Now showing items 1-20 of 100

  • Alder ved yrkesstart, sysselsettingsmønstre og yrkesaktivitet: En oversikt over utvalgte grupper med høyere utdanning 

   Arnesen, Clara Åse; Opheim, Vibeke; Næss, Terje; Aamodt, Per Olaf; Henaug, Inger (NIFU STEP rapport;2009-20, Research report, 2009-04)
   Prosjektet er gjennomført som et oppdrag for Hovedorganisasjonen for universitets- og høgskoleutdannede (Unio). Bakgrunnen var at Unio ønsket grunnlagsmateriale til innspill i arbeidet med utarbeidelse av nytt pensjonssystem. ...
  • Arbeidsmarkedet for jurister: En framskrivning mot 2025 

   Børing, Pål; Næss, Terje; Aamodt, Per Olaf (NIFU rapport;2012-49, Research report, 2012-12-01)
   Rapporten inneholder ulike alternativer for tilbudet av juridisk arbeidskraft fram mot 2025 basert på ulike forutsetninger om utdanningskapasiteten. Etterspørselen er basert på to hovedalternativer, det ene basert på den ...
  • Belastning eller berikelse? - Yrkesaktivitet, omsorgsansvar og studenttillitsverv blant universitetsstudenter 

   Aamodt, Per Olaf (NAVF-notat;1986-8, Report, 1986-09)
   I denne andre delrapporten fra prosjektet "Studentenes tidsbruk og studieforhold" tar vi opp inntektsgivende arbeid, omsorgsansvar og studenttillitsverv blant studentene.Rapporten bygger på en spørreskjemaundersøkelse ...
  • Borte bra, men hjemme best? Færre norske studenter i utlandet 

   Wiers-Jenssen, Jannecke; Frølich, Nicoline; Aamodt, Per Olaf; Hovdhaugen, Elisabeth (NIFU STEP-rapport;2008-21, Research report, 2008-06)
   Rapporten ser på endringen i antall norske studenter i utlandet de senere år, og søker å identifisere mulige årsaker til utviklingen. Årsaksforholdene er sammensatte, og den relative betydningen av ulike forhold er vanskelig ...
  • Digitalisation in higher education: mapping institutional approaches for teaching and learning 

   Tømte, Cathrine; Fossland, Trine; Aamodt, Per Olaf; Degn, Lise (Journal article; Peer reviewed, 2019-05-06)
   This paper explores the digitalisation of teaching and learning understood as external processes, influenced by government and international trends and as internal processes within the institutions, in Denmark and Norway. ...
  • Effektivitetsbegrepet i høyere utdanning: Hvordan er begrepet brukt i norsk høyere utdanningspolitikk? 

   Skodvin, Ole-Jacob; Aamodt, Per Olaf (NIFU Skriftserie;2001-7, Research report, 2001-01)
   Denne rapporten tar for seg hvordan effektivitetsbegrepet er brukt innenfor høyere utdanning, og er skrevet på oppdrag fra Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet. Hovedvekten er lagt på hvordan effektivitetsbegrepet ...
  • Eksperter i team: En evaluering av et tverrfaglig emne ved NTNU gjennomført våren 2005 

   Hovdhaugen, Elisabeth; Aamodt, Per Olaf (NIFU STEP skriftserie;10-2005, Research report, 2005-07)
   Som et ledd i NTNUs strategi for tverrfaglighet, og for å styrke studentenes kompetanse i å samarbeide på tvers av fag, har NTNU opprettet studieemnet «Eksperter i Team» (EiT) for mastergradsstudentene. Foreløpig er dette ...
  • Endringer i den sosiale rekrutteringen til høyere utdanning etter 1980 

   Knudsen, Knud; Sørensen, Aage B.; Aamodt, Per Olaf (U-notat;1993-6, Working paper, 1993-07-07)
   Det har i den senere tid vært hevdet, dels med dekning i enkeltstående undersøkelser, at den sosiale rekrutteringen til høyere utdanning er blitt skjevere. Formålet med denne rapporten er å belyse om så er tilfelle. I ...
  • Evaluation of SIU – Norwegian Centre for International Cooperation in Higher Education 

   Vabø, Agnete; Allinson, Rebecca; Geschwind, Lars; Melin, Göran; Aamodt, Per Olaf (NIFU STEP report;30-2010, Research report, 2010-10)
   This is an evaluation of SIU – The Norwegian Centre for International Cooperation in Higher Education.
  • Evaluering av de nasjonale sentrene i opplæringen: Evaluering av åtte nasjonale sentre i et styrings- og brukerperspektiv 

   Aamodt, Per Olaf; Seland, Idunn; Opheim, Vibeke; Carlsten, Tone Cecilie; Lødding, Berit; Røsdal, Trude (NIFU rapport;2014-49, Research report, 2014-11)
   På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har NIFU gjennomført en evaluering av åtte av de nasjonale sentrene i opplæringen. Sentrene er opprettet for å bistå utdanningsmyndighetene i gjennomføringen av utdanningspolitikken ...
  • Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen 2015-2019 : Delrapport 2 

   Caspersen, Joakim; Aamodt, Per Olaf; Stensaker, Bjørn; Federici, Roger Andre (NTNU Samfunnsforskning;Rapport 2018 Mangfold og inkludering, Research report, 2018-07)
   Dette er den andre rapporten i evalueringen av den nasjonale rektorutdanningen i perioden 2015-2019. Rapporten følger opp mange av de samme metodene og funnene fra forrige rapport, særlig deltagerundersøkelsen som hvert ...
  • Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen 2015–2019: Sluttrapport 

   Aamodt, Per Olaf; Hybertsen, Ingunn Dahler; Røsdal, Trude; Stensaker, Bjørn; Caspersen, Joakim; Federici, Roger André (Research report, 2019-12)
   Dette er sluttrapport i evalueringen av den nasjonale rektorutdanningen i perioden fra 2015 til 2019. I rapporten følger vi opp mange av de samme resultatene fra de to delrapportene fra 2017 og 2018, særlig deltagerundersøkelsen ...
  • Evaluering av etablering av ordning med Senter for fremragende utdanning (SFU): En kvalitativ analyse av aktørenes erfaringer og vurderinger 

   Carlsten, Tone Cecilie; Aamodt, Per Olaf (NIFU rapport;2013-10, Research report, 2013-01-21)
   Med Stjernø-utvalgets forslag om å opprette et ”Senter for fremragende undervisning” ble det signalisert et ønske om ambisiøse nye nasjonale virkemidler for å heve kvalitet og status på høyere utdanning i Norge. Denne ...
  • Evaluering av etter- og videreutdanning ved NTNU: Erfaringer og vurderinger ved instituttene 

   Brandt, Ellen; Aamodt, Per Olaf (NIFU skriftserie;2002-17, Research report, 2002-09)
   NTNU har de siste årene foretatt en omorganisering av sin etter- og videreutdanningsvirksomhet, og er i ferd med å utarbeide en ny strategiplan. I denne sammenheng skal det sentrale utvalget for etter- og videreutdanning ...
  • Evaluering av Kompetanseløft 2020 Delrapport I, del II 

   Grut, Lisbet; Lippestad, Jan Wilhelm; Nesje, Kjersti; Aamodt, Per Olaf; Olsen, Dorothy Sutherland; Monkerud, Lars Chr.; Zeiner, Hilde Hatleskog (SINTEF Rapport;2019:00317, Research report, 2019)
   Rapporten er del II av første del av følgeevalueringen av regjeringens satsing Kompetanseløft 2020 (K2020). Forskningsinstituttene SINTEF AS, NIBR og NIFU samarbeider om evalueringen. Rapporten presenterer funn fra intervjuer ...
  • Evaluering av Kompetanseløft 2020. Delrapport II 

   Grut, Lisbet; Lippestad, Jan Wilhelm; Monkerud, Lars Chr.; Zeiner, Hilde Hatleskog; Nesje, Kjersti; Olsen, Dorothy Sutherland; Aamodt, Per Olaf (SINTEF Rapport;2020:00383, Research report, 2020)
   Rapporten er andre delrapport i følgeevalueringen av regjeringens satsing Kompetanseløft 2020. SINTEF AS, NIBR og NIFU samarbeider om evalueringen. Kommunene i Norge jobber kontinuerlig med kompetanseutvikling, og søker ...
  • Evaluering av Kompetanseløft 2020. Første delrapport 2018 

   Nesje, Kjersti; Aamodt, Per Olaf; Monkerud, Lars Chr.; Helgesen, Marit Kristine; Lippestad, Jan Wilhelm; Grut, Lisbet (SINTEF Rapport;2018:00595, Research report, 2018)
   Forskningsinstituttene SINTEF AS, NIBR og NIFU samarbeider om evaluering av Kompetanseløft 2020 (K2020). Denne første del av følgeevalueringen viser at svært mange kommuner søker midler over K2020, noe vi vil anta viser ...
  • Evaluering av Kompetanseløftet 2015. Underveisrapport 2 

   Høst, Håkon; Arnesen, Clara Åse; Næss, Terje; Aamodt, Per Olaf (NIFU STEP rapport;3-2010, Research report, 2010-01)
   Den forliggende rapporten følger opp og oppdaterer mye av det som ble presentert i den første underveisrapporten fra NIFU STEP (Høst m.fl. 2009), men tar også opp noen nye tema, blant annet etter- og videreutdanning. ...
  • Evaluering av Kompetanseløftet 2015. Underveisrapport 3 

   Aamodt, Per Olaf; Høst, Håkon; Arnesen, Clara Åse; Næss, Terje (NIFU rapport;2011-1, Research report, 2011-01)
   Kompetanseløftet 2015 er en del av Omsorgsplan 2015 i Stortingsmelding nr. 25 (2005 – 2006), som er grunnlaget for den statlige satsningen på de kommunale omsorgstjenestene i de nærmeste årene framover. Kompetanseløftet ...
  • Evaluering av Kompetanseløftet 2015: Underveisrapport 1 

   Høst, Håkon; Arnesen, Clara Åse; Næss, Terje; Aamodt, Per Olaf (NIFU STEP rapport;2009-12, Research report, 2009-02)
   Kompetanseløftet 2015 er en del av Omsorgsplan 2015 i Stortingsmelding nr. 25 (2005 – 2006), som er grunnlaget for den statlige satsningen på de kommunale omsorgstjenestene i de nærmeste årene framover. Kompetanseløftet ...