Now showing items 105-124 of 188

  • Information from the Norwegian R&D statistics 2011: Main results 

   Unknown author (Others, 2013-01-14)
   Newsletter presenting main results from the R&D statistics of Norway.
  • Information from the Norwegian R&D statistics 2012: Main results 

   Unknown author (Others, 2013-10-28)
   Newsletter presenting main results from the R&D statistics of Norway.
  • Information from the Norwegian R&D statistics 2014: Main results 

   Unknown author (Others, 2016-02-05)
   Newsletter presenting main results from the R&D statistics of Norway
  • Information from the Norwegian R&D statistics: Main results 

   Unknown author (Others, 2006-12-22)
   Newsletter presenting main results from the R&D statistics of Norway.
  • An initial bibliometric mapping of six higher education institutions undergoing structural changes 

   Aksnes, Dag W.; Fossum, Lone Wanderås; Frølich, Nicoline (NIFU Innsikt;2021-4, Others, 2020-02-26)
   One objective of the Structural Reform introduced in Norwegian higher education in 2015 is to promote high quality of research and contribute to more academic environments performing at a high international level. Higher ...
  • Innovativ matematikkundervisning på barnetrinnet førte til positive resultater 

   Vennerød-Diesen, Frida Felicia; Siddiq, Fazilat; Smedsrud, Jørgen; Bugge, Markus; Daus, Stephan (NIFU Innsikt;2021-11, Others, 2021-06-03)
   Matematikkundervisning på barnetrinnet med læreverket Dragonbox Skole har så langt vært en suksess. Implementeringen har hatt god oppslutning med engasjerte lærere. Elevene som brukte læreverket, gjorde det bedre på ...
  • Kjønnsbalanse blant forskere i norsk akademia 

   Steine, Frøydis Sæbø; Gunnes, Hebe; Wendt, Kaja (NIFU Innsikt;2020-18, Others, 2020-11-21)
   I 2019 deltok nesten 37 500 forskere og faglig personale i forskning og utviklingsarbeid (FoU) i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren samlet. Blant disse var 49 prosent kvinner. Sammenlignet med ...
  • Kjønnsbalanse i forskning mars 2019 

   Østby, Mona Nedberg; Denisova, Ekaterina (NIFU Innsikt;2019-9, Others, 2019-03-12)
   I 2017 deltok nesten 58 000 forskere og faglig personale i forskning og utviklingsarbeid (FoU), og av disse var 38 prosent kvinner. Antall kvinnelige forskere gikk opp 7 prosent fra 2016, mens antall mannlige økte med 5 ...
  • Kjønnsbalanse i forskning – august 2018 

   Østby, Mona Nedberg; Gunnes, Hebe (NIFU Innsikt;3, Others, 2018-08)
   38 prosent av personene som deltok i forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge i 2016 var kvinner. Kvinneandelen var lavest i næringslivet med 22 prosent, mot 43 prosent i instituttsektoren. Foreløpige tall for 2017 viser ...
  • Kjønnsbalansen i instituttsektoren 

   Sarpebakken, Bo; Steine, Frøydis Sæbø (NIFU Innsikt;2021-13, Others, 2021-11-10)
   I 2020 var det 45 prosent kvinner blant forskerne og det faglige personale som deltok i FoU i instituttsektoren. Sammenlignet med situasjonen for ti år siden har andelen kvinner økt med 6 prosentpoeng. Det er betydelige ...
  • Kontinuitet fremfor innovasjon. Valg av faglig organisering ved fusjonerte institusjoner 

   Korseberg, Lene; Eide, Thea; Frølich, Nicoline (NIFU Innsikt;2021-9, Others, 2021-05-19)
   De fleste fusjonerte institusjonene har valgt en modell for faglig organisering som i stor grad reflekterer den fakultetsstrukturen som eksisterte før fusjonen. Valget av ny struktur er dermed preget av kontinuitet, heller ...
  • Kvinner i forskning: Andelen kvinner i toppstillinger innenfor akademia øker 

   Gunnes, Hebe (Kvinner i forskning;2010:1, Others, 2010-02)
   Antall kvinnelige professorer økte med 50 fra 2007 til 2008. Dette tilsvarer en økning i kvinneandelen fra 18 til i underkant av 20 prosent.
  • Kvinner i forskning: Helsefag ved de statlige høgskolene og medisinsk forskning ved helseforetak med universitetsklinikkfunksjon 

   Gunnes, Hebe (Kvinner i forskning;2008:2, Others, 2008-11)
   Innenfor helsefag ved de statlige høgskolene var 82 prosent av høgskolelektorene kvinner i 2007. Samtidig var 31 prosent av legene som deltok i FoU ved helseforetak med universitetsklinikkfunksjon kvinner. Færrest kvinner ...
  • Kvinner i forskning: Ingen vekst i kvinneandelen i universitets- og høgskolesektoren 

   Gunnes, Hebe (Kvinner i forskning;2011:1, Others, 2011-12)
   I 2010 deltok 18 300 kvinner i forskning og utviklingsarbeid (FoU) ved universiteter, høgskoler, helseforetak og virksomheter i instituttsektoren. Av disse hadde 12 800 forskerstilling eller vitenskapelig stilling. Det ...
  • Kvinner i forskning: Kvinneandelen blant professorene ved universitetene står stille 

   Gunnes, Hebe (Kvinner i forskning;2006:1, Others, 2006-12)
   Kvinnene utgjorde 17 prosent av professorene i UoH-sektoren i 2005. Ved universitetene var kvinneandelen 17 prosent, den samme som i 2003, mens for de statlige høgskolene økte andelen fra 15 i 2003 til 17 prosent i 2005. ...
  • Kvinner i forskning: Langt igjen til likestilling for professorene 

   Gunnes, Hebe (Kvinner i forskning;2008:1, Others, 2008-03)
   Foreløpige tall fra NIFU STEPs Forskerpersonalregister viser at kvineandelen blant professorene i UoH-sektoren var 18 prosent i 2007, en økning på ett prosentpoeng fra 2005. Andelen kvinner blant stipendiatene var 51 ...
  • Lavere vekst i nordisk FoU-aktivitet 

   Wendt, Kaja; Steine, Frøydis Sæbø (NIFU Innsikt;2021-16, Others, 2021-11-29)
   Nye tall fra de nordiske statistikkprodusentene viser at det ble brukt om lag 475 milliarder norske kroner til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norden i 2020. Justert for prisstigningen, betyr dette en samlet økning ...
  • Lettere overgang til arbeidslivet med fersk mastergrad 

   Holtermann, Helge; Skjelbred, Siv-Elisabeth; Wiborg, Vegard; Fidjeland, Andreas (NIFU Innsikt;2022-5, Others, 2022-06-02)
   Overgangen fra utdanning til arbeidsmarked for nylig masterutdannede var i november 2021 klart lettere enn året før. Andelen som var arbeidsledig, undersysselsatt eller hadde en jobb som samsvarte dårlig med utdanningen, ...
  • Lite vekst i norsk FoU-innsats, men høyere FoU-andel av BNP 

   Wendt, Kaja (NIFU Innsikt;2021-12, Others, 2021-10-22)
   Foreløpige tall for utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge viser at den samlede FoU-innsatsen utgjorde over 78 milliarder kroner i 2020. I løpende priser gir dette en økning på 1,5 milliarder fra 2019, ...
  • Lower growth in Nordic R&D activity 

   Wendt, Kaja; Steine, Frøydis Sæbø (NIFU Innsikt;2021-17, Others, 2021-11-29)
   Recent figures from the Nordic producers of R&D statistics show that approximately NOK 475 billion was spent on research and experimental development (R&D) in the Nordic region in 2020. Adjusted for inflation, this equals ...