målsettingene i planen, forskningsprogrammet ...
  • Innsatsområdene som forskningspolitisk virkemiddel 

   Brofoss, Karl Erik (NAVF-rapport;1993-4, Report, 1993-04)
   St.meld. nr. 60 (1984-85) lanserte regjeringen innsatsområdene som et forskningspolitisk virkemiddel. Gjennom disse ønsket regjeringen å få til en konsentrasjon av forskningsinnsatsen rundt brede tverrgående temaer av stor ...
  • Kommunenes sentralforbund som forskningspolitisk aktør - En delevaluering 

   Brofoss, Karl Erik (Utredningsinstituttet-rapport;1993-11, Report, 1993-10)
   Utredningsinstituttet for forskning og høyere utdanning har på oppdrag av Amternes og Kommunernes Forskningsinstitutt gjennomført en evaluering av Kommunenes sentralforbunds forskningsordning - KS Forskning som en ...
  • Kunnskapssenteret. Seksjon for velferdstjenester. En underveisvurdering 

   Brofoss, Karl Erik (NIFU-arbeidsnotat;2013:11, Working Paper, 2013-04-25)
   Denne underveisevalueringen av Seksjon for velferdstjenester ved Kunnskapssenteret for helsetjenester er utført på oppdrag av Kunnskapssenteret. Hensikten med evalueringen er å komme med innspill til det videre arbeid med ...
  • Opptrappingsplanen for psykisk helse og forskningen: Forskningsressurser og vitenskapelig publisering 

   Wiig, Ole; Aksnes, Dag W.; Brofoss, Karl Erik (NIFU STEP rapport;2009-8, Research report, 2009-01)
   Rapporten fra prosjektet ”Opptrappingsplanen for psykisk helse – prosjekt om forskning” som kartlegger bevilgningsstrømmene til psykologisk og psykiatrisk forskning relevant for Opptrappingsplanen og publiseringsvirksomheten ...
  • Regionalisering av kompetanse. Evaluering av regionale kompetansesentre i Helse Vest 

   Brofoss, Karl Erik; Søgnen, Randi (NIFU STEP-arbeidsnotat;2005:35, Working Paper, 2005-06)
   Kompetansesentrene i Helse Vest holder gjennomgående et høyt faglig nivå og tilbyr tjenester av god faglig kvalitet, som er relevante og oppleves som nyttige av brukerne. Det finnes imidlertid et klart utviklingspotensiale ...
  • Resultater av Kreftforeningens forskningsbevilgninger – tre studier 

   Aksnes, Dag W.; Brofoss, Karl Erik; Sivertsen, Gunnar (NIFU STEP rapport;2009-2, Research report, 2009-01)
   NIFU STEP har på oppdrag fra Kreftforeningen gjennomført tre studier relatert til organisasjonens finansiering av kreftforskning. Resultatene av disse studiene presenteres i den foreliggende rapporten. Den ene studien gir ...
  • Senter for medisinsk metodevurdering - En evaluering 

   Brofoss, Karl Erik; Søgnen, Randi (NIFU Skriftserie;2001-3, Research report, 2001-02)
   Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU) har på oppdrag av Sosial- og helsedepartementet gjennomført en formativ evaluering av Senter for medisinsk metodevurdering (SMM). NIFU vil takke alle som velvillig ...