• Alder ved yrkesstart, sysselsettingsmønstre og yrkesaktivitet: En oversikt over utvalgte grupper med høyere utdanning 

   Arnesen, Clara Åse; Opheim, Vibeke; Næss, Terje; Aamodt, Per Olaf; Henaug, Inger (NIFU STEP rapport;2009-20, Research report, 2009-04)
   Prosjektet er gjennomført som et oppdrag for Hovedorganisasjonen for universitets- og høgskoleutdannede (Unio). Bakgrunnen var at Unio ønsket grunnlagsmateriale til innspill i arbeidet med utarbeidelse av nytt pensjonssystem. ...
  • Arbeidsmarkedet for jurister: En framskrivning mot 2025 

   Børing, Pål; Næss, Terje; Aamodt, Per Olaf (NIFU rapport;2012-49, Research report, 2012-12-01)
   Rapporten inneholder ulike alternativer for tilbudet av juridisk arbeidskraft fram mot 2025 basert på ulike forutsetninger om utdanningskapasiteten. Etterspørselen er basert på to hovedalternativer, det ene basert på den ...
  • Belastning eller berikelse? - Yrkesaktivitet, omsorgsansvar og studenttillitsverv blant universitetsstudenter 

   Aamodt, Per Olaf (NAVF-notat;1986-8, Report, 1986-09)
   I denne andre delrapporten fra prosjektet "Studentenes tidsbruk og studieforhold" tar vi opp inntektsgivende arbeid, omsorgsansvar og studenttillitsverv blant studentene.Rapporten bygger på en spørreskjemaundersøkelse ...
  • Borte bra, men hjemme best? Færre norske studenter i utlandet 

   Wiers-Jenssen, Jannecke; Frølich, Nicoline; Aamodt, Per Olaf; Hovdhaugen, Elisabeth (NIFU STEP-rapport;2008-21, Research report, 2008-06)
   Rapporten ser på endringen i antall norske studenter i utlandet de senere år, og søker å identifisere mulige årsaker til utviklingen. Årsaksforholdene er sammensatte, og den relative betydningen av ulike forhold er vanskelig ...
  • Digitalisation in higher education: mapping institutional approaches for teaching and learning 

   Tømte, Cathrine; Fossland, Trine; Aamodt, Per Olaf; Degn, Lise (Journal article; Peer reviewed, 2019-05-06)
   This paper explores the digitalisation of teaching and learning understood as external processes, influenced by government and international trends and as internal processes within the institutions, in Denmark and Norway. ...
  • Effektivitetsbegrepet i høyere utdanning: Hvordan er begrepet brukt i norsk høyere utdanningspolitikk? 

   Skodvin, Ole-Jacob; Aamodt, Per Olaf (NIFU Skriftserie;2001-7, Research report, 2001-01)
   Denne rapporten tar for seg hvordan effektivitetsbegrepet er brukt innenfor høyere utdanning, og er skrevet på oppdrag fra Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet. Hovedvekten er lagt på hvordan effektivitetsbegrepet ...
  • Eksperter i team: En evaluering av et tverrfaglig emne ved NTNU gjennomført våren 2005 

   Hovdhaugen, Elisabeth; Aamodt, Per Olaf (NIFU STEP skriftserie;10-2005, Research report, 2005-07)
   Som et ledd i NTNUs strategi for tverrfaglighet, og for å styrke studentenes kompetanse i å samarbeide på tvers av fag, har NTNU opprettet studieemnet «Eksperter i Team» (EiT) for mastergradsstudentene. Foreløpig er dette ...
  • Evaluation of SIU – Norwegian Centre for International Cooperation in Higher Education 

   Vabø, Agnete; Allinson, Rebecca; Geschwind, Lars; Melin, Göran; Aamodt, Per Olaf (NIFU STEP report;30-2010, Research report, 2010-10)
   This is an evaluation of SIU – The Norwegian Centre for International Cooperation in Higher Education.
  • Evaluering av de nasjonale sentrene i opplæringen: Evaluering av åtte nasjonale sentre i et styrings- og brukerperspektiv 

   Aamodt, Per Olaf; Seland, Idunn; Opheim, Vibeke; Carlsten, Tone Cecilie; Lødding, Berit; Røsdal, Trude (NIFU rapport;2014-49, Research report, 2014-11)
   På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har NIFU gjennomført en evaluering av åtte av de nasjonale sentrene i opplæringen. Sentrene er opprettet for å bistå utdanningsmyndighetene i gjennomføringen av utdanningspolitikken ...
  • Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen 2015-2019 : Delrapport 2 

   Caspersen, Joakim; Aamodt, Per Olaf; Stensaker, Bjørn; Federici, Roger Andre (NTNU Samfunnsforskning;Rapport 2018 Mangfold og inkludering, Research report, 2018-07)
   Dette er den andre rapporten i evalueringen av den nasjonale rektorutdanningen i perioden 2015-2019. Rapporten følger opp mange av de samme metodene og funnene fra forrige rapport, særlig deltagerundersøkelsen som hvert ...
  • Evaluering av etablering av ordning med Senter for fremragende utdanning (SFU): En kvalitativ analyse av aktørenes erfaringer og vurderinger 

   Carlsten, Tone Cecilie; Aamodt, Per Olaf (NIFU rapport;2013-10, Research report, 2013-01-21)
   Med Stjernø-utvalgets forslag om å opprette et ”Senter for fremragende undervisning” ble det signalisert et ønske om ambisiøse nye nasjonale virkemidler for å heve kvalitet og status på høyere utdanning i Norge. Denne ...
  • Evaluering av etter- og videreutdanning ved NTNU: Erfaringer og vurderinger ved instituttene 

   Brandt, Ellen; Aamodt, Per Olaf (NIFU skriftserie;2002-17, Research report, 2002-09)
   NTNU har de siste årene foretatt en omorganisering av sin etter- og videreutdanningsvirksomhet, og er i ferd med å utarbeide en ny strategiplan. I denne sammenheng skal det sentrale utvalget for etter- og videreutdanning ...
  • Evaluering av Kompetanseløft 2020. Første delrapport 2018 

   Nesje, Kjersti; Aamodt, Per Olaf; Monkerud, Lars Chr.; Helgesen, Marit Kristine; Lippestad, Jan Wilhelm; Grut, Lisbet (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
   Denne første del av følgeevalueringen av Kompetanseløft 2020 (K2020) viser at svært mange kommuner søker midler over K2020, noe vi vil anta viser at K2020 svarer på reelle behov i kommunene. Så langt kan det virke som det ...
  • Evaluering av Kompetanseløftet 2015: Underveisrapport 1 

   Høst, Håkon; Arnesen, Clara Åse; Næss, Terje; Aamodt, Per Olaf (NIFU STEP rapport;2009-12, Research report, 2009-02)
   Kompetanseløftet 2015 er en del av Omsorgsplan 2015 i Stortingsmelding nr. 25 (2005 – 2006), som er grunnlaget for den statlige satsningen på de kommunale omsorgstjenestene i de nærmeste årene framover. Kompetanseløftet ...
  • Evaluering av Kompetanseløftet 2015. Underveisrapport 2 

   Høst, Håkon; Arnesen, Clara Åse; Næss, Terje; Aamodt, Per Olaf (NIFU STEP rapport;3-2010, Research report, 2010-01)
   Den forliggende rapporten følger opp og oppdaterer mye av det som ble presentert i den første underveisrapporten fra NIFU STEP (Høst m.fl. 2009), men tar også opp noen nye tema, blant annet etter- og videreutdanning. ...
  • Evaluering av Kompetanseløftet 2015. Underveisrapport 3 

   Aamodt, Per Olaf; Høst, Håkon; Arnesen, Clara Åse; Næss, Terje (NIFU rapport;2011-1, Research report, 2011-01)
   Kompetanseløftet 2015 er en del av Omsorgsplan 2015 i Stortingsmelding nr. 25 (2005 – 2006), som er grunnlaget for den statlige satsningen på de kommunale omsorgstjenestene i de nærmeste årene framover. Kompetanseløftet ...
  • Evaluering av Kvalitetsreformen. Delrapport 1: Kvalitetsreformen møter virkeligheten 

   Michelsen, Svein; Aamodt, Per Olaf (Research report, 2006-02)
   Da Kvalitetsreformen ble iverksatt, ble det samtidig vedtatt å gjennomføre en evaluering av den. Norges forskningsråd ga oppdraget med evalueringen til Rokkansenteret ved Universitetet i Bergen og NIFU STEP som et ...
  • Evaluering av Kvalitetsreformen. Delrapport 3. Studiefrafall og studiestabilitet 

   Hovdhaugen, Elisabeth; Aamodt, Per Olaf (Research report, 2006-05)
   Et av de viktigste målene med Kvalitetsreformen er å bedre studiegjennomføringen, det vil si at flere studenter skal gjennomføre på normert tid, og at frafallet skal reduseres. Dette temaet er et av de evalueringsområdene ...
  • Evaluering av Kvalitetsreformen. Delrapport 6. Den nye studiehverdagen 

   Aamodt, Per Olaf; Hovdhaugen, Elisabeth; Opheim, Vibeke (Research report, 2006-12)
   Tema for denne rapporten er studenter i høyere utdanning i Norge og deres hverdag. Dette omfatter en rekke deltema, blant annet; hvordan studentene gjennomfører studiene sine, hvor mye og hva slags kontakt de har med lærere ...
  • Evaluering av Kvalitetsreformen. Sluttrapport 

   Michelsen, Svein; Aamodt, Per Olaf (Research report, 2007)
   Denne rapporten er den siste rapporten fra evalueringen av Kvalitetsreformen, og har til hensikt å oppsummere de viktigste resultatene.