• Arbeidsvilkår i norsk forskning 

   Vabø, Agnete; Ramberg, Inge (NIFU STEP rapport;2009-9, Research report, 2009-02)
   I denne rapporten presenteres hovedresultatene fra en undersøkelse av arbeidsvilkår for vitenskapelig ansatte i universitetssektoren og forskere i instituttsektoren gjennomført ved årsskiftet 2007-08. Undersøkelsen inngår ...
  • Befolkningens forhold til forskning, vitenskap og teknologi: Resultater fra en norsk intervjuundersøkelse 

   Ramberg, Inge; Kallerud, Egil; Nielsen, Torben Hviid (NIFU-rapport;2-2001, Research report, 2001-01)
   I denne publikasjonen presenteres resultater fra en større intervjuundersøkelse finansiert av Norges forskningsråd om befolkningens kunnskap om, interesse for og holdninger til forskning, vitenskap og teknologi. Prosjektet ...
  • Brukerundersøkelse av De nasjonale forskningsetiske komiteer 

   Ramberg, Inge (NIFU STEP-arbeidsnotat;2006:15, Working paper, 2006-04)
   Dette notatet dokumenterer resultatene fra en nettbasert brukerundersøkelse av De nasjonale forskningsetiske komiteer, gjennomført av NIFU STEP i januar/ februar 2006. Hovedbildet som framkommer i undersøkelsen er at De ...
  • Eierskap, partnerskap og fellesskap: Et kunnskapsgrunnlag for UiBs eierstyring av Uni Research 

   Borlaug, Siri Brorstad; Ramberg, Inge; Solberg, Espen; Aanstad, Siri (NIFU-rapport;2016:27, Research report, 2016-09)
   Universitetet i Bergen engasjerte våren 2016 NIFU for å belyse hvordan universitetet samarbeider med Uni Research AS. Mandatet har vært å utarbeide et faktagrunnlag om relasjonen mellom universiteter og institutter generelt ...
  • En evaluering av 'Strategi for fleksibel læring' ved Universitetet i Oslo 

   Lødding, Berit; Ramberg, Inge; Stensaker, Bjørn (NIFU STEP-arbeidsnotat;2006:52, Working paper, 2006-12)
   Universitetet i Oslo har siden 2003 hatt en egen strategi for fleksibel læring der bruk av ny teknologi for å støtte og forbedre studentenes læringsutbytte har stått sentralt. Strategiperioden utgår i 2007, og Universitetet ...
  • Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) 

   Gulbrandsen, Magnus; Ramberg, Inge; Sarpebakken, Bo; Schwach, Vera; Sivertsen, Gunnar; Solberg, Espen; Wiig, Ole (NIFU rapport;2012-50, Research report, 2012-12-04)
   Hovedbudskapet i denne rapporten er at den norske instituttsektoren ser ut til å fungere noenlunde bra både faglig, økonomisk og organisatorisk. Samtidig er sektoren svært heterogen i seg selv med store variasjoner i ...
  • Evaluation of the Norwegian scheme for independent research projects (FRIPRO) 

   Langfeldt, Liv; Ramberg, Inge; Sivertsen, Gunnar; Bloch, Carter; Olsen, Dorothy Sutherland (NIFU report;2012-8, Research report, 2012-03)
   FRIPRO is a funding scheme for independent research projects encompassing basic research in all areas. It is a key instrument of the Research Council of Norway (RCN) for fostering basic research and promoting high scientific ...
  • Evaluering av Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (NAROM): Aktiviteter innenfor høyere utdanning 

   Ramberg, Inge (NIFU skriftserie;2002-22, Research report, 2002-08)
   På oppdrag av Utdannings- og forskningsdepartementet har NIFU kartlagt og vurdert organiseringen og finansieringen av utdanningsaktivitetene på høyere nivå som pågår ved Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (NAROM) ...
  • Evaluering av Prosjekt dobbel-kompetanse i psykologi: Gjennomføring og anvendelse av det kombinerte syvårige studieløpet for spesialistgodkjenning og ph.d.-graden 

   Ramberg, Inge; Arnesen, Clara Åse (NIFU rapport;2014-13, Research report, 2014-03)
   Denne evalueringsrapporten vurderer resultatene av Prosjekt dobbelkompetanse i psykologi. Prosjektet har til formål å fremme rekrutteringen av søkere til stillinger ved universiteter, høyskoler og helsevesenet med både ...
  • Evaluering av Teknologirådet 

   Langfeldt, Liv; Ramberg, Inge; Tømte, Cathrine (NIFU rapport;2011-32, Research report, 2011-09)
   Teknologirådet, etablert i 1999, er et uavhengig organ med et bredt sett av oppgaver knyttet til utredning, rådgiving, formidling og offentlig debatt om muligheter og konsekvenser ved ny teknologi. Denne evaluering omfatter ...
  • Felles nordisk forskningsstøtte: Styring og nytte 

   Brofoss, Karl Erik; Ramberg, Inge; Schwach, Vera (NIFU skriftserie;2003-23, Research report, 2003-11)
   De nordiske landene er knyttet sammen geografisk, med historiske bånd, med parallell utvikling av demokratiske styresett og etter 1945 den nordiske velferdsstaten. Ideen om et nordisk fellesskap kan spenne fra høystemte ...
  • Forskerhverdag under koronapandemien: Resultater fra en panelundersøkelse av norske forskere 2022 

   Ramberg, Inge; Wendt, Kaja (NIFU Arbeidsnotat;2023:9, Working paper, 2023-05)
   Dette arbeidsnotatet presenterer hovedfunn fra en spørreundersøkelse om koronapandemiens virkninger for norske forskere. Undersøkelsen ble sendt høsten 2022 til et representativt utvalg av forskere ved universiteter, ...
  • Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen - en kvalitativ evaluering 

   Hetland, Per; Ramberg, Inge (NIFU skriftserie;2003-13, Research report, 2003-05)
   NIFU har på oppdrag av Utdannings- og forskningsdepartementet evaluert Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen (ITU). NIFU har hatt flere møter med nettverksgruppen under ledelse av Marit C. Synnevåg underveis ...
  • Forskningsinstituttenes rolle i nasjonale FoU-systemer : Et komparativt overblikk 

   Solberg, Espen; Ramberg, Inge; Sandven, Tore (NIFU Arbeidsnotat;2018:9, Research report, 2018-12)
   Dette notatet er skrevet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, og skal bidra til kunnskapsgrunnlaget for departementets og Forskningsrådets gjennomgang av instituttsektoren i Norge. Analysen har et komparativt perspektiv, ...
  • Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren 

   Moen, Svein Erik; Fevolden, Arne Martin; Ramberg, Inge (NIFU rapport;2013-48, Research report, 2013-12)
   Denne rapporten er en evaluering av InnoMed - Nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon i helsesektoren. InnoMed har til formål å bidra til kvalitet og effektivitet i helsesektoren gjennom utvikling av ...
  • Impacts of the SFF scheme on the Norwegian research system : Sub-report I to the SFF evaluation panel 

   Borlaug, Siri Brorstad; Langfeldt, Liv; Gulbrandsen, Magnus; Ramberg, Inge (NIFU-rapport;2019:28, Research report, 2019-12)
   This report was commissioned by the Research Council of Norway (RCN) to serve as background information for an international scientific committee appointed to evaluate the SFF scheme. The report should be seen in conjunction ...
  • Independent project support by Riksbankens Jubileumsfond 

   Vabø, Agnete; Ramberg, Inge; Sweetman, Rachel (NIFU rapport;2012-27, Research report, 2012-06)
   This study addresses the project support scheme of the Riksbankens Jubileumsfond. In conducting this study, NIFU has surveyed both successful and unsuccessful applicants for project support in the years 2005-2010, and the ...
  • Inngående forskermobilitet til Norge: Omfang og erfaringer 

   Nerdrum, Lars; Ramberg, Inge; Sarpebakken, Bo (NIFU skriftserie;2003-10, Research report, 2003-06)
   Det er økende interesse rundt forhold som påvirker kvalitet i forskningen. I denne sammenhengen inngår også tilgangen på utenlandske forskere i det norske forskningssystemet. Dette notatet er skrevet i forbindelse med et ...
  • Kartlegging av forskning på psykisk helse i Norge 

   Rørstad, Kristoffer; Aksnes, Dag W.; Ramberg, Inge; Wiig, Ole (NIFU-rapport;2019:4, Research report, 2019-06)
   Denne rapporten presenterer resultater av en kartlegging av ressursinnsatsen til FoU innenfor psykisk helse i 2017. I tillegg inngår en publiseringsanalyse av forskningsresultatene, i form av vitenskapelige publikasjoner ...
  • Kompetanseutvikling i små og mellomstore bedrifter i Viken 

   Olsen, Dorothy Sutherland; Ramberg, Inge (NIFU-rapport;2023:25, Research report, 2023-12)
   NIFU har på oppdrag av Viken fylkeskommune gjennomført en kvalitativ intervjuundersøkelse om kompetanseutvikling i små og mellomstore bedrifter i Akershus og Østfold.