Now showing items 21-40 of 51

  • Høgskolen Stord/Haugesund – fusjon, fisjon eller status quo? 

   Kyvik, Svein; Stensaker, Bjørn (NIFU rapport;2011-12, Research report, 2011-03)
   I denne rapporten har vi vurdert ulike alternativer og valgmuligheter for Høgskolen Stord/Haugesund i et 10-15 års perspektiv. Vi har lagt vekt på å diskutere de mange dilemmaer og utfordringer HSH står overfor i det videre ...
  • Høyskolesektorens rolle i utdannings- og forskningssystemet i Vest-Europa 

   Kyvik, Svein (NIFU STEP-rapport;2007-37, Research report, 2007-12)
   Foreliggende rapport gir en kortfattet oversikt over høyskolesektorens rolle i utdannings- og forskningssystemet i Vest-Europa med vekt på enkelte land som har en tilsvarende høyskolesektor som i Norge: Finland, Tyskland, ...
  • Inre spänningar och framtida utmaningar för peer review 

   Langfeldt, Liv; Kyvik, Svein (Chapter, 2015)
   Forskare ägnar mycket tid åt att bedöma forskning, vilket kan leda till rollkonflikter och andra motsättningar. Bland de framtida utmaningarna för peer review finns frågan hur kraven på insyn och samhällsnytta ska kunna ...
  • Instituttstørrelse, administrativ belastning og kostnader ved universitetene 

   Kyvik, Svein; Olsen, Terje Bruen (NAVF-melding;1986-2, Report, 1986-02)
   NAVF's utredningsinstitutt har under arbeid et prosjekt om forskning ved universitetene. Prosjektet tar sikte på å belyse en rekke sider ved universitetet som forskningsinstitusjon med vekt på personalets situasjon, bl.a. ...
  • Internasjonalisering av norsk høyere utdanning. Noen utviklingstrekk 

   Kyvik, Svein; Wiers-Jenssen, Jannecke (NIFU arbeidsnotat;2014:2, Working Paper, 2014-02-07)
   I dette arbeidsnotatet belyser vi noen utviklingstrekk i internasjonaliseringen av norsk høyere utdanning. Det bygger på en stor spørreundersøkelse til faglig ansatte ved universiteter og høgskoler som NIFU foretok i 2013 ...
  • Kritisk masse - om forskningsmiljøers størrelse, produktivitet og kvalitet 

   Kyvik, Svein (NIFU skriftserie;1998:8, Research report, 1998-05)
   Den foreliggende rapporten gir en oversikt over sentral litteratur om hvilken betydning fagmiljøers størrelse har for produktivitet og kvalitet i forskning og forskerutdanning. Den er utarbeidet på oppdrag fra Högskoleverket ...
  • Kunnskap og kvalitet i ny kontekst: Sluttrapport fra Kunnskapsdepartementets strategiske forskningsprogram 2009–2011 

   Stensaker, Bjørn; Frølich, Nicoline; Thune, Taran; Vabø, Agnete; Aamodt, Per Olaf; Kyvik, Svein; Gunnes, Hebe (Research report, 2012)
   Kunnskapsdepartementet lyste i 2008 ut et strategisk forskningsprogram for å undersøke sentrale utviklingstrekk i universitets- og høgskolesektoren. Utlysningen adresserte en lang rekke temaer, under to hovedtemaer: ...
  • Kvinner og menn – like muligheter? Om kvinners og menns karriereveier i akademia 

   Hovdhaugen, Elisabeth; Kyvik, Svein; Olsen, Terje Bruen (NIFU skriftserie;2004-25, Research report, 2004-12)
   Formålet med denne rapporten er å undersøke hvorfor en lavere andel kvinner enn menn avanserer i akademia og hvorfor det tar lengre tid for kvinner å rykke opp i stillingshierarkiet, samt hvordan rekrutteringen til ...
  • Likestilling på universitetet - En undersøkelse av kvinnelige og mannlige forskere 

   Kyvik, Svein; Teigen, Mari (Utredningsinstituttet-rapport;1994-1, Report, 1994-04)
   Denne rapporten er i hovedsak basert på en spørreskjemaundersøkelse blant fast vitenskapelig personale ved våre fire universiteter. Undersøkelsen ble foretatt våren 1992 og tar sikte på å belyse en rekke forhold knyttet ...
  • Mobilitetsmønstre blant norske forskere 

   Kyvik, Svein; Tvede, Olaf (Utredningsinstituttet-rapport;1994-14, Report, 1994-12)
   Mange hevder at mobiliteten i det norske forskningssystemet er for lov. Det er for liten utveksling av personale internt mellom de høyere utdanningsinstitusjonene, mellom universiteter og høyskoler på den ene siden og de ...
  • Noen erfaringer og utfordringer med fusjoner i høyere utdanning 

   Stensaker, Bjørn; Larsen, Ingvild Marheim; Kyvik, Svein (NIFU STEP-arbeidsnotat;2005:24, Working Paper, 2005-09)
   Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik har innledet en sammenslåingsprosess der en rekke utfordringer som administrasjon, faglig samarbeid og organisering, samt styring og ledelse, må diskuteres og beslutninger ...
  • Nye styringsformer på instituttnivå - Universitetspersonalets vurderinger av reformer og endringsforslag 

   Kyvik, Svein; Larsen, Ingvild Marheim (NAVF-rapport;1993-8, Report, 1993-08)
   Rapporten retter søkelyset mot universitetspersonalets vurderinger av nye styringsformer på instituttnivå. Framstillingen er konsentrert om følgende hovedtemaer: - Virksomhetsplanlegging - Sammenslåing av institutter - ...
  • Opprykk til professor: Kompetanse eller konkurranse? 

   Kyvik, Svein; Olsen, Terje Bruen; Hovdhaugen, Elisabeth (NIFU-rapport;4-2003, Research report, 2003-07)
   Denne rapporten drøfter erfaringene med den såkalte professoropprykks-ordningen – dvs muligheten for førsteamanuenser og høgskoledosenter til å søke om opprykk til professor på grunnlag av kompetanseerklæring. Reformen ble ...
  • PhD education in a knowledge society: An evaluation of PhD education in Norway 

   Thune, Taran; Kyvik, Svein; Sörlin, Sverker; Olsen, Terje Bruen; Vabø, Agnete; Tømte, Cathrine (NIFU rapport;2012-25, Research report, 2012-06-21)
   The aim of the evaluation was to provide a description of the status of PhD education in Norway, following the implementation of the PhD degree in 2003. Moreover, the evaluation was to give an assessment of the performance ...
  • Postdoktorordningen 

   Kyvik, Svein; Olsen, Terje Bruen; Vabø, Agnete (NIFU skriftserie;2003-37, Research report, 2003-12)
   Denne rapporten gir en oversikt over postdoktorordningen i Norge. Postdoktorstipend ble innført av forskningsrådene på 1980-tallet, men først fra 1998 av fikk lærestedene rett til selv å opprette postdoktorstillinger. ...
  • Publiseringsvirksomheten ved universiteter og vitenskapelige høgskoler 

   Kyvik, Svein (NIFU Skriftserie;2001-15, Research report, 2001-08)
   Rapporten gir en oversikt over publiseringsvirksomheten ved de fire universitetene og tre vitenskapelige høgskoler i tidsrommet 1998-2000. Den viser hvilke publiseringskanaler og publiseringsformer som benyttes, og hvordan ...
  • Rekruttering til forskning 

   Kyvik, Svein; Voje, Kirsten (NAVF-melding;1984-3, Report, 1984-03)
   NAVF's utredningsinstitutt har under arbeid et prosjekt om forskning ved universitetene. Den foreliggende delrapporten gir en oversikt over veiledningsforhold, forskningsvilkår, faglig virksomhet og framtidsplaner blant ...
  • Research collaboration in groups and networks: differences across academic fields 

   Kyvik, Svein; Reymert, Ingvild (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The purpose of this paper is to give a macro-picture of collaboration in research groups and networks across all academic fields in Norwegian research universities, and to examine the relative importance of membership in ...
  • Seksjon 3 - Oversikt over publikasjoner 1994-2000 

   Kyvik, Svein (U-notat;2000-10, Working paper, 2000)
   Oversikt over publikasjoner 1994-2000
  • Stipendiater og doktorgradsgjennomføring 

   Olsen, Terje Bruen; Kyvik, Svein (NIFU rapport;2012-29, Research report, 2012-08-15)
   I 2009 publiserte NIFU STEP rapporten Gjennomstrømning i doktorgradsutdanningen, som blant annet ga en oversikt over hvor stor del av stipendiatene i perioden 1981-2003 som hadde fullført studiet og hvor lang tid de brukte ...