• Kjønnsbalansen i instituttsektoren 

   Sarpebakken, Bo; Steine, Frøydis Sæbø (NIFU Innsikt;2021-13, Others, 2021-11-10)
   I 2020 var det 45 prosent kvinner blant forskerne og det faglige personale som deltok i FoU i instituttsektoren. Sammenlignet med situasjonen for ti år siden har andelen kvinner økt med 6 prosentpoeng. Det er betydelige ...
  • Kontinuitet fremfor innovasjon. Valg av faglig organisering ved fusjonerte institusjoner 

   Korseberg, Lene; Eide, Thea; Frølich, Nicoline (NIFU Innsikt;2021-9, Others, 2021-05-19)
   De fleste fusjonerte institusjonene har valgt en modell for faglig organisering som i stor grad reflekterer den fakultetsstrukturen som eksisterte før fusjonen. Valget av ny struktur er dermed preget av kontinuitet, heller ...
  • Kvinner i forskning: Andelen kvinner i toppstillinger innenfor akademia øker 

   Gunnes, Hebe (Kvinner i forskning;2010:1, Others, 2010-02)
   Antall kvinnelige professorer økte med 50 fra 2007 til 2008. Dette tilsvarer en økning i kvinneandelen fra 18 til i underkant av 20 prosent.
  • Kvinner i forskning: Helsefag ved de statlige høgskolene og medisinsk forskning ved helseforetak med universitetsklinikkfunksjon 

   Gunnes, Hebe (Kvinner i forskning;2008:2, Others, 2008-11)
   Innenfor helsefag ved de statlige høgskolene var 82 prosent av høgskolelektorene kvinner i 2007. Samtidig var 31 prosent av legene som deltok i FoU ved helseforetak med universitetsklinikkfunksjon kvinner. Færrest kvinner ...
  • Kvinner i forskning: Ingen vekst i kvinneandelen i universitets- og høgskolesektoren 

   Gunnes, Hebe (Kvinner i forskning;2011:1, Others, 2011-12)
   I 2010 deltok 18 300 kvinner i forskning og utviklingsarbeid (FoU) ved universiteter, høgskoler, helseforetak og virksomheter i instituttsektoren. Av disse hadde 12 800 forskerstilling eller vitenskapelig stilling. Det ...
  • Kvinner i forskning: Kvinneandelen blant professorene ved universitetene står stille 

   Gunnes, Hebe (Kvinner i forskning;2006:1, Others, 2006-12)
   Kvinnene utgjorde 17 prosent av professorene i UoH-sektoren i 2005. Ved universitetene var kvinneandelen 17 prosent, den samme som i 2003, mens for de statlige høgskolene økte andelen fra 15 i 2003 til 17 prosent i 2005. ...
  • Kvinner i forskning: Langt igjen til likestilling for professorene 

   Gunnes, Hebe (Kvinner i forskning;2008:1, Others, 2008-03)
   Foreløpige tall fra NIFU STEPs Forskerpersonalregister viser at kvineandelen blant professorene i UoH-sektoren var 18 prosent i 2007, en økning på ett prosentpoeng fra 2005. Andelen kvinner blant stipendiatene var 51 ...
  • Lavere vekst i nordisk FoU-aktivitet 

   Wendt, Kaja; Steine, Frøydis Sæbø (NIFU Innsikt;2021-16, Others, 2021-11-29)
   Nye tall fra de nordiske statistikkprodusentene viser at det ble brukt om lag 475 milliarder norske kroner til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norden i 2020. Justert for prisstigningen, betyr dette en samlet økning ...
  • Lettere overgang til arbeidslivet med fersk mastergrad 

   Holtermann, Helge; Skjelbred, Siv-Elisabeth; Wiborg, Vegard; Fidjeland, Andreas (NIFU Innsikt;2022-5, Others, 2022-06-02)
   Overgangen fra utdanning til arbeidsmarked for nylig masterutdannede var i november 2021 klart lettere enn året før. Andelen som var arbeidsledig, undersysselsatt eller hadde en jobb som samsvarte dårlig med utdanningen, ...
  • Lite vekst i norsk FoU-innsats, men høyere FoU-andel av BNP 

   Wendt, Kaja (NIFU Innsikt;2021-12, Others, 2021-10-22)
   Foreløpige tall for utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge viser at den samlede FoU-innsatsen utgjorde over 78 milliarder kroner i 2020. I løpende priser gir dette en økning på 1,5 milliarder fra 2019, ...
  • Lower growth in Nordic R&D activity 

   Wendt, Kaja; Steine, Frøydis Sæbø (NIFU Innsikt;2021-17, Others, 2021-11-29)
   Recent figures from the Nordic producers of R&D statistics show that approximately NOK 475 billion was spent on research and experimental development (R&D) in the Nordic region in 2020. Adjusted for inflation, this equals ...
  • Lærestedenes FoU har høy næringsrelevans 

   Østby, Mona Nedberg (NIFU Innsikt;2021-10, Others, 2021-05-25)
   27 prosent av lærestedenes FoU-aktivitet i 2019 hadde relevans for næringslivet. Det rapporterer forskningsmiljøene. Teknologi og landbruks-, fiskerifag og veterinærmedisin er fagområdene med høyest næringsrelevans. Norges ...
  • Læringsspill er populært, men utbyttet usikkert 

   Skjelbred, Siv-Elisabeth; Daus, Stephan (NIFU Innsikt;2020:1, Others, 2020-05)
   Med digitalisering av skolen, har det blitt økt tilgang på digitale ressurser, herunder digitale læringsspill. Dagens elever er vokst opp med spill og underholdning, og ønsker slike elementer også i læringsverktøy. Et ...
  • Mange studieprogram ved fusjonerte læresteder opplever økt søkning 

   Røsdal, Trude; Næss, Terje (NIFU Innsikt;2020-3, Others, 2020-04-02)
   En gjennomgang av søkertall fra Samordna opptak for perioden 2013–2018 indikerer at de fleste fusjonerte læresteder har økt søkning til sine studieprogrammer, men noen studiesteder skiller seg ut. Antall førsteprioritetssøkere ...
  • Mangfoldstatistikk: Stor vekst i antall forskere med innvandrerbakgrunn i norsk akademia 

   Gunnes, Hebe; Steine, Frøydis Sæbø (NIFU Innsikt;2020-17, Others, 2020-12-18)
   I 2018 hadde 29 prosent av forskerne og det faglige personalet ved norske universiteter, høgskoler, helseforetak og forskningsinstitutter innvandrerbakgrunn. Dette er over dobbelt så mange som i 2007. Om lag 80 prosent av ...
  • Mer FoU i alle de nordiske landene 

   Østby, Mona Nedberg (NIFU Innsikt;2019-7, Others, 2019-03-03)
   De nordiske landene investerte til sammen nærmere 410 milliarder kroner i forskning og utviklingsarbeid (FoU) i 2017. I løpende priser er det nesten 27 milliarder, eller 7 prosent, mer enn året før, og det var vekst i alle ...
  • Mer FoU i Norden, men investeringene utgjør mindre andeler av BNP 

   Steine, Frøydis (NIFU Innsikt;2019-21, Others, 2019-12-11)
   Foreløpige tall fra de nordiske statistikkprodusentene viser at det ble brukt i overkant av 433 milliarder norske kroner til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norden i 2018. I løpende priser er det om lag 23 milliarder ...
  • Moderat vekst i nordiske lands FoU-utgifter 2016 

   Wendt, Kaja (Nordisk nyhetsbrev;2016, Others, 2017-12-21)
  • Moderate growth in Nordic R&D expenditure 2016 

   Wendt, Kaja (Nordic newsletter;2016, Others, 2017-12-21)
  • More R&D in all Nordic countries 

   Østby, Mona Nedberg (NIFU Insight;2019-6, Others, 2019-03-03)
   The Nordic countries invested a total of nearly 410 billion NOK in research and development (R&D) in 2017. In current prices R&D expenditure increased by 27 billion NOK, or 7 per cent, from 2016, and all countries displayed ...